Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

12/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-ának h) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

(1)[2] E rendelet hatálya a bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő képviseletét ellátó egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő és kamarai jogtanácsos (a továbbiakban együtt: ügyvéd) díjának felszámítására és megállapítására terjed ki.

(2)[3]

(3)[4] Az ügyvédi díj e rendeletben meghatározott összege az ügyvédi tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt készkiadásnak csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(4)[5]

2. §[6]

(1) A végrehajtást kérő az adóst terhelő ügyvéd díjaként az ügyvédi megbízási szerződésben (a továbbiakban: díjmegállapodás) foglalt összeget számíthatja fel. A bíróság az ügyvédi díj összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a végrehajtási kérelemben foglalt, illetve a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeggel (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték).

(2) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában, vagy ha a képviseletet kamarai jogtanácsos látja el, a végrehajtást kérő a 3-7. § szerint munkadíjat, a 8. § szerint költségátalányt, és a 9. § szerint készkiadást számíthatja fel. Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíjat és a költségátalányt a végrehajtási ügyérték alapulvételével kell megállapítani.

Munkadíj díjmegállapodás hiányában[7]

3. §[8]

A végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

3/A. §[9]

Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem ügyvédi munkadíja az adósok számától függetlenül a 3. §-ban megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi munkadíj az adósokat egyenlő arányban terheli.

4. §[10]

Ha a végrehajtás meghatározott cselekményre irányul, a végrehajtás elrendelése iránti kérelem munkadíja: 8000 Ft.

5. §

(1)[11] A végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja a végrehajtási ügyérték 1%-a, de legalább 4000 Ft.

(2)[12] Ha az ügyvéd a végrehajtás foganatosítása során több végrehajtási cselekménynél működött közre, a munkadíj valamennyi közreműködésért együttesen a végrehajtási ügyérték 3%-át nem haladhatja meg. Ilyenkor is irányadó azonban az (1) bekezdésnek az a rendelkezése, amely szerint minden egyes végrehajtási cselekménynél való közreműködésért legalább 4000 Ft munkadíj jár.

6. §[13]

Ha a végrehajtás meghatározott cselekményre irányul, a végrehajtás foganatosítása során egy adott végrehajtási cselekménynél való közreműködés munkadíja: 8000 Ft.

7. §

(1)[14] A végrehajtási eljárás során bármely jogorvoslat benyújtásáért járó munkadíj: 4000 Ft.

(2)[15] A jogorvoslat alapján lefolytatott eljárásban való közreműködésért járó munkadíj: 4000 Ft.

Költségátalány díjmegállapodás érvényesítése hiányában[16]

8. §[17]

(1)[18] Költségátalányként a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft számítható fel.

(2) Ha a végrehajtást kérő ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat kiállítása) iránti kérelem elkészítéséért felszámítható költségátalány az adósok számától függetlenül az (1) bekezdésben megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 1500 Ft. Az így megállapított összes költségátalány az adósokat egyenlő arányban terheli.

Készkiadás díjmegállapodás hiányában[19]

9. §[20]

Készkiadásként az ügyvéd eljárásában indokoltan felmerült készkiadások - postai, távbeszélő-, utazási, szállás-, leírási, másolási és más hasonló költségek - fedezésére szolgáló összeg számítható fel.

Az ügyvéd díjának megállapítása[21]

10. §[22]

(1) Díjmegállapodás érvényesítése esetében az ügyvéd díját a végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtható okiratban állapítja meg. A bíróság a végrehajtási kérelem elkészítéséért díjat csak akkor állapít meg, ha azt a díjmegállapodás külön meghatározza, egyébként a díjmegállapodásban foglalt díj a végrehajtási eljárás foganatosítása során elvégzett jogi képviseleti tevékenységért jár.

(2) A díjmegállapodást a végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelemmel együtt kell a végrehajtást elrendelő bírósághoz benyújtani.

10/A. §[23]

(1)[24] Díjmegállapodás érvényesítése hiányában a munkadíjat, költségátalányt és készkiadást az a bíróság, illetőleg végrehajtó állapítja meg, amelynek, illetőleg akinek az eljárása során az ügyvédi díj felmerült és felszámításra került.

(2)[25] Az (1) bekezdés szerint megállapított összeget bele kell foglalni a végrehajtható okiratba, a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvbe, a végrehajtási eljárás során hozott határozatba, illetőleg az annak során készített okiratba.

11. §

(1)[26]

(2)[27] A végrehajtást kérő és az adós az ügyvédi díj megállapítására vonatkozó határozat (intézkedés) ellen a Vht. szerint élhet jogorvoslattal.

Hatálybalépés

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Vastagh Pál s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 24/2004. (VI. 30.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.01.

[2] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.02.22.

[4] Módosította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (6) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[7] Az alcímet módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[8] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[9] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[10] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[11] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[12] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[13] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[14] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[15] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[16] Az alcímet módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[17] Megállapította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[18] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[19] Az alcímet módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[20] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[21] Az alcímet módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[22] Megállapította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.02.22.

[23] Beiktatta a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.02.22.

[24] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[25] Módosította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (6) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (6) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Módosította a 4/2008. (II. 7.) IRM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

Tartalomjegyzék