4/1991. (I. 29.) KHVM rendelet

a belföldi közforgalmú, menetrendszerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

A személyszállítás díjai

1. §

(1) A menetrendszerinti vasúti személyszállításért járó menetdíjat

a) az utazás távolsága,

b) a kocsiosztály, valamint

c) a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 13/1991. (I. 18.) Korm. rendelet alapján az utast megillető kedvezmények figyelembevételével

az 1. számú melléklet szerint kell - a 2. §-ban foglaltakra is tekintettel - megállapítani. A menetdíjból kedvezmény csak egy jogcímen jár.

(2)[1] A helyjegy díja a menetdíjon felül 55 Ft.

(3) Az utas díjmentesen legfeljebb 30 kg kézipoggyászt vihet magával a személykocsiban. A kézipoggyász továbbításának egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák.

(4)[2] A (2) bekezdésben, a 8. §-ban és a rendelet 1-3. számú mellékleteiben meghatározott díjak 12% általános forgalmi adót tartalmaznak.

Az utazás távolsága

2. §

(1) Az utazás távolságát - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az induló és a célállomás közötti vonalszakaszok menetrendben feltüntetett résztávolságai összeadásával kell megállapítani.

(2) Külön-külön kell az egyes résztávolságokat figyelembe venni

a) a Magyar Államvasutak és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút vonalszakaszain,

b) az azonos útvonalon ellentétes irányban (oda- és visszaútban ismételten) megtett vonalszakaszokon az ismételt utazás kezdőpontjától,

c) olyan résztávoltságoknál, melyek között az utas - vasúti utazását megszakítva - más közlekedési eszközzel utazik,

d) a 700 km-nél nagyobb távolságra a történő utazásoknál a 700 km feletti távolságtól.

A menetdíj megfizetése

3. §

(1) A menetdíjat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az utazás megkezdése előtt kell megfizetni. A menetjegy - bérletjegy - (a továbbiakban: jegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.

(2) Ha azon az állomáson, ahol az utas felszáll nincs pénztár, a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes jegyet kiszolgáltatni. Bérletjegyet, illetőleg csoportos utazásra menetjegyet a vonaton nem szolgáltatnak ki.

(3) A jegy az azon feltüntetettnél hosszabb belföldi utazás menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható. Nemzetközi forgalomban közlekedő vonaton a belföldi utazásra váltott jegy nem érvényes.

A jegy érvényessége

4. §

(1) A jegyen a szolgáltató köteles feltüntetni az utazás távolságát, az érvényesség időtartamát. Az érvényesség részletes feltételeit a szolgáltató a díjszabásban határozza meg, az érvényesség időtartama azonban megkezdett 200 kilométerenként egy napnál rövidebb nem lehet.

(2) Az egyszeri utazásra szóló jegy érvényességi idején belül annak visszaváltását, az érvényesség időtartamának megváltoztatását, az útvonal illetőleg a célállomás módosítását - legfeljebb az utazás megkezdéséig - a szolgáltató köteles elvégezni. A módosításért - visszaváltásért - a jegy árának 10%-át, de legalább 10 és legfeljebb 50 Ft-ot számíthat fel a szolgáltató.

Az útipoggyász fuvarozásának díja

5. §

(1) A személyszállító vonattal végzett útipoggyász fuvarozásának díját a 2. számú melléklet alapján kell megállapítani. Az útipoggyász fuvarozásának egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák.

(2) A fuvarozás távolsága az utas utazási távolságával azonos.

Élőállat-szállítás díja

6. §

(1) Az élőállatnak az utas utazási távolságára történő szállításáért fizetendő díjat a 3. számú melléklet szerint kell megállapítani. A szállítás egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák.

(2) Vakvezető kutya szállítása díjtalan.

Biztosítás

7. §

A díjak a biztosítás díját is tartalmazzák.

Pótdíjak

8. §[3]

(1) 100 Ft pótdíjat fizet, aki

a) a vonaton menetjegy-kiegészítés vagy kocsiosztálykülönbözet fizetésére köteles,

b) a helyjegyköteles vonatra felszállás előtt nem vált helyjegyet,

c) belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra belföldi menetjeggyel felszáll.

(2) 200 Ft pótdíjat fizet, aki

a) élőállatot előzetes díjfizetés nélkül visz be a személykocsiba,

b) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élőállatot) visz be a személykocsiba, amely ott nem szállítható, de poggyászkocsiban fuvarozható,

c) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszáll - kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy megváltására nem volt lehetőség -, és az érvényes menetjegy hiányát a jegyvizsgálat előtt jelzi.

(3) 600 Ft pótdíjat fizet, aki

a) az élőállatokszállítására vonatkozó előírásokat nem tartja meg, illetőleg, ha a helyjegyes vonatra - vakvezető kutya kivételével- kutyát visz fel,

b) az úti-, illetőleg a kézipoggyász továbbítására vonatkozó előírásokat nem tartja meg.

(4) 900 Ft pótdíjat fizet, aki

a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel száll fel a vonatra, és az érvényes menetjegy hiányát a jegyvizsgálat előtt nem jelzi,

b) a kalauz nélküli (KN jelzésű) kocsiban érvényes menetjegy nélkül utazik,

c) a menetdíjat (pótdíjat) a vonaton nem fizeti meg.

(5) 1500 Ft pótdíjai fizet, aki

a) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítja,

b) a névre szóló menetjegyet vagy utazási igazolványt más részére átadja.

(6) 2000 Ft pótdíjat fizet, aki az (1)-(5) bekezdés szerinti összeget az utazás napjától számított 30 napon belül nem egyenlíti ki.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 1991. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Országos Árhivatal elnökének - az országos közforgalmú vasúti személyszállítás tarifáira vonatkozó 24/1990. (ÁSz. 4.) ÁH ármegállapítása.

(2) A keletbélyegzés nélkül elővételben váltott menetjegyeket 1991. február 1-től csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút.

(3) Az utazási távolság megállapításához az 1992/93. évi menetrend életbelépéséig a személydíjszabási kilométermutatóban feltüntetett távolságokat lehet figyelembe venni.

(4) A rendelet hatálybalépése előtt elővételben (meghatározott napra) váltott menetjegyek az érvényességi idejükön belül - de legkésőbb 1991. március 31-ig - használhatók fel utazásra.

(5) A Magyar Államvasutak által - a részes vasutak nevében is - kiadott vasúti személydíjszabásnak az e rendelet szerinti díjakat és díjszámítási feltételeket tartalmaznia kell.

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez[4]

1. Teljes árú menetdíjak

a) Egy útra szóló

b) Menettérti útra szóló

2. 50%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló

b) Menettérti útra szóló

3. 70%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló

b) Menettérti útra szóló

4. 90%-os mérséklésű menetdíjak

a) Egy útra szóló

b) Menettérti útra szóló

5. A felmutatóra érvényes bérletek ára

6. A munkába járásra szolgáló bérletek ára*

a) Havijegy (forintban)

b) Félhavi jegy (forintban)

7. A tanulók havijegyének ára

2. számú melléklet a 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez[5]

Az útipoggyász fuvarozásának díja

3. számú melléklet a 4/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez[6]

Élő állatok szállításának díja

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.

[2] Beiktatta a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.

[3] Megállapította a 31/1992. (XII. 29.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1993.01.01.

[4] Megállapította a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.01.01.

[5] Megállapította a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.01.01.

[6] Megállapította a 24/1995. (XII. 20.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.01.01.

Tartalomjegyzék