6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet

a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 17. §-ának (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a következőket rendelem:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóra és - a vezetőt [Mt. 188. § (1) bekezdés], valamint helyettesét kivéve - annak munkavállalójára.

2. §

(1) A munkáltató

a) a szellemi foglalkozású munkavállalókat, illetve a szellemi munkaköröket a mellékletben szereplő "A", "B", "C" és "D" jelű táblázatok, s azokhoz tartozó besorolási feltételek;

b) a fizikai foglalkozású munkavállalókat, illetve a fizikai munkákat, munkaköröket a melléklet "E" jelű táblázata, s az ahhoz tartozó besorolási feltételek

figyelembevételével sorolja a megfelelő csoportba.

(2) Az adott munkáltatónál kötött kollektív szerződés a besoroláshoz szükséges képesítésre, gyakorlati időre és egyéb feltételekre vonatkozóan a mellékletben foglaltaknál részletesebb előírásokat és azok alapján a melléklet szerinti besorolási csoportokon belül további csoportokat is meghatározhat.

3. §

(1) Munkáltatói érdekképviseleti szervezet, illetve több munkáltató által kötött kollektív szerződésben (a továbbiakban: középszintű megállapodás) a 2. § (1) bekezdésében említettektől - a sajátosságoknak megfelelő - eltérő kötelező besorolási feltételek és csoportok is meghatározhatók.

(2) A középszintű megállapodásban és az annak hatálya alá tartozó munkáltatónál kötött kollektív szerződésben az (1) bekezdés szerint eltérő tartalmú besorolási csoportok tekintetében meg kell határozni, hogy az e rendeletben szereplő besorolási csoportok közül melyiknek felel meg.

4. §

(1) E rendelet 1992. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazásában középszintű megállapodásnak kell tekinteni a jegybanknál kötött kollektív szerződést is.

(3)[1]

(4)[2]

Dr. Kiss Gyula s. k.,

munkaügyi miniszter

Melléklet a 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelethez

Az ágazatközi besorolási rendszer csoportjai és besorolási ismérvei

Vezető beosztású alkalmazottak

A)

MegnevezésKódszám (ksz.)
Vezető
I.11
II.12

Besorolási feltételek:

Vezető I. (ksz. 11): Ide kell besorolni jellemzően a gazdálkodó szervezet nagyobb szervezeti egységeinek (pl. főosztály, gyár, gyárrészleg, üzem, nagyobb telep) vezetőit és azok helyetteseit.

Vezető II. (ksz. 12): Ide kell besorolni jellemzően az osztályvezetőket, az ezzel egyenértékű szervezeti egységek vezetőit és helyetteseit (pl. önálló csoport-, irodavezetőket).

Termelés- (tevékenység-) irányítók

B)

MegnevezésKódszám (ksz.)
Termelés- (tevékenység-) irányító
I.21
II.22
III.23

Termelés- (tevékenység-) irányító I. (ksz. 21): Ide kell besorolni a felsőfokú végzettségű termelés- (tevékenység-) irányítókat (pl. főművezető, művezető, forgalomirányító, számítástechnikai egység műszakvezetője) és a felsőfokú végzettségű helyetteseket.

Termelés- (tevékenység-) irányító II. (ksz. 22): Ide kell besorolni a középfokú (pl. szakközépiskolai, szakmunkásképző iskolai) végzettségű termelés- (tevékenység-) irányítókat és a középfokú végzettségű helyetteseket.

Termelés- (tevékenység-) irányító III. (ksz. 23): Ide kell besorolni a termelés- (tevékenység-) irányító I. és II. kategóriába sorolás feltételével nem rendelkező termelés- (tevékenység-) irányítókat.

Szellemi foglalkozású (nem vezető beosztású) alkalmazottak

C)

Besorolási feltételek:

Szellemi foglalkozású alkalmazottak I. (ksz. 31-32): Ide kell besorolni a középiskolai végzettséggel érdemi munkákat ellátókat, akik feladatukat önállóan, felelősséggel végzik. (Pl.: normatechnológus, időelemző, anyagnorma-készítő, munkaszervező, műszaki átvevő, műszaki ellenőr, üzemi technikus, számítástechnikai előadó, operátor, teljesítményelszámoló, statisztikus, üzemgazdasági munkatárs, készletgazdálkodó, kontírozó könyvelő, főkönyvi könyvelő, munkaerő- vagy bérgazdálkodási munkatárs.)

Szellemi foglalkozású alkalmazottak II. (ksz. 33-35): Ide kell besorolni azokat a feladatukat önállóan, felelősséggel ellátó érdemi munkát végzőket, akik középiskolai végzettséggel és a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szaktanfolyami képesítéssel rendelkeznek. (Pl.: a középiskolai végzettséggel és mérlegképes tanfolyami képesítéssel rendelkező főkönyvi könyvelő, mérlegelemző; felsőfokú munkavédelmi tanfolyami képesítéssel rendelkező munkavédelmi munkatárs; felsőfokú személyügyi tanfolyami képesítéssel rendelkező munkaerő- vagy bérgazdálkodó; felsőfokú statisztikai tanfolyami képesítéssel rendelkező elemző statisztikus.)

A nagy szakmai gyakorlattal rendelkezők, kiemelkedő teljesítményt nyújtók a "főmunkatárs" kategóriába sorolhatók be.

Szellemi foglalkozású alkalmazottak III. (ksz. 36-38): Ide kell besorolni az egyetemi, főiskolai végzettséggel érdemi munkát önállóan, felelősséggel ellátókat. (Pl.: mérnök, jogász, közgazdász.)

A nagy szakmai gyakorlattal rendelkezők, kiemelkedő teljesítményt nyújtók a "főmunkatárs" kategóriába sorolhatók be.

Ügyviteli alkalmazottak

D)

MegnevezésKódszám (ksz.)
Gyakornok (0-0,5 év gyakorlat41
Ügyviteli munkatárs (0,5 gyakorlat felett)42

Besorolási feltételek:

Ügyviteli alkalmazottak: (ksz. 41-42): Ide kell besorolni az ügyviteli jellegű feladatokat ellátókat (pl.: előkészítő könyvelő, egyeztető könyvelő, gépikönyvelő, leltárfelvevő, utókalkulátor, bérszámfejtő, bérelszámoló, bérelszámolási ellenőr, létszám- vagy munkaügyi törzsadat nyilvántartó, iratkezelő, iktató, titkárnő, gépíróadminisztrátor, telefonkezelő).

Ide kell besorolni a kihirdetéskor ügyintézői feladatokat ellátó, de megfelelő iskolai végzettséggel nem rendelkezőket is.

Fizikai foglalkozású alkalmazottak

E)

Besorolási feltételek:

Segédmunkás: (ksz. 51-52): A besoroláshoz legfeljebb egy havi begyakorlási idő kell, szakképzettség nem szükséges. A felvett dolgozó általában minden képzés nélkül munkába állítható.

Betanított munkás (ksz. 53-54): A besoroláshoz szakképzettség nem kell, a munkafogások elsajátítása azonban egy hónapnál hosszabb betanulási időt igényel.

Szakmunkás (ksz. 55-56): Ide kell besorolni a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező fizikai munkavállalókat.

Mester (ksz. 57-58): Ide kell besorolni a mester szakmunkás-bizonyítvánnyal (képesítéssel) rendelkező, a technikus képesítésű, valamint a nagy gyakorlati tudású szakmunkásokat, továbbá a szakirányú felsőfokú végzettséggel bíró, szakmunkát végző munkavállalókat.

Munkafeltételek:

Normál: Ide kell besorolni a Magyar Szabványban foglalt munkakörülményi értékeket meg nem haladó munkafeltételek között végzett könnyű fizikai munkákat, amelyeknél a munka-energia forgalom mértéke egy műszak alatt nem haladja meg az 5200 kilojoule-t.

Kedvezőtlen: Ide kell besorolni a normál munkafeltételi fokozatba nem sorolható fizikai munkákat.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 37. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 37. § 12. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék