5/1991. (IV. 13.) BM rendelet

a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet módosításáról

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 4.) MT rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1]

A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

"k) az üzembentartó nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel vagy a biztosítási fedezet fennállásáról kiadott igazolással.

2. §

A R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendőr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát az (1) bekezdés b), h), i) és j) pontja szerinti esetben a helyszínen elveheti, az (1) bekezdés e), d) és k) pontja szerinti esetben elveszi."

3. §

A R. 11. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) az (1) bekezdés f), h) és k) pontjai esetén a kötelezettség teljesítéséig."

4. §

Ez a rendelet 1991. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] A Magyar Közlönyben megjelent hivatalos szöveg: "20/1990. (VIII. 16.) BM rendelet", amelyet elírás miatt javítottunk.