8/1993. (VIII. 12.) HM-BM együttes rendelet

a BM Határőrség és a Rendőrség állományába tartozók katonai tanintézetben folyó képzéséről

Az oktatásról szóló, többször módosított 1985. évi I. törvény 161. §-ában foglaltak alapján - a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:[1]

1. §

A rendelet hatálya a katonai felsőoktatási intézetekben tanulmányokat folytató határőr és rendőr hallgatóra (a továbbiakban: hallgató) terjed ki.

2. §

(1) A beiskolázási keretszámot - a képzési irányoknak megfelelő bontásban - a BM Határőrség (a továbbiakban: Határőrség) és a Rendőrség személyzeti szervei, az éves költségvetési tervezéssel egyidejűleg a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) illetékes szerveivel egyetértésben állapítják meg.

(2) A felvételt a katonai felsőoktatási intézetbe a Határőrség és a Rendőrség részére a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) közösen hirdeti meg.

(3) A hallgató felvétele a katonai felsőoktatási intézet felvételi rendje szerint történik. A felvételi eredményének függvényében a hallgatók kiválasztására a BM illetékesei tesznek javaslatot.

(4) A hallgató hallgatói jogviszonya a BM-mel kötött tanulmányi szerződés alapján a tanév megkezdésével jön létre, és a tanulmányok folytatásának ideje alatt áll fenn.

3. §

A hallgató eredeti szolgálati jogviszonya a képzés során fennmarad. A hallgatói jogviszony nem keletkeztet szolgálati viszonyt a fegyveres erőkkel.

4. §

A katonai felsőoktatási intézetekben - a Szervezeti és Működési Szabályzatuk alapján - határőr tanszék működhet.

5. §

A hallgató felkészítéséhez szükséges szakanyagokat a Határőrség, illetve a Rendőrség; a képzés egyéb feltételeit a katonai felsőoktatási intézet biztosítja.

6. §

A hallgatók képzése a katonai felsőoktatási intézet részéről - az erre kijelölt HM-BM közös bizottság költségvetési számvetése alapján - a többször módosított 1985. évi I. tv. 107. § (3) bekezdés szerinti térítés ellenében történik. Ennek mértékében a Határőrség, a Rendőrség és az MH illetékes szervei évente a költségvetés tervezésének időszakában állapodnak meg.

7. §

Az egyetemi (katonai akadémiai) képzésben részesülők személyi járandóságait közvetlenül a Határőrség és a Rendőrség, a főiskolai képzésben részesülők személyi és más járandóságait a katonai felsőoktatási intézet biztosítja. A hallgató képzésének költségét a katonai felsőoktatási intézettel kötött megállapodás alapján a beiskolázó szerv a saját költségvetéséből megtéríti.

8. §

Az e jogszabályban nem szabályozott, a hallgatói jogviszonyt érintő kérdésekre az 1/1993. (I. 9.) HM rendelettel módosított 5/1991. (VIII. 28.) HM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

Dr. Für Lajos s. k.,

honvédelmi miniszter

Dr. Boross Péter s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb az 1985. évi I. törvényt az 1995. évi LXXXV. törvény hatályon kívül helyezte, és a tárgykört újraszabályozta. Lásd az 1993. évi LXXIX. törvényt és az 1993. évi LXXX. törvényt.