1991. évi XVII. törvény

a Kormány egyes társadalmi szervezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről[1]

1. § (1) A szövetkezetekről szóló, többször módosított 1971. évi III. törvény (a továbbiakban: Szvt.) a következő 114/A. §-sal egészül ki:

"114/A. § A szövetkezetek országos érdekképviseleti szervei működésének törvényességi felügyeletére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény VI. fejezetének a rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2)[2]

2. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szvt. 114. §-ának b) pontja és a 115. §-a (2) bekezdésének első mondata.

3. § E törvény rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő törvényességi felügyeleti ügyekben is alkalmazni kell.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. május 21-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XVI. törvény 86. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.