1993. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről[1]

Az Országgyűlés - áttekintve a központi költségvetés helyzetét-az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KT) egyes rendelkezéseinek módosítására az alábbi törvényt alkotja.

1. § A KT 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Országgyűlés az 1993. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 1 283 382,0 millió forintban;

b) bevételi főösszegét 1 070 065,3 millió forintban;

c) hiányát 213 316,7 millió forintban állapítja meg."

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 1. számú melléklete helyébe lépő c törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 2. számú melléklete helyébe lépő e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § A KT 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő a) és b) pontok lépnek, egyidejűleg a d) pontja c) pontra változik és a d) pontban a b) pontra hivatkozás helyébe az a) pontra hivatkozás lép:

"(1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. § c) pontjában foglalt hiány finanszírozására

a) 190 000 millió forint összegben egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényt bocsásson ki. Ebből a Magyar Nemzeti Bank úgy vásároljon, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott államkötvények állományának növekedése - az 1992. december 31-i állományhoz képest - egyetlen napon se haladja meg a 60 000 millió forintot;

b) 23 316,7 millió forint összegben növelje a kincstárjegyek és más állami értékpapírok állományát;".

4. § A KT 4. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásai közül további céltartalékot képez a pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő kerete 6 500 millió forint összegben, melynek rendeltetése az általános forgalmi adó rendszerében bekövetkező változások lakossági terheinek enyhítése a legrászorultabb rétegeknél.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt céltartalékok felosztására és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások végrehajtására - ideértve a 41. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előirányzatok kiegészítését és a társadalombiztosítási alrendszer Egészségbiztosítási Alapja és működési költségvetése részére átadást is - a Kormány jogosult."

5. § A KT 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: ÁV Rt.) tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, továbbá ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az ÁV Rt. Közgyűlésén megállapított és az 1993. évben kifizetésre kerülő osztalék, illetőleg az Állami Vagyonügynökség kezelésében lévő részvények után az 1993. évben kifizetésre kerülő állami vagyon hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi."

6. § (1) A KT. 6. § (3) bekezdésének második mondata helyére a következő lép:

"...Ebből a működési költségvetés előirányzata 1350 millió forint, a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 6810 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 6000 millió forint, a Miniszterelnökség számára nemzeti tájékoztatási feladataihoz és országpropagandához átadandó összeg 190 millió forint."

(2) A KT 6. § (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (8) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(6) Az ÁV Rt.-hez tartozó, részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek 1992. évi adózás utáni nyereségéből és az állami vagyon privatizációjából származó bevételből az ÁV Rt. 8000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni."

7. § (1) A törvény 1. számú mellékletében a VII. Fejezet, 17. cím, 5. alcím, 4. előirányzat csoport, 9. kiemelt előirányzat 1993. évi előirányzatát az OTSH a sportegyesületek és sportszövetségek 1992. december 31-én fennálló adótartozásainak a kiegyenlítésére köteles fordítani. A maradványt az OTSH 1993. szeptember 30-ig köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Az egyes sportegyesületek és sportszövetségek részére nyújtható támogatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.

8. § A KT 7. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú és a 9. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.

9. § A KT 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külföldön nyilvántartott gépjárművek után központilag beszedett adó 50%-a az Útalap, a központi költségvetést megillető 50%-ából 684 millió forint a Környezetvédelmi Alap javára átengedett bevétel. Amennyiben a központi költségvetést megillető összeg nem éri el a 684 millió forintot, a Környezetvédelmi Alapot az alacsonyabb összeg illeti meg."

10. § A törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi LXXII. törvényhez

Millió forintban

2. számú melléklet az 1993. évi LXXII. törvényhez

3. számú melléklet az 1993. évi LXXII. törvényhez

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1993. ÉVI BEVÉTELEI

Millió forintban

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1993. ÉVI KIADÁSAI

Millió forintban

4. számú melléklet az 1993. évi LXXll. törvényhez

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE: 1993 PÓTKÖLTSÉGVETÉS

Millió forintban

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. július 7-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék