165/1991. (XII. 26.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékébe történő felvételről

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Felszámoló az lehet, aki a felszámolók névjegyzékében szerepel.

2. §

(1) A felszámolók névjegyzékébe pályázat alapján felvehető az a magánszemély, aki megfelel az összes alábbi feltételeknek:

a) magyar állampolgár;

b) büntetlen előéletű;

c) könyvvizsgálói vizsgát tett és

- közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi főiskolai végzettséggel rendelkezik,

- jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik és jogi szakvizsgát tett,

d) a felszámolói tevékenységgel kapcsolatban megfelelő biztosítékot nyújtott.

(2) A felszámolók névjegyzékébe felvehető az a gazdálkodó szervezet, ideértve az ügyvédi irodát, amely

a) megfelelő biztosítékot nyújtott és

b) amely munkaviszonyban az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szakképzettséggel rendelkező büntetlen előéletű magánszemélyt alkalmaz, vagy ilyen tagja van.

(3) A 2. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott esetekben megfelelő a biztosíték, ha annak értéke legalább 10 millió Ft, ideértve a kezességvállalást és a biztosítást is.

(4) A felszámolónak - akár magánszemély, akár gazdálkodó szervezet - legalább 3 fő közgazdász vagy jogász végzettségű tagja vagy alkalmazottja kell legyen és ezek közül legalább egy főnek a felszámolási eljárással kapcsolatban tapasztalattal kell rendelkeznie.

3. §

(1) A pályázatot a melléklet szerint előírt formában a Pénzügyminisztériumhoz kell benyújtani. A beadás határideje minden év december 31-e, első alkalommal 1992. január 31.

(2) A pályázatot a pénzügyminiszter és az igazságügyminiszter által kinevezett bizottság bírálja el minden év január 31-ig, első alkalommal 1992. február 28-ig.

4. §

(1) A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól; a névjegyzéket a Pénzügyminisztérium vezeti.

(2) A névjegyzékbe felvett felszámolóknak a pályázati feltételek bármelyikében bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteniük a Pénzügyminisztériumhoz.

(3) A névjegyzékbe felvett felszámolók jegyzékét és az abban bekövetkező változásokat a Pénzügyi Közlönyben, az Igazságügyi Közlönyben és a Cégközlönyben kell közzétenni.

5. §

(1) A felszámolót a névjegyzékből a pénzügyminiszter törli, ha

a) a felszámoló időközben a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek már nem felel meg, vagy

b) a magánszemély meghal, a gazdálkodó szerv megszűnik, vagy

c) a felszámoló e tevékenységét meg kívánja szüntetni és a folyamatban lévő felszámolások átadásával kapcsolatos többletköltségeket vállalja.

(2) A felszámolót a névjegyzékből a pénzügyminiszter törölheti, ha

a) a bíróság vagy az adóhatóság megkeresése vagy bármely hitelező, adós vagy ezek érdekképviseletének jelzése alapján ezt indokoltnak látja, vagy

b) a felszámoló a 4. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét elmulasztotta.

6. §

(1) A felszámolók névjegyzékébe - pályázat nélkül - fel kell venni azt a gazdálkodó szervezetet, amely a felszámolók kijelöléséről szóló 87/1990. (IV. 29.) MT rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében szerepel, feltéve, hogy e rendelet 2. §-a (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet pályázat nélkül legfeljebb 1993. január 31-ig szerepelhet a névjegyzékben.

7. §

Ha a felszámolót folyamatban lévő felszámolás közben a névjegyzékből törölték vagy jogosultságát nem hosszabbították meg, akkor a volt felszámoló köteles ezt bíróságnak 3 napon belül bejelenteni és új felszámoló kijelölését kérni. A bíróság döntéséig a felszámolási feladatokat a volt felszámoló változatlanul köteles ellátni, majd a bíróság döntését követő 15 napon belül gondoskodni a felszámolásnak az újonnan kijelölt felszámoló részére történő szakszerű átadásáról.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a felszámolók kijelöléséről szóló 87/1990. (IV. 29.) MT rendelet, továbbá a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központról szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. §-a.

(2) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet az, aki a Ptk. 685. §-ának c) pontja alapján gazdálkodó szervezetnek tekintendő, továbbá az ügyvédi iroda és mindazok a szervek, amelyeket a 87/1990. (IV. 29.) MT rendelet alapján felszámolónak lehetett kijelölni.

(3) A 6. §-ban meghatározott felszámolók a névjegyzék megjelenésétől függetlenül 1992. január 1-jétől felszámolónak kijelölhetők.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 165/1991. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Pályázat

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 30. § (2) bekezdése alapján a Kormány a felszámolók névjegyzékébe való felvételre pályázatot hirdet.

A pályázatot 5 példányban, írásban, magyar nyelven kell benyújtani ajánlott levélben, az alábbi címen:

Pénzügyminisztérium Jogi és Koordinációs Főosztály Budapest V., József nádor tér 2-4.

A pályázat benyújtásának határideje: évente december 31-e; első ízben 1992. január 31-e.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

I. Magánszemély felszámoló esetén

a) személyi adatokat;

b) a magyar állampolgárságot igazoló okirat hitelesített másolatát;

c) az erkölcsi bizonyítványt;

d) a diploma másolatát;

e) a könyvvizsgálói vizsga, a jogi szakvizsga letételéről szóló igazolást másolatát;

f) a biztosíték megjelölését, ennek igazolását;

g) a felszámolási eljárással kapcsolatos korábbi tapasztalatok megjelölését;

h) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

II. Gazdálkodó szervezet esetén

a) a cégkivonatot vagy a társasági szerződés másolatát;

b) a munkaszerződéseket, az ügyvédi iroda tagjainak névsorát;

c) legalább három tag vagy alkalmazott iskolai végzettségét igazoló okiratokat;

d) biztosíték megjelölését;

e) a felszámolási eljárással kapcsolatos korábbi tapasztalatok megjelölését;

f) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

Tartalomjegyzék