4/2008. (II. 7.) IRM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatés hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet, szabadalmi ügyvivőt és jogtanácsost (a továbbiakban együtt: ügyvéd) megillető díjat a végrehajtást kérő és az ügyvéd az ügyvédi megbízási szerződésben (a továbbiakban: díjmegállapodás), vagy díjmegállapodás érvényesítése hiányában - munkadíjként, költségátalányként és készkiadásként -e rendelet határozza meg."

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Ha a végrehajtást kérő az ügyvéd díjaként a díjmegállapodásban foglalt összeget kívánja az adósra áthárítani, az adóst terhelő ügyvédi díj összege a díjmegállapodásban foglalt összeg. A bíróság az ügyvédi díj összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a végrehajtási kérelemben foglalt, illetőleg a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelést, járulékot és költséget magában foglaló együttes összeggel (a továbbiakban: végrehajtási ügyérték) .

(2) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában, vagy ha a végrehajtást kérő ezt kéri, az adóst terhelő ügyvédi díjként a 3-7. § szerint munkadíjat, a 8. § szerint költségátalányt, a 9. § szerint készkiadást kell megállapítani. Ha a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíjat és a költségátalányt a végrehajtási ügyérték alapulvételével kell megállapítani."

3. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és az R. a 10. §-t követően a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10. § (1) Díjmegállapodás érvényesítése esetében az ügyvéd díját a végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtható okiratban állapítja meg. A bíróság a végrehajtási kérelem elkészítéséért díjat csak akkor állapít meg, ha azt a díjmegállapodás külön meghatározza, egyébként a díj-megállapodásban foglalt díj a végrehajtási eljárás foganatosítása során elvégzett jogi képviseleti tevékenységért jár.

(2) A díjmegállapodást a végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelemmel együtt kell a végrehajtást elrendelő bírósághoz benyújtani.

10/A. § (1) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában a munkadíjat, költségátalányt és készkiadást az a bíróság, illetőleg végrehajtó állapítja meg, amelynek, illetőleg akinek az eljárása során az ügyvédi díj felmerült.

(2) Az ügyvéd részére az (1) bekezdés szerint megállapított összeget bele kell foglalni a végrehajtható okiratba, a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvbe, a végrehajtási eljárás során hozott határozatba, illetőleg az annak során készített okiratba."

4. §

(1) Az R. 1. § (3) bekezdésében az "ügyvédi munkadíj és költségtérítés" szövegrész helyébe az "ügyvédi díj" szöveg, 1. § (4) bekezdésében a "munkadíj" szövegrész helyébe a "díj" szöveg lép.

(2) Az R. "Munkadíj" alcímének helyébe a "Munkadíj díjmegállapodás hiányában" alcím, a "Költségátalány" alcímének helyébe "Költségátalány díjmegállapodás érvényesítése hiányában" alcím, a "Készkiadás" alcímének helyébe a "Készkiadás díjmegállapodás hiányában" alcím, az "A munkadíj és a költségtérítés megállapítása" alcím helyébe "Az ügyvéd díjának megállapítása" alcím lép.

(3) Az R. 3. §-ában, 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. § (1) és (2) bekezdésében az "1000 Ft" szövegrész helyébe a "4000 Ft" szöveg, az R. 4. §-ában és 6. §-ában a "2000 Ft" szövegrész helyébe a "8000 Ft" szöveg, az R. 8. §-ában a "300 Ft" szövegrész helyébe az "1500 Ft" szöveg lép.

(4) Az R 11. § (1) bekezdésében az "a munkadíj és a költségtérítés" szövegrész helyébe az "az ügyvédi díj" szöveg, 11. § (2) bekezdésében az "ügyvédi munkadíj, illetőleg költségtérítés" szövegrész helyébe az "ügyvédi díj" szöveg lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően előterjesztett végrehajtási kérelmek alapján elrendelt végrehajtásokban kell alkalmazni.

(4) Ez a rendelet 2008. április 30-án hatályát veszti.

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére