146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet

a környezetre jelentős hatással bíró villamos és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítése egyes kérdéseinek átmeneti szabályozásáról

A villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény 24. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az 50 MW-os, illetve az azt meghaladó termikus hőteljesítményű villamos és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítésére, főberendezések alakítására, kapacitásbővítésére vonatkozó döntés meghozatala előtt, meg kell vizsgálni a létesítmény építésével, szerelésével, üzemeltetésével és leszerelésével járó környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokat.

(2) A beruházónak el kell készíttetnie az adott objektumra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt és a környezeti hatástanulmányt, amelyeknek ki kell terjednie a komplex környezetvédelmi, műszaki és gazdasági vizsgálatokra. A környezeti hatástanulmányt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által közzétett műszaki irányelv figyelembevételével kell elkészíteni.

(3) Ha a tervezett villamosenergia-rendszerfejlesztés több változatban lehetséges, úgy a finanszírozására is kiterjedő, összehasonlító (versenyeztető) vizsgálatokat egységes metodika alapján kell elvégezni.

2. §

(1) A beruházónak kell a környezeti hatásokkal érintett közösséget (önkormányzatot, lakosságot) tájékoztatni a tervezett építéssel, átalakítással vagy bővítéssel, illetve a létesítmény üzemeltetésével és megszüntetésével járó környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokról.

(2) A közvélemény-tájékoztatás előkészítésével, illetve lebonyolításával szakértő szervezetet kell megbízni, melynek folyamatosan rendelkezésére kell bocsátani a szakmai körben elkészült megvalósíthatósági, illetve hatástanulmányokat.

(3) A fejlesztések lehetséges változatairól, azok környezeti, társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint az érintett közösségek fórumainak állásfoglalásairól a közvélemény-tájékoztatást lebonyolító szakértő szervezet összefoglaló és rendszerező dokumentumot készít.

3. §

(1) A szakértő szervezet által összeállított dokumentációt - a befektetésben közvetlenül nem érintett, a beruházótól független szakértőkből álló - bizottság bírálja el.

(2) A bizottság tagjait az ipari és kereskedelmi miniszter - a környezetvédelmi miniszter egyetértésével - nevezi ki, továbbá szervezeti és működési rendjét jóváhagyja.

(3) A bizottság döntési javaslatával kiegészített dokumentációt át kell adni a döntésre illetékes hatóságoknak, továbbá a beruházónak (befektetőknek).

4. §

A vizsgálatok, tanulmányok, illetve a közvélemény-tájékoztatás költségeit a beruházó viseli.

5. §

E rendelet 1992. november 15-én lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök