1993. évi V. törvény

a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról[1]

1. § A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Cspt.) 1. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt gyermek után a gyermek- és ifjúságvédő intézet vezetője jogosult a családi pótlékra, abban az esetben is, ha az állami gondoskodás alatt álló átmenetileg javítóintézetben van, vagy jogerős szabadságvesztés büntetését tölti a büntetésvégrehajtási intézetben.

(4) A (3) bekezdés szerinti javítóintézetben lévő, valamint a büntetésvégrehajtási intézetben lévő állami gondoskodás alatt álló kiskorú után járó családi pótlékot a gyermek- és ifjúságvédő intézet vezetője köteles gyámhatósági fenntartásos betétben elhelyezni."

2. § A Cspt. 5. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A családi pótlék havi összege gyermekenként

a)1 gyermekes családnak2750 Ft
b)1 gyermekes egyedülállónak3250 Ft
c)2 gyermekes családnak3250 Ft
d)2 gyermekes egyedülállónak3750 Ft
e)3 és többgyermekes családnak3750 Ft
f)3 és többgyermekes egyedülállónak3950 Ft

(2) Az 1. § (3) bekezdésében megjelölt intézetet, illetve vezetőjét gyermekenként havi 3250 Ft családi pótlék illeti meg.

(3) Havi 5100 Ft a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermekek után."

3. § A Cspt. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A családi pótlék emeléséről, az emelés differenciált mértékéről és ütemezéséről az Országgyűlés az állami költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt."

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1993. január hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni. A 3. § rendelkezéseit első ízben az 1994. évi állami költségvetés elfogadásakor kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Cspt. 1. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

a Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényi Országgyűlés 1993. február 2-i ülésnapján fogadta el.