1994. évi XXII. törvény

a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény módosításáról[1]

1. § A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) Az Alap rendeltetése - az 1. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - támogatás folyósítása olyan - felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonának megvásárlását szolgáló, 100 millió Ft-nál kisebb összegű, belföldi pénzintézet által nyújtott - hitelekhez, amelyeknél a hitelfelvevő 300 főt meg nem haladó foglalkoztatottal rendelkező

a) a devizajogszabályok alapján bejföldinek minősülő természetes személy;

b) természetes személyek többségi tulajdonában lévő, belföldön bejegyzett gazdasági társaság;

c) természetes személyekből álló szövetkezet.

(2) A támogatás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) Az Alapnak a támogatás nyújtására szolgáló bevételi forrásai:

a) az Országgyűlés által a privatizációs bevételekből a Vagyonpolitikai Irányelvek alapján erre a célra elkülönített pénzösszeg;

b) természetes és jogi személyek pénzbefizetései;

c) az Egzisztencia hitel folyósítása esetén a hitelfelvevő által fizetett - az állami vagyonkezelő szervezetet megillető- saját pénzforrás pénzben befizetett része, az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti pénzösszeg kivételével;

d) egyéb bevételek.

(4) Az Alapból a támogatás nyújtásával összefüggésben teljesíthető kiadások:

a) a támogatás címén kifizetett pénzösszegek;

b) a Kezelő Szervezetnek a támogatás folyósításával kapcsolatos költségei;

c) a támogatással, illetve az Alap pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos egyéb kiadások.

(5) Az Alap a támogatás folyósítására szolgáló pénzösszeget elkülönítetten köteles nyilvántartani, azt más célokra nem használhatja fel."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az Alap 1993. év végén rendelkezésre álló pénzeszközeiből 2 milliárd Ft használható fel a hitelekhez kapcsolódó támogatás céljára.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. március 21-i ülésnapján fogadta el.