Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

116/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról rendelkező 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A szénjárandóság pénzbeli megváltására (a továbbiakban: pénzbeli szénjárandóság) azok a nyugdíjas bányászok jogosultak, akik a rendelet hatálybalépésének időpontjáig szénbányászat és tőzegkitermelés, uránércbányászat, bauxitbányászat, fémtartalmú ércek és nemfémes ásványok bányászata (ideértve a tanbányákat is), valamint mélységi vizek bányászati technológiával végzett felszínre hozatala során kifejtett tevékenységük alapján jogosultságot szereztek a nyugdíjas bányászokat megillető természetbeni juttatásra.

(2) Jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására azok is, akik 1992. november 3-át követően mentek nyugdíjba, ha az őket utoljára foglalkoztató, bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet 1996. december 31-ig, jogutód nélkül megszűnik. Az igényjogosultság a gazdálkodó szervezet megszűnésének évét követő év első napján nyílik meg.

(3) A nyugdíjas bányászok pénzbeli szénjárandósága megilleti a jogosult elhalálozása esetén

a) a jogosult házastársát (élettársát) mindaddig, amíg özvegyi nyugdíjai vagy eltartott kiskorú, illetve rokkant gyermeke után árvaellátást kap, kivéve, ha új házasságot köt;

b) a jogosult szülőjét (nagyszülőjét) mindaddig, amíg szülői nyugdíjai élvez, vagy a meghall nyugdíjas bányász után annak kiskorú, illetve rokkant gyermeke árvaellátást kap;

c) az a) és b) pontokban megállapított hozzátartozók hiányában a jogosult árvaellátásban részesülő kiskorú, illetve rokkant gyermeke."

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A pénzbeli szénjárandóságot a tárgyév május hónapjában egy összegben kell kifizetni. A kifizetés azokat illeti meg, akiknek a jogosultsága a tárgyév első napján fennáll."

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "6. § A gazdálkodó szervezet a pénzbeli szénjárandóság folyósításakor szükséges adatokat (név, születési év, hó, nap, lakcím nyugdíjfolyósítási törzsszám) a tárgyévet megelőző év december 31-ig köteles a nyugdíjbiztosításnak (nyugdíjfolyósítási szervnek) az erre a célra rendszeresített űrlapon megküldeni."

4. §

Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi 7. § és 8. § számozása 8. §-ra és 9. §-ra változik:

"7. § E rendelet alkalmazásában:

a) "bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet" kifejezésen magyarországi bányavállalatot, bányát, bányászati tevékenységgel foglalkozó gazdasági társaságot, bányavállalkozót, továbbá az ezekből kivált (önállósult) gazdasági egységet,

b) "bányászati tevékenység", "bányászat", "bányavállalkozó" kifejezésen a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény fogalommeghatározását,

c) "bányaüzem" kifejezésen a 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet fogalommeghatározását

kell érteni."

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök