148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló - többször módosított - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók a katonai forgalomszabályozás által adott jelzésekre is."

2. §

A R. 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett fényjelző készülék mellett elhelyezett kiegészítő lámpa "BUSZ" fel iratú fehér fényjelzést ad - a fényjelző készülék más fényjelzésétől függetlenül -, az autóbusz-forgalmi sávban közlekedőknek tovább szabad haladni."

3. §

A R. 16. §-a (1) bekezdésének z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Veszélyt jelző táblák)

"z) "Egyéb veszély" (94. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton az a)-y) pontban említett jelzőtáblákkal nem jelezhető veszély van; a veszély fajtáját a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla tünteti fel; ilyen tábla jelzi, hogy az úttesten hosszanti vályúk alakullak ki (nyomvályús útszakasz: 94/a ábra); ilyen tábla jelzi az utat keresztező vasúti pályát is, ha vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja (95. ábra)."

94/a ábra

4. §

(1) A R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek."

(2) A R. 21. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak."

5. §

(1) A R. 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyes járművekkel legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:)

"a) személygépkocsival és motorkerékpárral

- autópályán 120 km/óra, - autóúton 100 km/óra,

- lakott területen kívül, egyéb úton 80 km/óra,

- lakott területen 50 km/óra."

(2) A R. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a "Sebességkorlátozás" jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival és motorkerékpárral legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni."

6. §

A R. 28. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben)

"a) minden járművel a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére, továbbá minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére."

7. §

(1) A R. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Lakolt területen lévő, párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel megvannak jelölve, a belső forgalmi sávban (sávokban) folyamatosan is szabad haladni, feltéve, hogy ezzel a jármű a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármű mellett - a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak megtartásával - fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni; a forgalmi sávokat azonban - a gyorsabb előrehaladás érdekében - kis távolságon belül ismételten változtatni tilos."

(2) A R. 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Autóbusz-forgalmi sávban csak a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, valamint az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül a személytaxi közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra, a sáv keresztezését és bekanyarodásra felkészülést kivéve, nem hajthat rá. Ahol autóbusz-forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz - a kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat."

(3) A R. 36. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ahol kapaszkodósáv van, a kapaszkodósávon kell haladniuk azoknak a járműveknek, amelyek a jelzőtáblán. [17. § (1) bek. h) pont] megjelölt - ennek hiányában lakott területen kívül 70 km/óra, lakott területen 40 km/óra - sebességnél lassabban haladnak."

8. §

A R. 40. §-a (5) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos megállni:)

"i) autóbuszöbölben és autóbusz-forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), továbbá a személytaxit;"

9. §

A R. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért (közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását - félrehúzódással és a szükséghez képest megállással - lehetővé kell tenni."

10. §

A R. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

(A forgalomban résztvevő járművek kivilágítása)

"(8) Autóúton és lakott területen kívüli főútvonalon a forgalomban résztvevő gépkocsit - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani."

11. §

A R. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Olyan gépkocsival, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni*, továbbá olyan gépkocsival, amelynek hátsó üléseit biztonsági övvel szerelték fel, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a biztonsági övvel felszerelt ülésen utazó személy biztonsági öve be van csatolva. Nem vonatkozik ez a kötelezettség a lakott területen közlekedő gépkocsi hátsó ülésén utazó személyre.[1]

A taxi-üzemben közlekedő gépkocsi vezetője és a hátsó ülésen tartózkodó utas a biztonsági övet nem köteles becsatolni."

12. §

(1) A R. 1. számú Függeléke II. fejezete a) pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak)

"A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek."

(2) A R. 1. számú Függeléke III. fejezete a) pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

(III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak) "A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül."

13. §

Ez a rendelet 1993. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] * Lásd: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére