1990. évi LXV. törvény

a helyi önkormányzatokról[1]

Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait.

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.

Az Országgyűlés, támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját.

Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. fejezet

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az önkormányzati jogok

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

Feladatok és hatáskörök

6. §[7]

7. §[8]

II. fejezet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

A képviselő-testület működése

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

A települési képviselő

19. § (1)[20] A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a 32. § szerint esküt tesz.

(2) A települési képviselő:

a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

c)[21] tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi nemzetiségi önkormányzat testületének - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

d) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;

e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.

f)[22] köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.

20. § (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat.

(2)[23] A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

21. § A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A képviselő-testület bizottságai

22. §[24]

23. §[25]

24. §[26]

25. §[27]

26. §[28]

27. §[29]

28. §[30]

29. §[31]

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

30. §[32]

31. §[33]

32. §[34]

33. §[35]

33/A. §[36] (1) A polgármester nem lehet:

a)[37] köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos.

b) az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,

c)[38] a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv köztisztviselője,

d)[39] a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,

e) bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,

f)[40] a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,

g) más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,

h) más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,

i)[41] a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,

j) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,

k) a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója,

l) a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,

m) aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,

n) kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője,

o) a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,

p) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),

r) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,

s)[42] helyi és körzeti médiaszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja,

sz)[43] a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi tag, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a makroprudenciális politika kialakításával, a szanálási hatósági feladatok ellátásával és a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja.

(1a)[44] A főállású polgármester:

a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;

b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet

ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja,

bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),

bc) szövetkezet tisztségviselője,

bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője.

(2)[45] Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a polgármesternek,

a) akit - képviselői megbízatásának ideje alatt - bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották,

b) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.

(2a)[46]

(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.

(3a)[47] A polgármester köteles az ellene indított büntetőeljárás során az első tárgyalás időpontjáról, illetve a bűnösséget megállapító jogerős ítéletről az idézés, illetve a jogerős ítélet kézhezvételétől számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, a helyi választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(4)[48] Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely képviselő indítványára - a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú község kivételével a képviselők közül választott háromtagú bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha e törvény ezt lehetővé teszi. A képviselő-testület határozatát az ülést követő munkanapon a polgármesternek kézbesíteni kell.

(5)[49] A polgármester az összeférhetetlenségét, illetőleg a megbízatás megszűnését megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól.

(6)[50] A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság a polgármestert, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, illetőleg a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs.

(7)[51] A fővárosi és megyei kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett polgármester, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.

33/B. §[52] A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.

33/C. §[53] (1)[54] A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el.

(2) A bíróság eljárása során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye.

34. §[55] (1)[56] A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.

35. §[57]

36. §[58]

37. §[59]

A képviselőtestület hivatala

38. §[60]

Körjegyzőség

39. §[61]

40. §[62]

III. fejezet

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI

41. §[63]

Hatósági igazgatási társulás

42. §[64]

Intézményi társulás[65]

43. §[66]

Társult képviselő-testület[67]

44. §[68]

IV. fejezet[69]

45. §[70]

46. §[71]

47. §[72]

48. §[73]

49. §[74]

50. §[75]

51. §[76]

V. fejezet

A KÖZSÉG, A VÁROS ÉS TERÜLETÜK

52. §[77]

53. §[78]

54. §[79]

55. §[80]

56. §[81]

57. §[82]

58. §[83]

59. §[84]

60. §[85]

VI. fejezet

A MEGYEI JOGÚ VÁROS

61. § (1)[86]

(2)[87]

(3)[88]

(4)[89]

(5)[90]

(6)[91]

61/A. §[92]

VII. fejezet[93]

A FŐVÁROS

Általános rendelkezések

62. §[94]

A helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztása

63. §[95]

63/A. §[96]

A fővárosi önkormányzatok társulásai

63/B. §[97]

A fővárosi településrendezés szabályai

63/C. §[98]

A főváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása

64. §[99]

64/A. §[100]

64/B. §[101]

64/C. §[102]

A fővárosi és a kerületi önkormányzatok érdekvédelmének alapvető elvei

65. §[103]

A fővárosi közgyűlés és a kerületi képviselő-testületek rendeletalkotása

65/A. §[104]

A kerületi tagozódás megváltoztatása

66. §[105]

66/A. §[106]

66/B. §[107]

66/C. §[108]

66/D. §[109]

A fővárosi főpolgármester és a fővárosi kerület polgármestere, valamint a fővárosi főjegyző és a kerületi jegyző államigazgatási feladatainak és hatásköreinek gyakorlásáról

67. §[110]

A fővárosi önkormányzatok tulajdonára vonatkozó szabályok

68. §[111]

68/A. §[112]

68/B. §[113]

68/C. §[114]

68/D. §[115]

VIII. fejezet

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A megyei önkormányzat feladata és hatásköre

69. §[116]

70. §[117]

71. §[118]

A megyei önkormányzat szervezete

72. §[119]

73. §[120] A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés - saját tagjai sorából - titkos szavazással választja a megbízatásának időtartamára.

74. § (1)[121] A megyei közgyűlés tisztségviselői: az elnök, egy vagy több alelnök. A megyei közgyűlés a megyei közgyűlés elnökének javaslatára a titkos szavazással, minősített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A megyei közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. A megyei közgyűlés alelnökének megbízatása megszűnik, ha a megyei közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Azon megyei közgyűlési alelnök, akit nem a megyei közgyűlés tagjai közül választottak, nem tagja a megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét, mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)[122]

(3)[123]

75. §[124]

76. §[125]

IX. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI

77. §[126]

Az önkormányzat vagyona

78. §[127]

79. §[128]

80. §[129]

80/A. §[130]

80/B. §[131]

Az önkormányzat bevételei

81. §[132]

82. §[133]

83. §[134]

84. §[135]

85. §[136]

86. §[137]

87. §[138]

Az önkormányzat gazdálkodása

88. §[139] (1) A helyi önkormányzat:

a)[140]

b)[141]

c)[142]

d)[143]

(2)[144]

(3)[145]

(4)[146]

89. §[147]

90. §[148]

Tervezés, számvitel, információ

91. §[149]

Ellenőrzés

92. §[150]

92/A. §[151]

92/B. §[152]

92/C. §[153]

92/D. §[154]

92/E. §[155]

X. fejezet

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK, AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGOK VÉDELME

A központi állami szerveknek a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladata és hatásköre

93. §[156]

94. §[157]

95. §[158]

96. §[159]

96/A. §[160]

97. §[161]

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése[162]

98. §[163]

99. §[164]

100. §[165]

A felterjesztési jog

101. §[166]

A helyi önkormányzatok érdekképviselete

102. §[167]

X/A. fejezet[168]

XI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

103. §[169]

103/A. §[170]

103/B. §[171]

103/C. §[172]

104. §[173]

105. §[174]

106. §[175]

107. §[176]

107/A. §[177]

108. §[178]

109. §[179]

110. §[180]

111. §[181]

112. §[182]

113. §[183]

114. §[184]

115. § (1)[185]

(2)[186]

(3)[187]

(4)[188]

(5)[189]

(6)[190]

116. §[191] Felhatalmazást kap a fővárosi közgyűlés, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztással kapcsolatban

a) a forrásmegosztás évenként korrigált mértékét, és

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető mértékből az egyes kerületi önkormányzatokat megillető részesedés mértékét

- a kerületi önkormányzatok véleményének kikérésével - rendeletben állapítsa meg.

117. §[192]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. augusztus 3-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1990. augusztus 14.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[20] Módosította az 1994. évi LXIII. törvény 11. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.12.11.

[21] Módosította a 2011. évi CLXXIX. törvény 182. § e) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[22] Beiktatta az 1994. évi LXIII. törvény 11. § (3) bekezdése. Hatályos 1994.12.11.

[23] Megállapította az 1994. évi LXIII. törvény 12. §-a. Hatályos 1994.12.11.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[36] Megállapította a 2000. évi XCVI. törvény 16. §-a. Hatályos a soron következő önkormányzati választások napjától (2002.10.20.), amelyről a 106/2002. (VII. 12.) KE határozat rendelkezett.

[37] Módosította a 2007. évi XXXVII. törvény 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.02.

[38] Módosította a 2010. évi XLIII. törvény 80. § b) pontja. Hatályos 2010.05.29.

[39] Módosította a 2007. évi CVI. törvény 57. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.09.25.

[40] Megállapította a 2011. évi CXLI. törvény 49. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[41] Módosította a 2011. évi CLXXXIX. törvény 148. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[42] Módosította a 2010. évi CLXXXV. törvény 223. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[43] Megállapította a 2013. évi CXLIII. törvény 1. §-a. Hatályos 2013.10.01.

[44] Beiktatta a 2012. évi CXC. törvény 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.12.08.

[45] Megállapította a 2012. évi XXXVI. törvény 149. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.20.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CXC. törvény 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.12.08.

[47] Módosította a 2011. évi CLXXXIX. törvény 148. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[48] Megállapította a 2010. évi CLIII. törvény 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[49] Módosította a 2012. évi CCXI. törvény 7. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[50] Megállapította a 2007. évi LIX. törvény 1. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[51] Módosította a 2012. évi CCXI. törvény 7. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[52] Beiktatta a 2001. évi CII. törvény 4. § (4) bekezdése. Hatályos a 2000. évi XCVI. törvény kihirdetését követő önkormányzati általános választás napjától (2002.10.20.), amelyről a 106/2002. (VII. 12.) KE határozat rendelkezett.

[53] Számozását módosította a 2001. évi CII. törvény 4. § (4) bekezdése. Hatályos a 2000. évi XCVI. törvény kihirdetését követő önkormányzati általános választás napjától (2002.10.20.), amelyről a 106/2002. (VII. 12.) KE határozat rendelkezett.

[54] Módosította a 2012. évi CCXI. törvény 7. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[55] Megállapította a 2010. évi LXVIII. törvény 1. §-a. Hatályos 2010.10.04.

[56] Megállapította a 2010. évi CLXIV. törvény 2. §-a. Hatályos 2010.12.24.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[65] Az alcímet megállapította az 1997. évi CXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.01.14.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[67] Az alcímet módosította az 1997. évi CXXXIV. törvény 6. §-a. Hatályos 1998.01.14.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[93] A fejezetet megállapította az 1994. évi LXIII. törvény 38. §-a. Hatályos 1994.12.11.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[109] Hatályon kívül helyezte az 1999. évi XLI. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1999.05.08.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[120] Megállapította az 1994. évi LXIII. törvény 43. § -a. Hatályos 1994.12.11.

[121] Megállapította a 2010. évi CLXIV. törvény 5. §-a. Hatályos 2010.12.24.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Korábban ugyanezen hatállyal módosította a 2011. évi CLXXIX. törvény 182. § l) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[125] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[139] Megállapította a 2005. évi XCII. törvény 2. §-a. Hatályos 2005.08.31.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[162] Az alcímet megállapította a 2010. évi CXXVI. törvény 37. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[164] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXVI. törvény 39. §-a. Hatálytalan 2011.01.01.

[166] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[167] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[168] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CXIV. törvény 72. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.11.25.

[169] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[170] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[171] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[172] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[173] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[175] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[176] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[177] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[178] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[179] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[181] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[182] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[183] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[184] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[185] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi VII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2006.01.12.

[186] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 63. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[187] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi III. törvény 21. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 1998.02.27.

[188] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLIV. törvény 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[190] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[191] Megállapította a 2010. évi CLIII. törvény 4. § (12) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[192] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § a) pontja. Hatálytalan 2014.01.18.

Tartalomjegyzék