48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról

A Kormány a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 5/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:[1]

1. § (1)[2] A Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezethez (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) támogatás iránti kérelmet nyújthat be a hitelfelvevő kérésére minden belföldi pénzintézet, ha az általa nyújtott hitel a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A támogatás mértéke a hitel futamidejének első évében a kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat 70%-a, az azután következő 4 évben a támogatás mértéke évente csökken az alábbiak szerint:

(3) A támogatás éves összege a hitel - támogatási időszakonként számított átlagos - tőketartozásának a (2) bekezdésben meghatározott mértéknek megfelelő része.

(4) Az öt évnél rövidebb futamidejű hitelek után a támogatásnak csak a tényleges futamidőre jutó része vehető igénybe a (2) bekezdés szerinti mértéknek megfelelően.

2. § (1) A támogatás olyan hitelekhez nyújtható, amelyeknél a hitelfelvevő a kérelem benyújtásakor

a)[3] a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő természetes személy vagy természetes személyek, illetve MRP szervezet többségi tulajdonában lévő belföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy természetes személyekből álló szövetkezet,

b) legfeljebb 300 főt foglalkoztat;

c) igazolja, hogy nincs társadalombiztosítási, adó-, illetve vámtartozása; és

d) közzétett felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonát kívánja a hitel felhasználásával megvásárolni.

(2) A támogatás - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - akkor folyósítható, ha

a) a pénzintézet által folyósított hitel összege nem haladja meg a 100 millió Ft-ot;

b) a hitel futamideje legfeljebb 15 év, amelyből legfeljebb 3 év a türelmi idő;

c)[4] a hitelfelvevő saját pénzforrása - a d) pont szerinti eszköz megvásárlásához nyújtott hitel és a hitelfelvevő által levonható általános forgalmi adó nélküli vételár különbözete - az igényelt hitel legalább 15%-át eléri, és a hitelhez nem kapcsolódik - e rendelet szerinti támogatáson kívül - további kamattámogatás vagy kedvezményes kamatot biztosító más támogatás,

d) a hitel ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek (kivéve személygépkocsi), egyéb berendezések, felszerelések, beruházások és készletek megvásárlására szolgál;

e) a pénzintézet a hitelszerződést megkötötte, vagy vállalja, hogy a támogatás folyósítása, illetve a Hitelgarancia Rt. kezességvállalása esetén azt megköti;

f) a hitelfelvevő más hitelszerződéséhez - a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve - nem kapcsolódik e rendelet szerinti támogatás.

(3) A támogatás a 2. § (1)-(2) bekezdés szerinti hitelhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztési és forgóeszköz hitelhez is nyújtható, amennyiben a kapcsolódó fejlesztési és forgóeszköz hitelek aránya az e rendelet szerint támogatott hitelek 20%-át nem haladja meg.

(4) A támogatás igénybevétele esetén a pénzintézet a hiteladós felé az egyébként - támogatás nélkül - alkalmazott kamat mértékét köteles csökkenteni az 1. § (2) bekezdés szerinti mértéknek megfelelően.

3. § (1)[5] A Kezelő Szervezet - a tárcaközi bizottság javaslata alapján - a kézhezvételtől számított 30 napon belül dönt a támogatás megadásáról.

(2)[6] A támogatás odaítéléséről a kérelmeknek a Kezelő Szervezethez történő beérkezése sorrendjében kell dönteni. A támogatás forrása az éves költségvetési törvényben e célra előirányzott összeg. A Kezelő Szervezet legfeljebb olyan mértékben vállalhat - az 1. § (2), illetve (4) bekezdésében megjelölt időszakra - kamattámogatási kötelezettséget, amilyen mértékben a kötelezettségből a szerződéskötés évében esedékes folyósítási igényre az éves költségvetési törvény előirányzata fedezetet nyújt.

(3)[7] A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának feltételeiről a Kezelő Szervezet és a pénzintézet szerződést köt.

(4)[8] Az (1) bekezdés szerinti tárcaközi bizottság tagjai a Földművelésügyi Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénzügyminisztérium által kijelölt egy-egy fő. A tárcaközi bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A tagok munkájuk arányában díjazásban részesíthetők. A tárcaközi bizottság vezetője a Pénzügyminisztérium által kijelölt tag.

4. § (1)[9] A támogatás folyósítása negyedévenként, a pénzintézet igénylése alapján történik. A pénzintézet az igénylést a Kezelő Szervezethez nyújtja be. A támogatást a Kezelő Szervezet rendelkezése (utalványozása) alapján a Magyar Államkincstár a központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében erre a célra előirányzott összeg terhére teljesíti.

(2) A támogatás folyósítása szünetel, ha a hitelt felvevő nem fizette meg az előző időszakban esedékes kamatot, illetve nincs a tárgyidőszakban a hitelfelvevőnek kamatfizetési kötelezettsége.

(3) A hitelszerződés megszűnése esetén a támogatás is megszűnik.

5. § (1) A hitelszerződésből eredő tartozás átvállalása esetén a támogatás megszűnik, kivéve, ha a tartozás átvállalója a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelel.

(2) A hitel igénybevételével megvásárolt vagyonrészt a támogatás igénybevételének időszaka alatt csak a pénzintézet hozzájárulásával lehet elidegeníteni, ideértve annak gazdasági társaságba történő bevitelét is. A támogatás csak akkor folyósítható a továbbiakban, ha az új tulajdonos a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelel.

6. § (1)[10] A Kezelő Szervezet a támogatás folyósításának ideje alatt, illetve a támogatás folyósítását követő egy éven belül ellenőrizheti a támogatás igénybevételének jogszerűségét.

(2) Ha a támogatás igénybevétele nem felel meg a 2. §-ban foglalt feltételeknek, akkor - a jogosulatlan igénybevétel és a visszafizetés közötti időre jutó, valamint a visszafizetés esedékességekor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével számított kamattal megnövelt összegben - a pénzintézet 15 napon belül köteles visszafizetni a támogatást.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/39. száma. Megjelent 1994.04.13.

[2] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[3] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.02.03.

[4] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.02.03.

[5] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[6] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[7] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.02.03.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1994/39. száma. Megjelent 1994.04.13.

[9] Megállapította a 24/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.02.16.

[10] Megállapította a 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1996.02.03.