12/1993. (VII. 16.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályainak módosításáról

1. §

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló, többször módosított 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás (BÜSZ) 92-107. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"IV/A. Rész

A KÖZJEGYZŐI ÜGYVITEL

Általános rendelkezések

92. § Az I. és II. résznek az elsőfokú bíróságnál a polgári ügyek intézésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseit a közjegyzőnek a hagyatéki és a hatáskörébe tartozó egyéb nemperes eljárások ügyvitelére a 93-100. §-okban foglalt eltérésekkel, míg a közjegyzői irattárban elhelyezett iratok kezelésére a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és a végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet szabályain kívül a 101-103. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A közjegyzői lajstrom és ügyszám

93. § (1) A hagyatéki ügyeket és a közjegyző hatáskörébe tartozó egyéb nemperes ügyeket közjegyzői lajstromban (Kjő lajstrom) kell lajstromozni. A közjegyzői lajstrom számozása évente 1-es számmal kezdődik.

(2) A közjegyzői lajstromba bevezetett hagyatéki ügyben címszó az örökhagyó, minden egyéb ügyben a kérelmező neve.

(3) Azokat a bejegyzéseket, amelyeket a 48. § szerint a lajstrom "Észrevételek" rovatában kell feltüntetni, a közjegyzői lajstromban a "Megjegyzés" rovatba kell bejegyezni.

94. § (1) A közjegyzői lajstromba felvett ügyek száma: a közjegyző azonosító száma törve Kjő jelzéssel, törve a lajstromszámmal, törve az érkezés évszámával, törve az egyes intézkedések sorszámával (pl. 1132/Kjő/314/1993/3.)

(2) A közjegyző azonosító számát a Magyar Országos Közjegyzői Kamara állapítja meg. Az azonosító szám első száma a kamarát, második száma a megyét, harmadik-negyedik száma a közjegyzőt jelöli.

A tárgyalási napló és a jegyzőkönyv

95. § (1) A közjegyző a hagyatéki eljárás során tartott tárgyalásokról tárgyalási naplót vezet a 22. § rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt határozatot akkor sem kell külön aláírni, ha a határozattal az eljárás befejeződik.

A mutatókönyv és az iratboríték

96. § A közjegyzői lajstromba felvett ügyekről betűrendes mutatókönyvet kell vezetni. Azoknál a hagyatéki ügyeknél, amelyeknek iratai között végintézkedés található, az ügyszám előtt piros irónnal V jelzést kell alkalmazni.

97. § A közjegyzői ügyvitelben a hagyatéki, valamint az okirat és értékpapír semmissé nyilvánítása iránti ügyek iratait iratborítékba kell helyezni.

A hagyatéki eljárás függőben tartása

98. § Ha a hagyatéki eljárást függőben kell tartani, az az ügykezelés szempontjából a felfüggesztéssel azonos hatályú. A függőben tartott ügyet nyilvántartásba kell helyezni.

A befejezett ügyek őrzése és átadása

99. § (1) A közjegyző a befejezés évétől számított két évig őrzi a hagyatéki és a hatáskörébe tartozó egyéb nemperes eljárások iratait. Az ezt követő év január hó 31. napjáig a közjegyző ezeknek az ügyeknek az iratait átadja a helyi bíróság irattára részére.

(2) Az iratokhoz a közjegyző mellékeli az átadott iratok jegyzékét és a betűsoros névmutatót. Az átadott iratok jegyzéke a következő rovatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) a közjegyző ügyszáma,

c) az örökhagyó neve és lakcíme,

d) az ügy tárgya,

e) az ügy befejezésének ideje,

f) intézkedések.

100. § Póthagyatéki eljárással kapcsolatos megkeresés esetén a helyi bíróság irattára az alaphagyatéki iratot véglegesen visszaküldi a közjegyző részére. Ebben az esetben a megkeresés eredeti példányát, a hagyatékátadó végzés egy példányát és az irat átvételét tanúsító tértivevényt az irattárban meg kell őrizni, az átadott iratok jegyzékének intézkedés rovatában pedig fel kell tüntetni a közjegyző ügyszámát.

A közjegyzői irattáros ügykezelése

101. § (1) A közjegyzői irattár körbélyegzője középen az állami címert, köriratként a megyei bíróság nevét, a "közjegyzői irattára" szót és a megyei bíróság székhelyét tartalmazza (pl. Somogy Megyei Bíróság Közjegyzői Irattára - Kaposvár).

102. § A közjegyzői irattárban a közjegyzői kamara területi elnöksége által átadott nyilvántartásokat és ügyiratokat az ügyszámok sorrendjében, közjegyzőnként elkülönítve kell elhelyezni.

103. § (1) A közjegyzői irattáros az általa kezelt iratokkal kapcsolatos intézkedésekről ügykönyvet vezet.

(2) Az ügykönyv a következő rovatokat tartalmazza:

a) sorszám;

b) a megkeresés érkezésének ideje;

c) a megkereső neve, címe;

d) a kért irat megjelölése;

e) az intézkedés megjelölése (pl. az iratról hiteles másolat adása, az iratnak más hatósághoz való megküldése stb.);

f) az intézkedés időpontja;

g) megjegyzések (pl. az elküldött irat visszaérkezésének időpontja).

IV/B. Rész

A FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM (INDÍTVÁNY) ÜGYKEZELÉSE

104. § (1) Kezdőiratként kezelendő irat a felülvizsgálati eljárás során hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra utasító határozat.

(2) Utóirat a felülvizsgálati kérelem és a felülvizsgálati indítvány.

105. § Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati kérelmekről, illetve indítványokról nyilvántartást vezet. Ebben az elsőfokú bíróság feltünteti

a) az irat ügyszámát,

b) a felülvizsgálati kérelemnek, illetve indítványnak a bírósághoz való érkezése időpontját,

c) a felülvizsgálati kérelemnek, illetve indítványnak a Legfelsőbb Bírósághoz való felterjesztése időpontját,

d) a b) és c) pont alatti időpontok közötti időtartamot a statisztikai kimutatásnak (O, N minta) megfelelően.

106. § (1) Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati kérelmet felterjesztő lappal és a rendezett iratokkal együtt a Legfelsőbb Bírósághoz terjeszti fel. A felterjesztő lap 4. rovatában - ha korábban volt másodfokú eljárás - a másodfokú határozat tértivevényeinek számát kell feltüntetni. A felterjesztő lap "11. észrevételek" rovatában kell feltüntetni, ha a megtámadott határozat tértivevénye nem érkezett vissza, illetve, hogy a bíróság felhívására a felek írásban bejelentették, hogy mikor vették át a másodfokú határozatot.

(2) Az iratok felterjesztésekor csatolni kell a felülvizsgálati kérelemmel, illetőleg indítvánnyal megtámadott elsőfokú és másodfokú határozat egy-egy példányát a Legfelsőbb Bíróság irattára részére.

107. § Az elsőfokú bíróság a Legfelsőbb Bíróságnak a felülvizsgálati eljárás során hozott határozata egy példányát - ha korábban volt másodfokú eljárás - a másodfokú bíróság részére is köteles megküldeni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A BÜSZ 32. §-a (2) bekezdésének c) pontja a hatályát veszti.

Dr. Balsai István s. k.,

igazságügyminiszter