21/1992. (VIII. 11.) NM rendelet

az egészségügyi gyermekotthonok működéséről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

A gyermekek gondozása

1. §

(1) Az egészségügyi gyermekotthonban (a továbbiakban: gyermekotthon) a gyermeket kora, neme és fejlettségi szintje szerint, lehetőleg elkülönített csoportokban kell gondozni.

(2) A gondozási csoportok létszámát és összetételét úgy kell meghatározni, hogy biztosítható legyen minden gyermek habilitációja, képességének fejlesztése. Törekedni kell arra, hogy egy gondozási csoportban legfeljebb 8 gyermek legyen.

2. §

(1) A gyermekotthonban a gyermek teljes ellátásban részesül. Ennek keretében a gyermekotthon napi háromszori étkezést nyújt. Ha a gyermek állapota, fejlődése szükségessé teszi, a gyermekotthon vezetőjének döntése alapján napi többszöri étkezés is biztosítható a mindenkori élelmezési nyersanyagköltség terhére.

(2) A gyermek teljes ruházatát, annak tisztítását a gyermekotthon biztosítja a tényleges szükségleteknek megfelelően.

(3) A gyermekotthonban a gyermek rendszeres egészségügyi ellátásban részesül. Ez magában foglalja az orvosi ellátást, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátást, továbbá a kötelező védőoltások és a szükséges szűrővizsgálatok elvégzését.

A gyermekek képzése, foglalkoztatása

3. §

(1) A fejlesztő foglalkoztatás célja, a fogyatékos gyermek meglévő képességeinek kibontakoztatása, magasabb szintre emelése a habilitáció érdekében.

(2) A fejlesztő foglalkoztatás megszervezéséhez a gyermekotthonok a felvétel után minden gyermek számára egyénileg meghatározott gondozási-nevelési tervet állapítanak meg a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján.

(3) A gyermekotthonban elhelyezett képezhető fogyatékos gyermek oktatása, nevelése érdekében szakszemélyzetet kell biztosítani.

(4) Amennyiben a halmozottan sérült gyermek tankötelezettségét teljesíteni tudja, de oktatási intézményben állapota miatt nem helyezhető el, iskolai nyilvántartása, osztályozó vizsgája a fogyatékosok kijelölt általános iskolájában történik.

A gyermekotthon házirendje

4. §

(1) A gyermekotthon belső rendjét a házirend tartalmazza.

(2) A házirendben a gyermekotthon az alábbiakat szabályozza:

a) a gyermekotthon szolgáltatásainak rendje (az étkezések időpontja, az orvosi vizsgálatok rendje, a foglalkoztatások ideje, módja);

b) a gyermek látogatásának helye, ideje, a gyermek elvitelének és visszahozatalának kérdései.

(3) A házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni, s meg kell ismertetni a gondozottak hozzátartozóival.

Képesítési előírások

5. §

(1) A száz vagy ennél több férőhellyel működő gyermekotthon vezetőjének csak orvos nevezhető ki. Előnyben kell részesíteni a gyermekpszichiátriai vagy gyermekneurológiai, illetve gyermekrehabilitációs szakképesítéssel rendelkező szakorvost.

(2) A száznál kevesebb férőhellyel működő gyermekotthon vezetőjévé orvos pályázó hiányában főiskolai végzettségű óvónő, védőnő vagy intézetvezetői gyakorlattal rendelkező személy, illetőleg oligophren szakos gyógypedagógus nevezhető ki.

A gyermekkel való kapcsolattartás

6. §

(1) A gyermeket törvényes képviselője vagy a törvényes képviselő által megbízott személy viheti el a gyermekotthonból.

(2) A törvényes képviselő kérelmére a gyermeket az elvitelhez szükséges ruházattal a gyermekotthon látja el, amelyért a törvényes képviselő vagy megbízottja anyagi felelősséggel tartozik.

(3) Ha a gyermek időben történő visszavitelét elháríthatatlan ok akadályozza, erről a törvényes képviselő vagy megbízottja köteles a gyermekotthont haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül értesíteni.

7. §

(1) Ez a rendelet 1992. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a csecsemőotthonba és az egészségügyi gyermekotthonokba való beutalás rendjének, az otthonban fizetendő térítési díj szabályozása tárgyában kiadott többször módosított 155/1955. (Eü. K. 16.) EüM utasításnak az egészségügyi gyermekotthonokra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

Dr. Pusztai Erzsébet s. k.,

népjóléti minisztériumi államtitkár

Tartalomjegyzék