1991. évi LXVII. törvény

a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. § A Bsz. a következő 51/A-51/C. §-okkal egészül ki:

"Bírói testületek

51/A § (1) A bíróságok igazgatásában közreműködik

a) a megyei összbírói értekezlet (a továbbiakban: össz-bírói értekezlet);

b) a kollégium,

c) a megyei (fővárosi) bírói tanács (a továbbiakban: megyei bírói tanács);

d) az Országos Bírói Tanács.

(2) Az összbírói értekezlet évente egyszer átfogóan értékeli a megye bíróságainak működését. A megyei bírói tanács és a megyei bíróság elnöke tájékoztatja az összbírói értekezletet a bíróságok igazgatásával kapcsolatos tevékenységéről. Az összbírói értekezletet össze kell hívni, ha a bírák egyharmada, a megyei bíróság elnöke, az Országos Bírói Tanács elnöke, illetve az igazságügyminiszter azt kezdeményezi.

(3) A megyei bírói tanács és az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban együtt: bírói tanács) tagjait, póttagjait az összbírói értekezlet titkos szavazással, az első alkalommal három évre, ezt követően öt évre választja. A bírói tanács tagját legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.

(4) A megyei bírói tanácsnak 5-13, a bírák által meghatározott, páratlan számú tagja és 3-11 póttagja van. A megyei bírói tanácsnak az lehet a tagja, aki az érvényes szavazatoknak több, mint a felét megkapta.

(5) Az Országos Bírói Tanácsnak 21 tagja és 20 póttagja van. Az összbírói értekezlet megyénként egy tagot és egy póttagot, a fővárosban két tagot és egy póttagot választ. Az Országos Bírói Tanácsnak az lehet a tagja, aki az érvényes szavazatoknak legalább kétharmadát megkapta.

(6) Nem választható a bírói tanács tagjává az a bíró, aki jogerős fegyelmi határozat hatálya alatt áll, illetve ezt követően két évig.

(7) Nem választható a megyei bírói tanács tagjává a megyei bíróság elnöke és elnökhelyettese.

(8) Megszűnik a bírói tanácsi tagság

a) a bírói munkaviszony megszűnésével;

b) a tagságról való lemondással,

c) a tagságból való felmentéssel;

d) a fegyelmi büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedésével.

(9) A tagságból való felmentéshez a megyei bírói tanács tagság esetén az érvényes szavazatoknak több, mint a fele, az országos bírói tanácsi tagság esetén több, mint kétharmada szükséges.

(10) Megszűnik a megyei bírói tanácsi tagság a (7) bekezdésben meghatározott munkakörbe kinevezéssel.

51/B. § (1) A bírói tanács az elnökét és helyettes elnökét a tagjai közül választja.

(2) A bírói tanács határozatképes, ha a tagjainak legalább a kétharmada jelen van. A bírói tanácsi tagság megszűnése esetén, illetve a tartósan akadályozott tag helyett a bírói tanács által kijelölt póttag jár el.

(3) A bírói tanács az üléseit szükség szerint, de évenként legalább négy alkalommal tartja. A tagok több, mint felének írásbeli javaslatára a bírói tanácsot össze kell hívni.

(4) Az ülést a bírói tanács elnöke, távollétében a helyettes elnök vezeti.

(5) A bírói tanács ülése a bírák számára nyilvános. A megyei bírói tanács ülésén a megyei bíróság elnöke részt vesz. A bírói tanács a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával zárt ülés tartását határozhatja el.

(6) A bírói tanács a határozatát a jelenlévő tagok több, mint felének, az egyetértési jog gyakorlása esetében, legalább kétharmadának nyílt szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok több, mint felének a javaslatára a bírói tanács titkos szavazást is elrendelhet.

(7) Az egyetértési jog gyakorlásának határideje az arra irányuló iratnak a bírói tanács részére történt kézbesítésétől számított harminc nap. A határidő elmulasztása egyetértésnek minősül.

(8) Ha a bírói tanács tagjainak száma - ide értve a póttagokat is - kétharmad alá csökken, új választást kell tartani.

51/C. § (1) A megyei bírói tanács egyetértése szükséges

a) a megyei bíróság területén működő helyi bíróságok éves költségvetési tervének előterjesztéséhez;

b) a megyei bíróság költségvetésének a helyi bíróságok közötti felosztásához,

c) a bér- és létszámfejlesztésnek a helyi bíróságok közötti felosztásához.

(2) Az Országos Bírói Tanács egyetértése szükséges

a) a bíróságok éves költségvetési tervének előterjesztéséhez;

b) a bírósági költségvetésnek a megyei bíróságok közötti felosztásához;

c) a bér- és létszámfejlesztésnek a megyei bíróságok közötti felosztásához.

(3) Az Országos Bírói Tanács véleményt nyilvánít a bíróságokat és a bírókat érintő jogszabály-tervezetekről."

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról szóló 1991. évi LXVII. törvényhez[24]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. november 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[3] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[4] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[5] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[6] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[7] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[8] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[9] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[10] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[11] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[12] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[13] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[14] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[15] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[16] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[17] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[18] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[19] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[20] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[21] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[22] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[23] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

[24] A 10. § azon rendelkezését kivéve, amellyel az Országos Bírói Tanács egyetértési és véleményezési jogkörét megállapítja, hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1997.10.01.

Tartalomjegyzék