20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet

a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról

A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 4.) MT rendelet 14. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján -a közlekedési és hírközlési miniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásának feladatai

a) első fokon: a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályának (csoportjának),

b) másodfokon: a megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályának, Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészet Rendészeti Osztályának hatáskörébe tartoznak.

(2) A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatási feladatainak ellátásakor az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

I.

VEZETŐI ENGEDÉLY, JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLY ÉS JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA ÉS VISSZAVONÁSA

Vezetői engedély, járművezetői engedély és járművezetői igazolvány

2. §

(1) Járművet a közúti forgalomban csak a következő vezetői engedéllyel, járművezetői engedéllyel, illetőleg járművezetői igazolvánnyal szabad vezetni:

a) 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt az "A" kategóriában korlátozással érvényesített vagy a b) pontnak megfelelő vezetői engedéllyel;

b) 150 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt az "A" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

c) 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, amelyben - ha személyszállításra szolgál - a vezető ülését is beleértve legfeljebb 9 állandó ülőhely van, az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt, valamint az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, amennyiben a gépkocsi saját tömegét a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg és az így összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb össztömege együttesen nem haladja meg a 3500 kg-ot, a "B" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

d) 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt - az autóbusz és a trolibusz kivételével - a "C" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

e) autóbuszt, az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt a "D" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

f) gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt - a c) pont kivételével - a vonó jármű vezetésére előírt kategóriában és az "E" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

g) mezőgazdasági vontatót, mezőgazdasági vontatóból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt a mezőgazdasági vontatóra vagy a "C" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

h) mezőgazdasági vontatóból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt a mezőgazdasági vontatóra vagy a "C" és az "E" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel;

i) villamost az I., trolibuszt a II. járműkategóriában érvényesített járművezetői engedéllyel;

j) lassú járművet lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvényt a lassú jármű vezetésére jogosító járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel, járművezetői engedéllyel;

k) segédmotoros kerékpárt segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel, járművezetői engedéllyel;

l) állati erővel vont járművet az ilyen jármű hajtására jogosító járművezetői igazolvánnyal, lassú jármű vagy segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító járművezetői igazolvánnyal, illetve bármely kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel, járművezetői engedéllyel;

(2) A rendőrhatóság a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesítésének igazolása alapján kiadja

a) a gépjármű - a trolibusz kivételével - és a mezőgazdasági vontató közúti forgalomban való vezetésére jogosító vezetői engedélyt (1. számú melléklet);

b) a nemzetközi vezetői engedélyt (2. számú melléklet);

c) a vezetői engedély elvesztése, megsemmisülése, vagy megrongálódása esetén - a Magyar Köztársaság területére szóló érvényességgel - az ideiglenes vezetői engedélyt (3. számú melléklet);

d) villamos és trolibusz vezetésére a járművezetői engedélyt (4. számú melléklet).

(3) A járművezetői vizsgabizottság (a továbbiakban: Vizsgabizottság) adja ki, illetőleg érvényesíti a vezetői engedélyt, a járművezetői engedélyt a járművezetői vizsgához kapcsolódóan.

(4) A lassú jármű, a segédmotoros kerékpár vezetésére, az állati erővel vont jármű hajtására jogosító járművezetői igazolványt és a motorkerékpár vezetés tanulására a tanuló vezetői engedélyt (5. számú melléklet) a vizsgabizottság adja ki.

(5) A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély:

a) ha az alapvető adatok - az engedély jogosítottja személyazonosságával kapcsolatos rovatok lényege és járműkategóriák jelentése - tekintetében a 1. számú mellékletnek megfelel - amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik -, a Magyar Köztársaság területén a gépjárművezető belépésétől számított egy évig jogosít gépjárművezetésre, és viszonosság esetén gépjárművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre;

b) ha az 1. számú mellékletnek nem felel meg, de a külföldi nemzeti vezetői engedély jogosítottjának a 2. számú mellékletnek megfelelő nemzetközi vezetői engedélye is van, az a) pont szerint érvényes és cserélhető;

c) ha az 1. számú mellékletnek nem felel meg - a viszonosság esetét kivéve -, az országhatártól a szálláshelyig, tranzit utasforgalomban pedig az országhatár átlépésétől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít gépjárművezetésre, és csak közlekedési ismeretek vizsga alapján cserélhető magyar vezetői engedélyre.

(6) A csere iránti kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt, az (5) bekezdés c) pontja esetén magyar nyelvű hiteles fordítását, az (5) bekezdés b) pontja esetén pedig a külföldi hatóság által kiállított nemzetközi vezetői engedélyt is. A vizsgát - tanfolyam nélkül - a rendőrhatóság engedélyezi.

(7) A fegyveres erők kezelésében lévő - közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő - kerekes vagy lánctalpas harci járművek, műszaki gépek vezetésére jogosító engedélyt a fegyveres erők illetékes szerve adja ki. A katonai tanintézetek "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező hallgatói részére a "C" kategóriába tartozó honvédségi gépjárművek vezetésére jogosító, külön jogszabályban meghatározott "vezetői engedélyt" a katonai tanintézet adja ki.

(8) A (7) bekezdés szerint kiadott vezetői engedélyek kizárólag a fegyveres erők kezelésében lévő járművek vezetésére jogosítanak.

A vezetői engedély, a járművezetői engedély és a járművezetői igazolvány kiadásának feltételei

3. §

(1) Vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt, illetőleg járművezetői igazolványt az a személy kaphat, aki

a) a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezik vagy akinek folyamatos belföldi tartózkodása a három hónapot meghaladja;

b) a gépjármű vagy villamos vezetésére egészségi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági, a külön jogszabályban meghatározott esetekben pályaalkalmassági szempontból megfelel;

c) a 2. § (1) bekezdés

- k) és l) pontja esetén a 14. évét,

- a), g), h) és j) pontja esetén a 16. évét,

- b), c) és d) pontja esetén a 17. évét,

- i) pontja esetén a 18. évét,

- f) pontja esetén a 20. évét,

- e) pontja esetén a 21. évét betöltötte, és

d) a gépjárművezetői vagy az egyéb járművezetői vizsgát letette, avagy a vizsga letétele alól a 2. § (5) bekezdés a) vagy b) pontja alapján mentesült.

(2) Nemzetközi vezetői engedélyt az kaphat, akinek érvényes magyar vezetői engedélye van.

(3) E rendelet alkalmazása során közbiztonsági, illetőleg közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni az a személyt

a) akit a bíróság a járművezetéstől eltiltott vagy akinek vezetői engedélyét a szabálysértési hatóság visszavonta, az ítéletben vagy a szabálysértési határozatban meghatározott ideig;

b) akinek vezetői engedélyét a rendőrhatóság határozatában meghatározott ideig visszavonta;

c) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.

A vezetői engedély, a járművezetői engedély és a járművezetői igazolvány érvényessége

4. §

(1) A vezetői engedély, a járművezetői engedély, illetőleg a járművezetői igazolvány a következő határidőig jogosít vezetésre:

a) a vezetői engedély és a járművezetői engedély a más jogszabályban előírt előzetes vagy időszakos, illetőleg soron kívüli orvosi vizsgálaton meghatározott és az engedélybe bejegyzett időpontig;

b) a nemzetközi vezetői engedély a kiadás alapjául szolgáló vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi időpontig;

c) az ideiglenes vezetői engedély a kiállításától számított 30 napig;

d) a motorkerékpár vezetés tanulására kiadott tanuló vezetői engedély a kiállítás napjától számított 6 hónapig;

e) a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár vezetésére, továbbá az állati erővel vont jármű hajtására szóló járművezetői igazolvány a visszavonásig.

(2) Aki a vezetői engedély, illetőleg a járművezetői engedély érvényességi határidejének meghosszabbítását elmulasztja, gépjárművet, trolibuszt és villamost mindaddig nem vezethet, amíg a hatóság az új érvényességi határidőt az engedélybe be nem jegyzi.

(3) A vezetői engedély vagy a járművezetői engedély a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár vezetésére és az állati erővel vont jármű hajtására akkor is jogosít, ha egyébként az egészségi alkalmasság határideje lejárt.

(4) A rendőrhatóság a külön jogszabályban meghatározott esetekben a vezetői engedély és a járművezetői engedély érvényességi időtartamán belül is elrendelheti a járművezető soron kívüli orvosi, illetőleg rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatát.

(5) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot kell elrendelni, ha a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 116/A-116/B. §-ában vagy az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 44-50. §-ában meghatározott szabálysértés miatt a járművezetőt két éven belül harmadik alkalommal szabálysértési bírsággal sújtották.

(6) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat rendelhető el, ha a közúti forgalomra vonatkozó szabályok megszegése miatt a járművezetőt hat hónapon belül harmadik alkalommal szabálysértési bírsággal sújtották. A vizsgálat elrendelése akkor indokolt, ha a járművezetőt korábban már szabálysértési bírsággal sújtották.

(7) Soron kívüli orvosi vizsgálatot kell elrendelni, ha

a) a járművezető személyi sérüléssel járó balesetet idézett elő;

b) a közlekedési szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető járművezető egészségi állapotára vagy gyógyszer hatására hivatkozik;

c) az érvényes vezetői engedéllyel, járművezetői engedéllyel rendelkező járművezető alkohol elvonó kezelését jogerős államigazgatási határozat rendeli el.

(8) A rendőrhatóság a rendkívüli pályaalkalmassági és a soron kívüli orvosi vizsgálatról az előtte folyamatban lévő eljárás keretében, az abban felmerült adatokkal összefüggésben, az eljárás alá vont személlyel szemben rendelkezhet.

(9) A rendőrhatóság a járművezető soron kívüli orvosi vizsgálatát kezdeményezheti, ha a járművezető betegségére, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékosságára vonatkozóan olyan adat merül fel, amely őt a járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teheti.

(10) A (9) bekezdésben foglaltak alapján történő kezdeményezésről és annak okáról a járművezetőt is értesíteni kell.

(11) Ha a soron kívül elrendelt vagy kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezetőt alkalmatlannak minősítették, vagy azon önhibájából nem jelent meg, a rendőrhatóság a vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt érvényteleníti.

(12) A vezetői engedéllyel vagy a járművezetői engedéllyel rendelkező személy köteles

a) a vezetői engedélyébe vagy a járművezetői engedélyébe bejegyzett korlátozásokat, illetőleg a számára előírt feltételeket megtartani;

b) nevének megváltoztatását a rendőrhatóságnál 8 napon belül bejelenteni;

c) vezetés közben a vezetői engedély és a járművezetői engedély mellékleteként legalább három, a személyi igazolvány adataival egyezően, olvashatóan kitöltött "Betét-lap"-ot valamint az orvosi alkalmasságra vonatkozó külön jogszabályban előírt mellékletet magánál tartani;

d) közúti ellenőrzés során a személyazonosságát igazoló okmánya mellett a vezetői engedéllyel, a járművezetői engedéllyel és mellékletével, illetve a járművezetői igazolvánnyal együtt a jármű forgalmi engedélyét is átadni az igazoltatásra jogosult hatósági személynek.

A vezetői engedély visszavonása

5. §

(1) A rendőrhatóság a vezetői engedélyt visszavonja, ha

a) a vezetői engedélyt a rendőr a helyszínen azért vette el, mert a járművezető annak ellenére, hogy az engedély egészségi vagy pályaalkalmassági szempontból érvénytelen gépjárművet vezetett, és a vezetői engedély érvényesítéséhez szükséges igazolást az engedély elvételétől számított 30 napon belül az illetékes rendőrhatóságnál nem mutatta be, az alkalmatlanság időtartamára;

b) a 3. § (3) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt közbiztonsági, illetőleg közlekedésbiztonsági alkalmasságot kizáró ok valamelyike áll fenn, az alkalmatlanság időtartamára;

c) a járművezető ellen a közúti közlekedés körében segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 172. §), közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúti baleset okozása (Btk. 187. §), ittas járművezetés (Btk. 188. §), járművezetés tiltott átengedése (Btk. 189. §), vagy cserbenhagyás (Btk. 190. §) bűncselekmény miatt indult büntető eljárás, a büntető eljárás jogerős befejezéséig;

d) a járművezető ellen ittas vezetés miatt szabálysértési eljárás indult, a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig;

e) a vezetői engedély vagy a kiadásának alapjául szolgáló irat meghamisítása, a meglévő vezetői engedélyre, iskolai végzettségre vonatkozó hamis adatok közlése, illetőleg a vezetői engedéllyel való visszaélés miatt büntető eljárás indult vagy a bíróság a bűncselekmény elkövetését megállapító jogerős marasztaló határozatot hozott, avagy a nyomozást büntethetőséget megszüntető okból tagadták meg, illetve az eljárást ilyen okból szüntették meg;

f) a járművezető olyan járművet vezet, melyre egészségi vagy pályaalkalmasságát nem állapították meg, illetőleg olyan járműkategóriába tartozó járművet vezet, amelyre engedélye nem érvényes;

g) a járművezető a külön jogszabály alapján kötelező utánképzésen nem vett részt, az utánképzésen való részvétel igazolásáig;

h) a járművezető a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, az eltiltás lejártáig.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alapján közúti baleset okozása (Btk. 187. §) miatt a vezetői engedélyt akkor kell visszavonni, ha a bűncselekmény tömegszerencsétlenséget, halált vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott.

(3) A vezetői engedélyt a szabálysértési eljárásban alkalmazott járművezetéstől eltiltás és az 5. § (1) bekezdés e) pontja esetén egy hónaptól egy évig terjedő időre lehet visszavonni.

(4) Ha a rendőrhatóság a vezetői engedélyt az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján azért vonta vissza, mert a járművezető az engedély kiadásához a külön jogszabályban előírt iskolai végzettséggel nem rendelkezett, a vezetői engedélyt a visszavonás határidejének lejárta után és az iskolai végzettség megszerzésének igazolása esetén vissza kell adni.

(5) Ha a bíróság a gépjárművezetőt csak meghatározott járműkategóriába tartozó jármű vezetésétől tiltotta el, vagy a rendőrhatóság hozott ilyen határozatot, az eltiltás, illetőleg visszavonás időtartamát az engedélybe be kell jegyezni.

(6) A vezetői engedélyt a visszavonásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül az illetékes rendőrhatóságnak le kell adni, illetőleg az (5) bekezdés esetén az eltiltást be kell jegyeztetni.

(7) A rendőrhatóság által közlekedési bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt visszavont vezetői engedély - az ideiglenesen itt-tartózkodó külföldi állampolgártól visszavont vezetői engedély kivételével - a visszavonás határidejének lejárta után is csak akkor adható vissza, ha

a) a gépjárművezető a külön jogszabályban meghatározott utánképzésen való részvételét igazolta,

b) az, akit a bíróság határozatában a jártasság igazolására kötelezett, eredményes járművezetői vizsgát tett.

(8) A rendőrhatóság az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti utánképzés szükségességéről

a) a vezetői engedély közlekedési bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatti - minden meglévő járműkategóriára vonatkozó - visszavonását elrendelő határozatában;

b) a közúti forgalomra vonatkozó szabályok sorozatos megszegése miatt szabálysértési bírságot kiszabó határozatában tájékoztatja a járművezetőt.

(9) A (8) bekezdés b) pontját arra a gépjárművezetőre kell alkalmazni, akit két éven belül legalább három alkalommal sújtottak szabálysértési bírsággal. Az utánképzés szükségességéről a harmadik szabálysértési bírságot kiszabó határozatban, két hónapos határidő kitűzésével kell a tájékoztatást megadni.

(10) A külföldi állampolgártól visszavont vezetői engedélyt a visszavonási határidőn belül is vissza kell adni, ha a nyilatkozata szerint az ország területét végleg elhagyja, vagy erre hatóság kötelezi.

(11) Az (1)-(9) bekezdésben foglaltakat a járművezetői engedélyre és a járművezetői igazolványra is megfelelően alkalmazni kell.

6. §

(1) A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) a gépi meghajtású jármű vezetője alaposan gyanúsítható az ittas vezetés vétsége vagy szabálysértése elkövetésével;

b) alapos a gyanú arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították, vagy a vezetői engedély más nevére szól;

c) a vezetői engedélyt egészségi, illetőleg pályaalkalmassági szempontból a rendőrhatóság érvénytelenítette, a vezetői engedély érvényességi határideje több mint három hónapja lejárt és azzal gépjárművet vezetnek, továbbá az 5. § (1) bekezdés f) és h) pontja esetén;

d) a járművezető - a közúti közlekedési balesetben részes jármű vezetőjeként - a segítségnyújtást elmulasztotta.

(2) A rendőr a vezetői engedélyt elveheti, ha a járművezető a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halálos balesetet, illetőleg tömegszerencsétlenséget okozott.

(3) A vezetői engedély helyszíni elvételekor az (1) bekezdés a) pontja, az 5. § (1) bekezdés f) és g) pontja esetén a rendőr köteles megakadályozni, hogy a járművezető a járművel tovább közlekedjen.

(4) A rendőr a vezetői engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, és az elvett vezetői engedélyt haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon felterjeszti az illetékes rendőrhatósághoz. A vezetői engedély visszavonásáról a rendőrhatóság legkésőbb az elvétel napjától számított 30 napon belül határoz.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit a járművezetői engedélyre és a járművezetői igazolványra is megfelelően alkalmazni kell.

II.

A GÉPJÁRMŰVEK FORGALMI ENGEDÉLLYEL ÉS RENDSZÁMTÁBLÁVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA, A FORGALMI ENGEDÉLY ÉS A RENDSZÁMTÁBLA VISSZAVONÁSA

A gépjárművek forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával történő ellátása

7. §

(1) Gépjárművel - a trolibusz kivételével - a mezőgazdasági vontatóval és ezek pótkocsijaival (a továbbiakban együtt: gépjármű) a közúti forgalomban akkor szabad részt venni, ha a rendőrhatóság a gépjárművet nyilvántartásba vette, forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalmi engedéllyel vagy egy alkalomra szóló forgalmi engedéllyel látta el, továbbá rendszámtáblája van.

(2) A gépjárművek üzletszerű kölcsönzésével foglalkozó cég és cégnek nem minősülő egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: cég) legalább három évig nem selejtezhető nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a bérbeadott gépjármű rendszámát, a bérlő nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét vagy a személyi számát, lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), külföldi esetén állampolgárságát is, továbbá a bérlet kezdő és befejező időpontját. Ezt a nyilvántartást a rendőrhatóság a bérbeadó telephelyén ellenőrizheti.

(3) Forgalmi engedélyt (6. számú melléklet) kell kiadni és rendszámtábla megvásárlását kell engedélyezni minden olyan új vagy használt gépjárműre, amely a közúti forgalomban való közlekedésre alkalmas és az ügyfél igazolja a jármű tulajdonjogának megszerzését. A jármű közúti forgalomban való közlekedésre alkalmasságát a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő vizsgálat eredménye igazolja.

(4) A forgalmi engedély kiadásával egyidejűleg a közúti járművek rendszámtábláira vonatkozó szabványtól eltérő rendszámtábla megvásárlását kell engedélyezni

a) diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességeket élvező tagjai és családtagjaik gépjárműveire, DT betűjelű rendszámmal;

b) az a) pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének külföldi állampolgárságú tagjai és családtagjaik gépjáműveire, CK betűjelű rendszámmal;

c) a tartósan belföldön üzemeltetett, külföldi tulajdonban lévő gépjárműre;

d) a gépjárművek üzletszerű kölcsönzésével foglalkozó cég részére a bérelhető gépjárműre;

e) a vámelőjegyzésben kezelt gépjárműre, V betűjelű rendszámmal.

(5) A rendszám a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett gépjárműnél két betűből és négy számból áll, az első betűjel C, illetve X, a második betűjel változó.

(6) A (4) bekezdés c) pontjában említett tartós belföldi üzemeltetés-nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában - a határátlépéstől kezdődő 6 hónapot meghaladó üzemeltetés.

(7) Ideiglenes forgalmi engedélyt (7. számú melléklet) kell kiadni és ideiglenes rendszámtábla megvásárlását kell engedélyezni

a) a kísérletek vagy kipróbálás céljából - a gépjárművet gyártó, javító vagy értékesítésre jogosult cég, közlekedési kutató intézet, közlekedési felügyelet által - belföldön üzemeltetett gépjárműre, P betűjelű rendszámmal;

b) a külföldre szállítási céllal belföldön vásárolt vagy a belföldi forgalomból kivont, kiviteli vámellenőrzés alá vont gépjárműre Z betűjelű rendszámmal;

c) a (4) bekezdés a) és b) pontjában említett olyan gépjárműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják és külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélye, illetve rendszámtáblája nincs, CD betűjelű rendszámmal.

(8) Egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt kell kiadni az olyan gépjárműre,

a) amely forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával ellátva nincs, vagy

b) amelynek forgalmi engedélye érvénytelen és a közúti forgalomban meghatározott, indokolt céllal, kijelölt útvonalon közlekedik.

(9) A (8) bekezdés a) pontja esetén E betűjelű rendszámtábla megvásárlását kell engedélyezni.

(10) A (4) bekezdés e) pontja és az (7) bekezdés a) pontja esetén a rendszám utolsó számjegye az érvényességi évet, a (7) bekezdés b) pontja esetén a kiadás évét jelzi.

(11) Ha a gépjárműnek rendszámtáblája van, az egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesíti a közlekedési felügyelet áltál kiadott, az időszakos vizsgálatra kitűzött határnapról szóló - a telephely és a vizsgahely közötti közlekedésre jogosító - értesítés.

(12) A fegyveres erők, a kormányőrség, a rendőrség a tűzoltóság és a nemzetbiztonsági szolgálatok által üzemeltetett gépjárművek forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával történő ellátását, valamint nyilvántartásba vételét erre illetékes szerveik végzik. A fegyveres erők és a rendőrség szolgálati járműveit a szabványostól eltérő rendszámtáblával és forgalmi engedéllyel lehet ellátni.

8. §

(1) A forgalmi engedély kiadására és ehhez kapcsolódóan a rendszámtábla forgalmazására a megyei rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztálya, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészet Rendészeti Osztálya az a céget jogosíthatja fel, amelynél a gépjármű értékesítés az évi 1000 db-t meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül a rendszámtáblát - a belföldön még nyilvántartásba nem vett gépjárművekhez forgalmi engedély egyidejű kiadásával együtt - a területi közlekedési felügyelet forgalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem érintik a 7. § (12) bekezdésében foglaltakat.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt rendőrhatóság az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadására, az E betűjelű rendszámtábla forgalmazására más államigazgatási szervet, illetőleg gépjárművet értékesítő céget is feljogosíthat.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett forgalmi engedélyt kiadó szervek felettes szerve az államigazgatási szerv felettes szerve, cég esetében a másodfokon [1. § (1) bekezdés b) pont] eljáró rendőrhatóság.

(6) A Budapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészet Rendészeti Osztálya engedélyezi a rendszámtábla megvásárlását a 7. § (4) bekezdés a)-b) és e) pontja és a (7) bekezdés b) és c) pontja esetén.

(7) Nem kell vásárlási engedély a rendszámtábla megvásárlásához, ha az az új gépjárművet forgalmazó cégnél vagy a közlekedési felügyeletnél, a forgalmi engedély vagy az egy alkalomra szóló forgalmi engedély kiadásával egyidejűleg vásárolják meg, és a 15. § (3) és (4) bekezdés szerinti átrendszámozás esetén.

(8) A forgalmi engedélyt és az egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt kiadó, a rendszámtáblát forgalmazó szerveknek a rendőrhatóság részére adatokat kell szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatási kötelezettség a forgalmi engedély jogosítottjának és a gépjárműnek a forgalmi engedély szerinti adataira, valamint a rendszámra terjed ki.

(9) A rendszámtábla gyártását - a szabványos rendszámtábla esetén nyilvános pályázat alapján - az Országos Rendőr-főkapitányság határozott időre engedélyezi.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla

9. §

(1) A forgalmi engedély és a rendszámtábla kizárólag arra a gépjárműre érvényes, amelyre kiadták, illetőleg kijelölték, a következő érvényességi határidőig:

a) a gépjármű forgalomba helyezésekor, illetőleg a hatósági időszakos műszaki felülvizsgálaton bejegyzett időpontig;

b) a 7. § (4) bekezdésének e) pontja szerinti forgalmi engedély a forgalomba helyezéskor, illetve az időszakos műszaki vizsgálaton bejegyzett időpontig, de legfeljebb a vámelőjegyzésben meghatározott visszaviteli határidőig;

c) a 7. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti ideiglenes forgalmi engedély a kiállítástól számított hat hónapig;

d) a 7. § (7) bekezdésének b) és c) pontja szerinti ideiglenes forgalmi engedély a kiállítástól számított 30 napig;

e) az egy alkalomra szóló forgalmi engedély a kiállításkor bejegyzett időpontig, de legfeljebb 15 napig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően a kísérlet vagy kipróbálás céljából kiadott ideiglenes forgalmi engedélyt a jogosított az érvényességi időn belül különböző, de egyszerre csak egy gépjárműhöz használhatja.

(3) A forgalmi engedélybe a tulajdonjoggal kapcsolatos bejegyzést, abból törlést vagy abban javítást csak a rendőrhatóság, a műszaki adatok módosulására, az érvényességi határidőre az időszakos vizsgálattal összefüggő és az átalakítással létrehozott változásra, továbbá a 15. § (3)-(4) bekezdés szerinti átrendszámozásnál az új rendszámra vonatkozó bejegyzést a közlekedési hatóság is tehet.

(4) A rendőrhatóság az elveszett vagy megrongálódott forgalmi engedély helyett új forgalmi engedélyt ad ki, az elveszett vagy megrongálódott rendszámtábla helyett - a forgalmi engedély cseréjével egyidejűleg - a gépjárműre új rendszámtábla megvásárlását engedélyezi. Az egyik rendszámtábla elvesztése vagy megrongálódása esetén a belföldi közúti forgalomban legfeljebb egy hétig használható, házilag készített rendszámtáblával is pótolható.

(5) Az Országos Rendőr-főkapitányság első fokon engedélyezheti egyénileg kiválasztott szabványos rendszámtábla megvásárlását. Az erre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitánysághoz kell benyújtani.

(6) A meglévő szabványos rendszámtábla más gépjárműre történő átszerelését az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott rendőrhatóság engedélyezi.

(7) A rendszámtáblát a gépjárműre és a pótkocsira a külön jogszabályban meghatározott darabszámban és módon kell felszerelni.

(8) A 6. számú mellékletnek megfelelő gépjármű forgalmi engedély - a 10. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - csak a törzslappal és a személyi lappal együttesen érvényes.

A gépjármű forgalmi engedély jogosítottjára vonatkozó kötelezettségek

10. §

(1) E rendelet szempontjából a gépjármű forgalmi engedélyének jogosítottja az a természetes vagy jogi személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, akit a rendőrhatóság a gépjármű tulajdonosaként nyilvántartásba vesz és a forgalmi engedélybe bejegyez.

(2) A gépjármű tulajdonosa a rendőrhatóságnak az e célra rendszeresített, térítésköteles formanyomtatványon, 15 napon belül köteles bejelenteni

a) a forgalmi engedélybe bejegyzett adatokra vonatkozó változást, a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok lakcímváltozásának kivételével;

b) a gépjármű üzemeltetésének - a gépjármű elhasználódása vagy bármely más okból történő-végleges megszűnését.

(3) A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a régi tulajdonos a forgalmi engedély személyi lapjának a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes rendőrkapitánysághoz történő eljuttatásával, az új tulajdonos a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást igazoló okirat és a forgalmi engedély (törzslap) bemutatásával köteles teljesíteni. Tulajdonosváltozás esetén a forgalmi engedélyt - az adás-vételtől számított 15 napig - az adás-vételi szerződéssel vagy a számlával személyi lap nélkül is érvényesnek kell tekinteni.

(4) A tulajdonosnak a forgalmi engedély vagy a rendszámtábla elvesztését haladéktalanul be kell jelentenie a rendőrhatóságon.

(5) Az ügyfél ellenkező értelmű nyilatkozata hiányában a (3) és (4) bekezdésben említett bejelentést hatósági eljárás iránti kérelemnek kell tekinteni.

(6) Az X betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű forgalmi engedélye csak a bérlőnek átadott bérleti szerződéssel együtt érvényes.

A forgalmi engedély és a rendszámtábla visszavonása

11. §

(1) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát visszavonja, ha

a) a tulajdonos kéri;

b) bármelyik hamis, vagy meghamisították, illetőleg visszaéltek velük;

c) a gépjárművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították;

d) a külön jogszabályban foglalt tilalom ellenére a jármű tüzelőanyagaként propán-bután gázt használnak, vagy a járműben ilyen tüzelőanyagellátó berendezés van;

e) a gépjármű forgalmi engedélyének érvényessége több mint egy éve lejárt;

f) a tulajdonos a gépjárművel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott pénzügyi fizetési kötelezettségének nem tett eleget;

g) bíróság, közjegyző vagy jogszabály által feljogosított hatóság jogerős határozatában a gépjármű zár alá vételét rendeli el;

h) a forgalmi engedély adataiban bekövetkezett változást - kivéve, ha az a 9. § (3) bekezdése szerint a forgalmi engedélybe bevezették - a gépjármű tulajdonosa a változást követő 15 napon belül nem jelentette be;

i) a gépjárművel érvénytelen forgalmi engedéllyel vettek részt a közúti forgalomban;

j) a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát az intézkedésre jogosult azért vette el, mert a gépjármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel járt volna.

k)[1] az üzembentartó nem rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel vagy a biztosítási fedezet fennállásáról kiadott igazolással.

(2) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és rendszámtáblát visszavonhatja, ha a gépjármű tulajdonosa az előírt hatósági vagy üzembentartási engedély nélkül, illetőleg a területi közlekedési hatóság tilalma ellenére végez gépjárművével közúti közlekedési szolgáltatást és a forgalomból való kitiltást a területi közlekedési hatóság kezdeményezi.

(3)[2] A rendőr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát az (1) bekezdés b), h), i) és j) pontja szerinti esetben a helyszínen elveheti, az (1) bekezdés e), d) és k) pontja szerinti esetben elveszi.

(4) A gépjármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen baleseti veszélyt akkor jelent, ha a gépjármű

a) az üzemi fék meghibásodása miatt fékezhetetlen;

b) kerekeire szerelt gumiabroncsok futófelületének bordázata a külön jogszabályban meghatározott minimális értéket nem éri el;

c) a kormányberendezés meghibásodása miatt irányíthatatlan.

(5) A rendőrhatóság a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a következő időtartamra vonja vissza:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a tulajdonos által megjelölt időtartamra;

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén végleg, visszaélés esetén egy évtől két évig terjedő időtartamra;

c) az (1) bekezdés c), e), i) és j) pontja esetén a gépjármű műszaki alkalmasságának igazolásáig;

d) az (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés esetén két hónaptól egy évig terjedő időtartamra, legfeljebb a gépjármű elidegenítéséig;

e)[3] az (1) bekezdés f), h) és k) pontjai esetén a kötelezettség teljesítéséig.

f) az (1) bekezdés g) pontja esetén a zár alá vétel megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedéséig.

(6) A helyszínen elvett forgalmi engedélyt és rendszámtáblát legkésőbb a következő munkanapon a tulajdonos lakóhelye szerint illetékes rendőrhatósághoz kell felterjeszteni. Ha a határozat meghozatala előtt a tulajdonos a helyszíni elvételre okot adó körülményt megszünteti és ezt igazolja, a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát vissza kell adni.

(7) A forgalmi engedély és a rendszámtábla helyszíni elvétele esetén a jármű - az (1) bekezdés j) pontjában foglalt kivétellel - a telephelyig tovább közlekedhet.

III.

Megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének engedélyezése

12. §[4]

IV.

Záró rendelkezések

13. §

E rendelet hatálybalépéséig kiadott vezetői engedély és járművezetői igazolvány, valamint forgalmi engedély továbbra is érvényes.

14. §

(1) E rendelet hatálybalépéséig visszavont vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt és járművezetői igazolványt a visszavonás okának megszűnése, a 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételek teljesülése és az 5. § (7) bekezdés a) pontja szerinti utánképzés, az 5. § (7) bekezdés b) pontja szerinti jártasság igazolása esetén vissza kell adni.

(2) A büntető eljárás vagy a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig visszavont vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt és járművezetői igazolványt - ha a visszavonás feltétele az e rendeletben foglaltak szerint hiányzik - az 5. § (7) bekezdés a) pontja szerinti utánképzés igazolása nélkül kell visszaadni.

15. §

(1) E rendelet hatálybalépéséig kiadott rendszámtábla 1995. december 31-ig használható.

(2) A rendelet hatálybalépését követően forgalomba helyezett új gépjárműre az e rendelet szerinti új rendszámtáblát kell felszerelni.

(3) A rendelet hatálybalépéséig kiadott rendszámtáblát a gépjármű első időszakos műszaki megvizsgálása során a régi rendszámtábla egyidejű leadásával új rendszámtáblára kell kicserélni:

a) a motorkerékpár, tehergépkocsi, autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató és pótkocsi rendszámtábláját 1993. december 31-ig;

b) a személygépkocsi rendszámtábláját 1992. július 1-jétől kezdődően 1995. december 31-ig.

(4) A (3) bekezdésben foglalt időpontoktól eltérően a rendszámtábla akkor cserélhető, ha a gépjármű műszaki alkalmasságának ideje még nem járt le.

(5) A 7. § (9) bekezdése szerinti ideiglenes rendszámtábla megvásárlása 1991. január 1-jétől engedélyezhető.

16. §

(1) E rendelet alkalmazásában a gépjármű tulajdonjogát igazoló okirat:

a) a gépjármű kereskedelmi értékesítéséről szóló - a gépjármű és a tulajdonos azonosító adatait tartalmazó - számla,

b) a külföldről behozott gépjárműnél a vámhatóság igazolása,

c) az árverési jegyzőkönyv,

d) a gyártó számlája,

e) a jogerős bírói ítélet vagy végzés,

f) a hagyatékátadó végzés,

g) az ajándékozást igazoló okirat,

h) az adás-vételi szerződés,

i) fődarabok megvásárlásáról szóló számlák az össze-építési engedéllyel,

j) a gépjármű ismételt forgalomba helyezése esetén a forgalmi engedély, a forgalomból kitiltó, vagy a forgalomból kivonást elrendelő határozat.

(2) E rendelet alkalmazásában cég, akit a cégnyilvántartásba bejegyeztek.

17. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló, 1/1976. (I. 10.) BM rendelet, valamint az ezt módosító 2/1980. (VII. 31.) BM rendelet, 5/1981. (XII. 12.) BM rendelet és 3/1986. (IX. 24.) BM rendelet hatályát veszti.

Dr. Horváth Balázs s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

2. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

3. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

4. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

5. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

6. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

7. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

8. számú melléklet a 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 5/1991. (IV. 13.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 1991.07.01.

[2] Megállapította az 5/1991. (IV. 13.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 1991.07.01.

[3] Megállapította az 5/1991. (IV. 13.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 1991.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 11/1996. (V. 10.) BM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 1996.05.25.

Tartalomjegyzék