15/1993. (VII. 29.) NM rendelet

a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII. 23.) NM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az R. 3. számú mellékletének negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(A terhesgondozás keretében szakorvosi javaslatra igénybe vehető, ajánlott szűrővizsgálatok:)

"- toxoplasma, rubeola, CMV, hepatitis B, C aktuális fertőződés vagy annak gyanúja esetén a szűrővizsgálatot végző laboratóriummal történt szakmai konzultáció alapján,"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 2. számú mellékletének 2. pontjából a "HIV serologia" szövegrész hatályát veszti.

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter