Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról

A Kormány a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 5/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]

1. § (1)[2] A Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezethez (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) támogatás iránti kérelmet nyújthat be a hitelfelvevő kérésére minden belföldi pénzintézet, ha az általa nyújtott hitel a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A támogatás mértéke a hitel futamidejének első évében a kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat 70%-a, az azután következő 4 évben a támogatás mértéke évente csökken az alábbiak szerint:

(3) A támogatás éves összege a hitel - támogatási időszakonként számított átlagos - tőketartozásának a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek megfelelő része.

(4) Az öt évnél rövidebb futamidejű hitelek után a támogatásnak csak a tényleges futamidőre jutó része vehető igénybe a (2) bekezdés szerinti mértéknek megfelelően.

2. § (1) A támogatás olyan hitelekhez nyújtható, amelyeknél a hitelfelvevő a kérelem benyújtásakor

a)[3] a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő természetes személy vagy természetes személyek, illetve MRP szervezet többségi tulajdonában lévő belföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy természetes személyekből álló szövetkezet,

b) legfeljebb 300 főt foglalkoztat;

c) igazolja, hogy nincs társadalombiztosítási, adó-, illetve vámtartozása; és

d) közzétett felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát kívánja a hitel felhasználásával megvásárolni.

(2) A támogatás - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - akkor folyósítható, ha

a) a pénzintézet által folyósított hitel összege nem haladja meg a 100 millió Ft-ot;

b) a hitel futamideje legfeljebb 15 év, amelyből legfeljebb 3 év a türelmi idő;

c)[4] a hitelfelvevő saját pénzforrása - a d) pont szerinti eszköz megvásárlásához nyújtott hitel és a hitelfelvevő által levonható általános forgalmi adó nélküli vételár különbözete - az igényelt hitel legalább 15%-át eléri, és a hitelhez nem kapcsolódik - e rendelet szerinti támogatáson kívül - további kamattámogatás vagy kedvezményes kamatot biztosító más támogatás,

d) a hitel ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek (kivéve személygépkocsi), egyéb berendezések, felszerelések, beruházások és készletek megvásárlására szolgál;

e) a pénzintézet a hitelszerződést megkötötte, vagy vállalja, hogy a támogatás folyósítása, illetve a Hitelgarancia Rt. kezességvállalása esetén azt megköti;

f) a hitelfelvevő más hitelszerződéséhez - a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve - nem kapcsolódik e rendelet szerinti támogatás.

(3) A támogatás a 2. § (1)-(2) bekezdés szerinti hitelhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési és forgóeszköz hitelhez is nyújtható, amennyiben a kapcsolódó fejlesztési és forgóeszköz hitelek aránya az e rendelet szerint támogatott hitelek 20%-át nem haladja meg.

(4) A támogatás igénybevétele esetén a pénzintézet a hiteladós felé az egyébként - támogatás nélkül - alkalmazott kamat mértékét köteles csökkenteni az 1. § (2) bekezdés szerinti mértéknek megfelelően.

3. § (1)[5] A Kezelő Szervezet - a tárcaközi bizottság javaslata alapján - a kézhezvételtől számított 30 napon belül dönt a támogatás megadásáról.

(2)[6] A támogatás odaítéléséről a kérelmeknek a Kezelő Szervezethez történő beérkezése sorrendjében kell dönteni. A támogatás forrása az éves költségvetési törvényben e célra előirányzott összeg. A Kezelő Szervezet legfeljebb olyan mértékben vállalhat - az 1. § (2), illetve (4) bekezdésében megjelölt időszakra - kamattámogatási kötelezettséget, amilyen mértékben a kötelezettségből a szerződéskötés évében esedékes folyósítási igényre az éves költségvetési törvény előirányzata fedezetet nyújt.

(3)[7] A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának feltételeiről a Kezelő Szervezet és a pénzintézet szerződést köt.

(4)[8] Az (1) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság tagjai a Földművelésügyi Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénzügyminisztérium által kijelölt egy-egy fő. A tárcaközi bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A tagok munkájuk arányában díjazásban részesíthetők. A tárcaközi bizottság vezetője a Pénzügyminisztérium által kijelölt tag.

4. § (1)[9] A támogatás folyósítása negyedévenként, a pénzintézet igénylése alapján történik. A pénzintézet az igénylést a Kezelő Szervezethez nyújtja be. A támogatást a Kezelő Szervezet rendelkezése (utalványozása) alapján a Magyar Államkincstár a központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében erre a célra előirányzott összeg terhére teljesíti.

(2) A támogatás folyósítása szünetel, ha a hitelt felvevő nem fizette meg az előző időszakban esedékes kamatot, illetve nincs a tárgyidőszakban a hitelfelvevőnek kamatfizetési kötelezettsége.

(3) A hitelszerződés megszűnése esetén a támogatás is megszűnik.

5. § (1) A hitelszerződésből eredő tartozás átvállalása esetén a támogatás megszűnik, kivéve, ha a tartozás átvállalója a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelel.

(2) A hitel igénybevételével megvásárolt vagyonrészt a támogatás igénybevételének időszaka alatt csak a pénzintézet hozzájárulásával lehet elidegeníteni, ideértve annak gazdasági társaságba történő bevitelét is. A támogatás csak akkor folyósítható a továbbiakban, ha az új tulajdonos a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelel.

6. § (1)[10] A Kezelő Szervezet a támogatás folyósításának ideje alatt, illetve a támogatás folyósítását követő egy éven belül ellenőrizheti a támogatás igénybevételének jogszerűségét.

(2) Ha a támogatás igénybevétele nem felel meg a 2. §-ban foglalt feltételeknek, akkor - a jogosulatlan igénybevétel és a visszafizetés közötti időre jutó, valamint a visszafizetés esedékességekor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal megnövelt összegben - a pénzintézet 15 napon belül köteles visszafizetni a támogatást.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/39. száma. Megjelent 1994.04.13.

[2] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[3] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.02.03.

[4] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.02.03.

[5] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[6] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[7] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/39. száma. Megjelent 1994.04.13.

[9] Megállapította a 24/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.02.16.

[10] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1996.02.03.