1991. évi LXXXI. törvény

a bírák, az ügyészek, a bírósági és ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról[1]

1. § A bírák, az ügyészek, a bírósági és ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A szolgálati időt - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a kinevezés, illetve alkalmazás (a továbbiakban: kinevezés) napjától kell számítani, azzal, hogy a kezdő évet (töredék évet) egész évként kell figyelembe venni.

(2) Részben vagy egészben szolgálati időként lehet figyelembe venni:

a) a bírói, az ügyészi, a bírósági és ügyészségi titkári kinevezésig a jogi képesítéshez kötött más munkakörben a jogi szakvizsga megszerzésének napjától eltöltött időt;

b) a felsőfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő kinevezéséig a szakirányú végzettségnek megfelelő más munkakörben, illetve a bírósági vagy ügyészségi munkaviszonyban eltöltött időt;

c) a középfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő, továbbá az ügykezelő kinevezéséig a korábbi munkaviszony idejét.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a figyelembe vehető szolgálati időt úgy kell meghatározni, hogy a következő fizetési fokozatba sorolás az adott év első napjával történjen."

2. § A Tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A bíró, az ügyész, a bírósági és az ügyészségi dolgozó - a bírósági, ügyészségi fogalmazó kivételével - a fizetési osztályon belül négyévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép.

(2) A kezdő bírósági és ügyészségi tisztviselő, illetve ügykezelő az első évet követően lép magasabb fizetési fokozatba.

(3) A helyi bírót és a helyi ügyészt 12 év szolgálati idő után a II. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába kell besorolni."

3. § A Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Soron kívül a következő fizetési fokozatba lehet besorolni

a) tudományos fokozat megszerzése esetén a legfelsőbb bírósági bírót, a megyei, illetve fővárosi bírósági bírót (a továbbiakban: megyei bíró), valamint a helyi bírót egy alkalommal;

b) tudományos fokozat megszerzése vagy kiváló munkavégzés esetén a legfőbb ügyészségi ügyészt, a megyei, illetve fővárosi főügyészségi ügyészt (a továbbiakban: főügyészségi ügyész), a helyi ügyészt, a bírósági, ügyészségi titkárt egy alkalommal;

c) tudományos fokozat megszerzése vagy kiváló munkavégzés esetén a bírósági, ügyészségi tisztviselőt, továbbá az ügykezelőt két alkalommal.

(2) Tudományos fokozat megszerzése esetén a helyi bírónál, kiváló munkavégzés vagy tudományos fokozat megszerzése esetén a helyi ügyésznél a 7. § (3) bekezdése szerinti szolgálati idő legfeljebb nyolc évre csökkenthető.

(3) Kiváló munkavégzés esetén a kollégium előterjesztésére a helyi bírót, a megyei bírót, illetve a legfelsőbb bírósági bírót egy alkalommal a következő fokozatba lehet besorolni, illetve helyi bíró esetében a 7. § (3) bekezdése szerinti szolgálati idő legfeljebb nyolc évre csökkenthető.

(4) A soron kívüli előrelépéseket mindig az év első napjával kell végrehajtani.

(5) Ha a helyi bíró megyei bírói, valamint a helyi ügyész főügyészségi ügyészi beosztásba kerül, a II. fizetési osztályban már elért fizetési fokozatánál alacsonyabb fizetési fokozatba nem sorolható."

4. § A Tv. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A legfőbb ügyésznek és a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesének a személyi alapbérét az I. fizetési osztály legmagasabb fizetési fokozata alapján kell megállapítani."

5. § A Tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ha a bíró, az ügyész, a bírósági és az ügyészségi dolgozó magasabb fizetési osztályba, magasabb fizetési csoportba, illetve soron kívül magasabb fizetési fokozatba kerül, a következő fizetési fokozat megszerzéséhez szükséges szolgálati idő újra kezdődik."

6. § A Tv. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Kivételesen a VII. fizetési osztályba sorolható a nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettségű, továbbá a szakirányú felsőfokú szakvizsgával rendelkező bírósági és ügyészségi tisztviselő."

7. § (1) A Tv. 16. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vezetői pótlékra jogosult:)

"e) az irodavezető, ha legalább két beosztottja van."

(2) A Tv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vezetői pótlék összegét - a 3. számú mellékletben foglaltak szerint - a Legfelsőbb Bíróságon, a Legfőbb Ügyészségen és az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetnél az I. fizetési osztály 1. fizetési fokozatának, a megyei bíróságon és a megyei főügyészségen a II. fizetési osztály 1. fizetési fokozatának, a helyi bíróságon és a helyi ügyészségen a III. fizetési osztály 1. fizetési fokozatának megfelelő személyi alapbér százalékában kell megállapítani."

(3) A Tv. 16. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki, a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

"(3) A vezetői pótlék összegének a megállapítása szempontjából a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke és elnökhelyettese, a megyei bírósági elnökkel és elnökhelyettesekkel azonos beosztásúnak minősül."

8. § A Tv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíró, az ügyész, a bírósági és az ügyészségi dolgozó minden naptári évben külön juttatásra jogosult.

(2) A külön juttatás összege

a) az egyhavi személyi alapbér, ha a külön juttatásra jogosult a naptári évben folyamatosan a bíróságon vagy az ügyészségen állt munkaviszonyban;

b) az egyhavi személyi alapbér arányosan csökkentett része, ha a külön juttatásra jogosult bírósági vagy ügyészségi munkaviszonya a naptári évben a 6 hónapot meghaladta.

(3) A külön juttatásra való jogosultság szempontjából:

a) a Tv. hatálya alá tartozó szerveknél a naptári évben fennálló folyamatos munkaviszonyokat egybe kell számítani;

b) a fizetés nélküli szabadság ideje nem vehető figyelembe.

(4) Nem részesíthető külön juttatásban az, akinek a munkaviszonya a naptári évben a 6 hónapot nem érte el.

(5) A külön juttatást a naptári év utolsó hónapjára járó személyi alapbér alapján kell megállapítani, és a következő év január 31-ig kell kifizetni. Ha a munkaviszony megszűnik, a külön juttatás összegét az utolsó munkában töltött hónapra járó személyi alapbér alapján kell megállapítani, és az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni."

9. § A Tv. 1., 2. és 3. számú mellékleteinek a helyébe az 1., 2 és 3. számú melléklet lép.

10. § (1) Ez a törvény 1992. március 1-jén lép hatályba.

(2) A szolgálati idő számításának az 1. §-ban meghatározott szabályait az 1992. március 1-jén vagy azt követően kinevezett bírákra, ügyészekre, bírósági vagy ügyészségi dolgozókra kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet

1. számú melléklet az 1990. évi LXXXVIII. törvényhez

A bíró, az ügyész, a bírósági és az ügyészségi titkár és a bírósági, ügyészségi fogalmazó személyi alapbér táblázata

Fizetési osztályok123.Fizetési fokozatok
4
(Ft)
567
I.65 00069 00073 00077 00081 00085 000
II.44 00047 50051 00054 50058 00061 50065 000
III.34 00037 00040 000
IV.25 00027 00029 00031 00033 00035 000
V.18 500
20 500
23 000

Megjegyzés:

A fizetési osztályok megnevezése:

I. - legfelsőbb bírósági bíró, legfőbb ügyészségi ügyész,

II. - megyei bírósági bíró, megyei főügyészségi ügyész,

III. - helyi bírósági bíró, helyi ügyészségi ügyész,

IV. - bírósági titkár, ügyészségi titkár,

V. - bírósági, ügyészségi fogalmazó.

2. számú melléklet

2. számú melléklet az 1990. évi LXXXVIII. törvényhez

A bírósági és ügyészségi tisztviselők, ügykezelők személyi alapbér táblázata

Fizetési osztályok1
0-1
Fizetési fokozatok a legalacsonyabb bírói fizetés (III/1. osztály/fokozat) %-ban. Szolgálati idő (év)10
34-
2
2-5
3
6-9
4
10-13
5
14-17
(%)
6
18-21
7
22-25
8
26-29
9
30-33
VI. - A55708090100115130140150160
- B5060708090100110120130140
VII. - A5060708090105120130140150
- B505560708090100110120130
VIII. - A455055606575859095100
- B35455055607080859095
IX.35404550556065707580

Megjegyzés:

1. A fizetési osztályok megnevezése:

VI. - szakirányú egyetemi végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,

VII. - szakirányú főiskolai végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,

VIII. - középfokú végzettségű bírósági és ügyészségi tisztviselő,

IX. - bírósági és ügyészségi ügykezelő.

2. A fizetési osztályokon belül:

A - Legfelsőbb Bíróság, Legfőbb Ügyészség, OKKrI,

B - területi bíróságok és ügyészségek.

3. számú melléklet

3. számú melléklet az 1990. évi LXXXVIII. törvényhez

Vezetői pótlékok %-osan

Vezető munkakörökHelyi bíróság, ügyészségMegyei bíróság
Főügyészség
Legfelsőbb Bíróság
Legfőbb Ügyészség
OKKrI
KisebbNagyobb
Bírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Bírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Bírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Bírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Legfőbb ügyész50
Legfelsőbb Bíróság elnökh.,
legfőbb ügyész helyettese
40
Legfelsőbb bírósági kollégiumv.,
legfőbb ügyészségi főosztályvezető
ügyész
35
Legfelsőbb bírósági tanácselnök,
legfőbb ügyészségi főoszt. vez. h.
ügyész., oszt. vez. ügyész
25
Fővárosi Bíróság elnöke,
fővárosi főügyész
50
Elnök, főügyész, vezetőügyész253535-40
Vezető munkakörökHelyi bíróság, ügyészségMegyei bíróság
Főügyészség
Legfelsőbb Bíróság
Legfőbb Ügyészség
OKKrI
KisebbNagyobb
Bírák,
ügyészek
Tiszt- viselőkBírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Bírák, ügyészekTiszt-
viselők
Bírák,
ügyészek
Tiszt-
viselők
Fővárosi Bíróság elnökhelyettese,
kollégiumvezetője, fővárosi fő-
ügyészhelyettes
40
Elnökh., megyei bírósági kollégium-
vez., főv. bír. kollégiumvez. h., fő-
ügyészh., vezetőh. ügyész
152525-30
Megyei bírósági tanácselnök, csop.
vez. bíró, oszt. vez. ügyész
2020
Csop. vez. h. bíró, csop. vez. ügyész1515
Főosztályvez., OKKrI igazgató40-50
Főoszt. vez. h., OKKrI igazgatón., fő-
városi bírósági gazdasági igazg.
3030
Osztályvezető2025
Oszt. vez. helyettes1518
Csop. vez. irodavezető510108

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. december 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. december 24.

Tartalomjegyzék