2/1992. (I. 6.) NM rendelet

a hajléktalanokról gondoskodó egyes szociális intézmények feladatáról és működéséről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 97. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A hajléktalanokról gondoskodó szociális intézmény és szolgálat (a továbbiakban együtt: szociális intézmény) feladata a hajléktalan személy számára elemi létfeltételeinek - alvás, pihenés étkezés, tisztálkodás - biztosítása, szociális segítségnyújtás, önálló életvitelének támogatása, munkavégző képessége és egészsége fenntartása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásáról gondoskodó szociális intézmény a feladat jellegének megfelelően lehet:

a) szállást nyújtó,

b) egyéb szociális szolgáltatást, valamint

c) a rehabilitációt, illetve kríziskezelést szolgáló intézmény.

Szállást nyújtó intézmény

2. §

(1) A szállást nyújtó intézmény feladata a hajléktalan személy szociális biztonságának elősegítése, a közvetlen veszélyhelyzet elhárítása, éjszakai pihenésének biztosítása.

(2) A szállást nyújtó intézmény jellegének megfelelően lehet:

a) éjjeli menedékhely;

b) átmeneti szállás.

3. §

(1) Az éjjeli menedékhely ingyenesen, kizárólag éjszakai időszakban vehető igénybe alvás és tisztálkodás céljára.

(2) Az éjjeli menedékhely fűthető épületben, fertőtleníthető fekhelyekkel, továbbá tisztálkodásra, mosásra alkalmas helyiséggel és eszközökkel rendelkezik.

4. §

(1) Az átmeneti szállás huzamosabb időn át, elsősorban éjszakai - szükség esetén nappali - időszakban vehető igénybe.

(2) Az átmeneti szállás komfortfokozata lehetővé teszi az életvitelszerű tartózkodást, így tiszta ágyneműt, törülközőt, mosási lehetőséget és rendszeres orvosi ellátást is biztosít.

(3) Az átmeneti szállás az azt igénybe vevő hajléktalan személy számára életvezetési tanácsadást, információt szolgáltat, érdekvédelmet és egyéb ügyintézést is ellát.

Egyéb szociális szolgáltatást nyújtó intézmény

5. §

Egyéb szociális szolgáltatást nyújtó szociális intézmény különösen:

a) a szociális információs szolgálat;

b) az utcai gondozó szolgálat;

c) a népkonyha;

d) a nappali melegedő;

e) a hajléktalanok gondozási központja.

6

(1) A szociális információs szolgálat a hajléktalan személy szociális és egyéb ügyeinek intézése érdekében (pl.: okmányok beszerzése, iratszerkesztés, ideiglenes postacím biztosítása) tanácsadást, tájékoztatást ad.

(2) A szociális információs szolgálat elősegíti, hogy a hajléktalan szálláshoz, étkezéshez, anyagi és természetbeni támogatáshoz jusson, valamint egészségi állapotának megfelelő orvosi kezelésben részesüljön.

(3) A szociális információs szolgálatot elsősorban a hajléktalan személyek jellemző tartózkodási helyén indokolt működtetni.

7. §

Az utcai gondozó szolgálat a szociális szempontból ellátatlan, vagy az intézményes gondoskodással szemben bizalmatlan egyének felkutatását, szociális gondozását végzi. Segítséget nyújt az egyéb szociális szolgáltatások igénybevételéhez.

8. §

A népkonyha a hajléktalan és más, szociális szempontból rászorult személy részére napi egyszeri meleg ételt biztosít.

9. §

A nappali melegedő napközbeni pihenést, információt szolgáltat, tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosít.

10. §

A hajléktalanok gondozási központja szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat végez. A részszolgáltatásokat nyújtó intézmények számára szakmai segítséget nyújt, kiépíti az ellátórendszer információs bázisát. Segíti az állami, a társadalmi, egyházi ós egyéb szociális szolgálatok munkájának összehangolását.

Rehabilitációt, kríziskezelést szolgáló intézmény

11. §

A rehabilitációt, kríziskezelést szolgáló intézmény a hajléktalan személy speciális ellátását végzi. Feladata a rászorulók egyedi gondozása, a kritikus élethelyzet elhárítása a hajléktalanok sajátos élethelyzeteinek és rétegzettségének megfelelően. Célja az önálló életvezetés képességének kialakítása, illetve helyreállítása. Komfortfokozata alapján életvitelszerű ott tartózkodásra ad lehetőséget.

12. §

(1) A hajléktalan személy rehabilitációja érdekében az életkor, az egészségi, illetve a szociális állapothoz igazodó szociális és egészségügyi ellátást kell biztosítani.

(2) A hajléktalan személy kríziskezelése keretében elsősorban a családi konfliktusok miatt átmenetileg veszélyeztetettek számára kell segítséget nyújtani. A hajléktalan kríziskezelését ellátó intézmény célja, hogy szociális szolgáltatásaival a családi kapcsolatok helyreállítását, az egyén önálló életvitelének kialakítását mozdítsa elő.

Képesítési előírások

13. §

(1) A szociális intézmény szakszerű működéséhez a feladattal arányos szakmai és egyéb kisegítő személyzetet kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti szállás a gondozási központ, a rehabilitációt és kríziskezelést szolgáló intézmény vezetőjének szakirányú felsőfokú végzettséggel és szociálpolitikai vagy mentálhigiénés területen szerzett szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(3) A szociális intézmény szociális munkát végző dolgozójának középfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Szociális intézmény igénybevétele

14. §

(1) A szociális intézményi ellátások igénybevétele az érintett személy, vagy az utcai gondozószolgálat és az érintett személy együttes jelentkezése alapján történhet.

(2) A szállást nyújtó intézmény, a rehabilitációt és kríziskezelést szolgáló intézmény esetén az intézménybe történő felvétel és ott tartózkodás, az intézmény működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Szociális intézmény finanszírozása

15. §

(1) A szociális intézmény fenntartója az intézmény létesítése és működtetése céljából állami támogatást igényelhet.

(2) A szociális intézmény az ellátottak számáról a melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.

16. §

(1) Ez a rendelet 1992. január 15-én lép hatályba.

(2) A képesítési előírásokra vonatkozó rendelkezéseket 1994. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az 1992. évre vonatkozó állami támogatás igénybevételének módját és a támogatás mértékét a népjóléti miniszter tájékoztatóban is közzéteszi.

(4) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. hatálya alá nem tartozó szociális intézmény az intézmény alapdokumentumában (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat) úgy rendelkezhet, hogy az általa létesített, vagy fenntartott szociális intézmény működésére a jelen rendeletben megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter

Melléklet a 2/1991 (I. 6.) NM rendelethez

Nyilvántartás a gondozási napok alakulásáról 1992. évben

Kitöltési utasítás:

A nyilvántartást az év első napjától (ahol évközben indul az intézet, ott az indulás napjától) 1. sorszámmal kezdődően naponta kell vezetni, ha változás nincs, akkor is.

A férőhelyek átlagkihasználtságának megállapítása céljából a betöltött férőhelyek számában azokat az ellátottakat is fel kell tüntetni, akik távol vannak, de az intézmény igénybevételére érvényes engedéllyel rendelkeznek, így férőhelyüket a távollét idejére is fenn kell tartani.

A gondozási napok számát egy időszakra a 6. oszlop végösszege adja meg.

A férőhelyek kihasználtságának napi átlagszámát megkaphatjuk, ha a betöltött férőhelyek számának összegét (6. oszlop) elosztjuk a sorszámmal.

Tartalomjegyzék