1993. évi XXXIII. törvény

a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény módosításáról[1]

1. § A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Székhelyétől, illetve állampolgárságától függetlenül - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - művelési ágak szerint külön-külön számított földadót köteles fizetni - a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények kivételével - az, akinek (amelynek) használatában az év május 31. napján a földterület van."

2. § A Tv. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(2) Annak elbírálásánál, hogy a földterület (1) bekezdés szerinti mértékeket eléri-e, az adóalanynak az ország területén lévő összes adóköteles földterületét össze kell számítani."

3. § A Tv. 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) Ha a területegységre jutó átlagos aranykorona-érték töredékszám, akkor a töredéket 49 fillérig el kell hagyni, az 50 fillért, vagy annál magasabb töredékértéket egész aranykoronára kell kerekíteni."

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 30-i ülésnapján fogadta el.