141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet

a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet módosításáról

A Kormány a lakáscélú támogatásokról - az 1. § és a 6. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 64. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

1. §

A lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazásában támogatás: a lakásépítési kedvezmény, a törlesztési támogatás, a kamattámogatás, az akadálymentesítési támogatás, a helyi önkormányzati támogatás és az önkormányzatok támogatása. [Lt. 64. § (4) bekezdés)."

2. §

Az R. 2. §-a előtti "Szociálpolitikai kedvezmény" cím "A lakásépítési kedvezmény" címre és az (1) bekezdésében a "szociálpolitikai kedvezmény" kifejezés "lakásépítési kedvezmény" kifejezésre változik.

3. §

Az R. 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvezmény nyújtható:)

"g) A települési önkormányzat kijelölése alapján ingatlanközvetítő szervezettől való olyan lakás megvásárlására, amelynek tulajdonosát nyugdíjasok házában helyezték el."

4. §

Az R. 2. §-ának (4) és (7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A kedvezmény összege gyermekenként 200 000 forint, kivéve az építtetővel - vásárlóval együtt költöző, a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti, illetőleg (5) bekezdés alapján számításba vett második és harmadik gyermeket, akik után a kedvezmény összege gyermekenként 1 000 000 forint."

"(7) A kedvezmény összege az építési költség (eladási ár) 65%-át nem haladhatja meg."

5. §

Az R. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A kedvezmény összegét lakásépítés esetében a készültségi fokkal arányosan kell folyósítani, és a folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető a kedvezményen és a pénzintézeti kölcsönön kívüli eszközeinek legalább egyharmadát a lakás építésére már felhasználta."

6. §

Az R. a következő címmel és 8-9. §-sal egészül ki, egyidejűleg a korábbi 8. § előtti "Munkáltatói támogatás" cím hatályát veszti:

" Települési önkormányzatok támogatása

8. § (1) Ha a települési önkormányzatnak a tulajdonában álló lakásai és nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérbeadásából, értékesítéséből és más hasznosításából származó bevételei nem haladják meg a tulajdonában álló lakás és helyiség céljára szolgáló ingatlanok fenntartására és felújítására, valamint a természetes személyek tulajdonában álló lakóépületek felújítására támogatására, továbbá a saját bevételeiből lakásfenntartási támogatásra (1993. évi III. törvény 38. és 39. §) és kényszerbérletek felszámolására fordított kiadásait, akkor a települési önkormányzat tulajdonában álló lakás felújításához és az azzal együtt végzett korszerűsítéshez (ideértve a lakástulajdonához tartozó közös tulajdoni hányadára cső felújítási és azzal együtt végzett korszerűsítési költségeire) igénybe vett pénzintézeti kölcsön - a költségek legfeljebb feléig terjedő - összege (2) bekezdésben meghatározott kamatainak 70%-át a központi költségvetés az adós önkormányzat helyett átvállalja.

(2) A támogatás számítási alapja a Magyar Nemzeti Bank által a pénzintézetnek nyújtott, egy évnél hosszabb lejáratú refinanszírozó kölcsönre megállapított mindenkori kamat 2%-kal növelt mértéke.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha az önkormányzat éves költségvetése az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelel. A támogatást a központi költségvetés negyedévenként számolja el a pénzintézettel.

Ha az éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatása szerint az (1) bekezdésben meghatározott bevételek meghaladják a kiadásokat, az év közben igénybe vett kedvezmény összegét vissza kell fizetni.

9. § (1) Az állam a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel nyújtott és behajthatatlanná váll kölcsön, valamint a tőke összegének legfeljebb felét elérő mértékig járulékai 80%-át a pénzintézetnek megtéríti.

(2) Vegyes tulajdonban álló lakóépületek esetében a 8. § és e § (1) bekezdésének rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha a 11. § (1) bekezdésében szabályozott állami támogatás igénybe vehető."

7. §

Az R. 4. § (2) bekezdésében szereplő 1 500 000 forint összeg 2 800 000 forintra változik.

8. §

Az R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A visszatérítendő támogatások - az építkezés idejére a kedvezmény -, valamint azoknak a kölcsönöknek az összegéig, amelyekre a 4. § (3) bekezdésében meghatározott állami kötelezettség áll fenn, azok biztosítékaként az épülő, a felépült, vagy megvásárolt lakást jelzálogjog terheli. Az ingatlan-nyilvántartásba az említeti követelések megszűnéséig, illetőleg teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. Az e jogszabály alapján fennálló jelzálogjog a törvényes kielégítési elsőbbséggel bíró házadót és az illetékei kivéve, az ingatlant terhelő egyéb követeléseket megelőzi."

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 2. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet 4. és 5. §-ainak rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni, feltéve, hogy a lakás építése, vásárlása címén a tulajdonos az általános forgalmi adó visszatérítésében nem részesül. Az 1994. december 31. előtt kiadott építési engedélyek esetében ezt a tényt az adóhatóság igazolja. A 6. § rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkezdődő felújításokra és azokkal együtt végzett korszerűsítésekre lehet alkalmazni.

(3) Ha az általános forgalmi adó visszatérítését igénylő tulajdonos az R.-nek e rendelettel módosított szabályai alapján támogatásban részesült, úgy az igénylő a kedvezmény e rendelettel módosított és korábbi szabályai szerinti összegének különbözetét köteles visszatéríteni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök