1991. évi LXVI. törvény

a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról[1]

A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Tv. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az Igazgató Tanács ülése határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. A jelenlévő tagok egyhangú határozata szükséges az Igazgató Tanács ügyrendjének elfogadásához, valamint a szakszervezeti tulajdonba tartozó, a 2. § (2) bekezdésének a) és d) pontjai szerinti vagyontárgy elidegenítéséhez. Az Igazgató Tanács egyéb határozataihoz jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges."

2. § A Tv. 9. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

"(5) A VIKSZ jogi személy. Székhelye: Budapest. Képviselője az Igazgató Tanács mindenkori soros elnöke."

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. november 29.