174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

A Kormány az 1951 és 1956 közötti időszakban társadalmi hovatartozásuk, politikai meggyőződésük miatt hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezése érdekében a következőket rendeli el:

1. § Annak a személynek a nyugellátását, baleseti nyugellátását (kivéve a baleseti járadékot, hacsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személy más ellátással nem rendelkezik), továbbá nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását, aki 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot (a továbbiakban: munkaszolgálat) teljesített, a szabadságkorlátozás tényleges tartamától függően fel kell emelni.

2. §[1] (1) A munkaszolgálat után járó emelés összege egy évet meg nem haladó munkaszolgálat esetén havi 5250 forint, a második évtől kezdve minden év után havi 2635 forint.

(2) A munkaszolgálat után járó emelés összege a 2014 októberére folyósított emelés havi összegének 9,9%-kal megemelt összege, ha az meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott összeget.

(3)[2] Az e rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől - a 2/A. § szerinti emelésen túl - a 2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az ellátás már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól a 2016. novemberére járó összeg 60%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint növelt, (1) és (2) bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a jogosultat - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - 2016 novemberében megillette volna.

(4)[3] Az e rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől - a 2/A. § szerinti emelésen túl - a 2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az ellátást 2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint növelt, (1) és (2) bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a jogosultat - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - 2016 novemberében megillette volna.

2/A. §[4] A folyósított emelés összegét 2015. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tbny.) 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni, az emelést 2014. december 31-ét követő időponttól a Tbny. 62. §-a szerinti időközi nyugdíjemelésekkel növelt, 2. § szerinti összegben kell megállapítani.

3. § (1) A munkaszolgálatban töltött időt a nyugellátás, baleseti nyugellátás megállapításánál szolgálati időként, munkajogi szempontból pedig munkaviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(2)[5] A munkaszolgálat időtartamát a területileg illetékes katonai hadkiegészítő parancsnokság, vagy a megfelelő adat birtokában levő levéltár által kiállított igazolással kell bizonyítani. E szervek az igazolást nem tagadhatják meg.

4. § (1)[6] A munkaszolgálat tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozó) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíj-kiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadság-korlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.

(2)[7]

4/A. §[8]

5. § (1) E rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba, az emelés legkorábban 1993. január 1-jétől jár.

(2) A hatálybalépést követő hat hónapon túli igénylés esetén a nyugdíjemelés legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától jár.

(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4)[9] E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2013. január 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelést a 2013. szeptember havi ellátás összegére kell végrehajtani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.

(5)[10] E rendeletnek az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelettel megállapított 2. §-ában meghatározott emelés összege 2014. november 1-jétől illeti meg a jogosultakat. Az emelés 2014. november és december hónapra eső összegét 2014. december hónapban kell a jogosultak részére folyósítani. Az emelés visszamenőleg járó összegét az emelésre jogosult személy halála esetén a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre a Tbny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére folyósítja.

(6)[11] E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, társadalombiztosítási és munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban sem kell alkalmazni.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.13.

[2] Beiktatta a 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[3] Beiktatta a 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.02.14.

[4] Beiktatta a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.13.

[5] Megállapította a 45/1993. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1993.03.12.

[6] Megállapította a 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.08.19.

[9] Módosította a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.12.13.

[10] Beiktatta a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.13.

[11] Beiktatta a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.19.