47/1993. (III. 17.) Korm. rendelet

a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

1. §

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakértői engedély megadása iránti kérelem benyújtásakor fizetendő díjat - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésére tekintettel - a tevékenység jellege szerint illetékes miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba; egyidejűleg a 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján az ott megjelölt rendeletet a tevékenység jellege szerint illetékes miniszter e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül köteles kiadni. Az egyes rendeletek hatálybalépéséig a R. 2. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök