4/1994. (II. 11.) BM rendelet

az 1994. május 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapításáról

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 53. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 1994. május 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő-választás naptár szerinti határidőit és határnapjait a következők szerint állapítom meg:

A választási szervek létrehozása

1. §

(1) Az Országos Választási Bizottság, a területi választási bizottságok és az egyéni választókerületi választási bizottságok választott tagjait 1994. február 14-ig kell megválasztani. [Vjt. 30. § (4) bek.]

(2) A pártok és a független jelöltek 1994. április 8-án 16,00 óráig bejelentik, hogy kit bíznak meg a választási szervek tagjaként. [Vjt. 30. § (4) bek.]

(3) A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a települési önkormányzati képviselő-testületek 1994. április 8-ig megválasztják, illetőleg szükség szerint új tagokkal kiegészítik. [Vjt. 30. § (1) és (4) bek.]

(4) A választási szervek 1994. április 8-án az elnököt megerősítik, vagy új elnököt választanak. [Vjt. 30. § (5) bek.]

(5) A választási szervek elnökeinek és tagjainak nevét, a választási szervek hivatali helyiségének címét - megválasztásukat követő 3 napon belül - a helyben szokásos módon, illetőleg az egyéni és területi választási bizottság tagjainak nevét a fővárosi, megyei közgyűlés hivatalos lapjában, az Országos Választási Bizottság adatait pedig a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

A választási szervek tevékenysége

2. §

(1) Az egyéni választókerületi választási bizottság hirdetményt (eszközzé 1994. március 7-ig a választás napjáról és a választók nyilvántartásáról. [Vjt. 37. § (4) bek.]

(2) Az illetékes választási bizottság a jelöltajánlásra, az Országos Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére felhívást bocsát ki 1994. március 9-ig. [Vjt. 33. § (2) bek. a) pont és (3) bek. a) pontja, 34. § (2) bek. b) pontja.]

(3) Az illetékes választási bizottság folyamatosan, de legkésőbb 1994. április 9-ig nyilvántartásba veszi a jelölteket, illetőleg visszautasítja az a jelölést, amely a törvényes feltételeknek nem felel meg. [Vjt. 6. § (4) bek., 33. § (2) bek. b) pontja és (3) bek. a) pontja, 34. § (2) bek. c) pontja.]

(4) A területi választási bizottságok és az Országos Választási Bizottság 1994. április 11-ig kisorsolják a listák sorszámait. [Vjt. 33. § (3) bek. b) pontja, 34. § (2) bek. d) pontja.]

(5) Az illetékes választási bizottság 1994. április 11-ig közzéteszi a jelöltek nevét és a listák sorszámát. [Vjt. 33. § (2) bek. d) pont, 33. § (3) bek. b) pont és 34. § (2) bek. d) pontja.]

3. §

A választási bizottságok által nyilvántartásba vett jelöltek számának figyelembevételével az Országos Választási Bizottság 1994. április 11-én dönt az egy jelöltre jutó költségvetési támogatásról, és intézkedik annak érdekében, hogy a Pénzügyminisztérium vagy az általa kijelölt pénzintézet a költségvetési támogatást a független jelöltek részére személyenként, a pártok részére egy összegben utalja ki. [Vjt. 51. § (4) bek.)

A jelölés

4. §

(1) A választópolgárok és a pártok 1994. március 9-től április 8-án, 16,00 óráig gyűjthetik a jelöltajánló szelvényeket. [Vjt. 5. § (1) bek., 10. § (1) bek]

(2) Az egyéni választókerületi jelölteket, a területi és az országos listák jelöltjeit legkésőbb 1994. április 8-án, 16,00 óráig kell az illetékes választási bizottságnál bejelenteni. [Vjt. 6. § (1) bek.]

(3) A pártok a területi vagy az országos listáról kiesett jelölt helyére új jelöltet legkésőbb 1994. április 30-án, 16,00 óráig jelenthetnek be az illetékes választási bizottságnál. [Vjt. 6. § (3) bek.)

5. §

(1) A pártok listáik kapcsolásának tényét 1994. április 30-ig jelenthetik be az illetékes választási bizottságnál. [Vjt. 5. § (5) bek. és 8. § (6) bek.]

(2) Közös jelölés, közös lista és listakapcsolás esetén a pártok 1994. április 30-án, 16,00 óráig tesznek nyilatkozatot az illetékes választási bizottságnál, hogy a töredékszavazatokat milyen arányban kell figyelembe venni és milyen sorrendben jutnak mandátumhoz a jelöltek. A nyilatkozatokat az illetékes választási bizottságok haladéktalanul, de legkésőbb 1994. május 2-án nyilvánosságra hozzák. [Vjt. 7. § (4) bek., 8. § (6) és (7) bek., 9. § (3) bek.]

(3) Az egyéni választókerületi választási bizottságok az ajánlási szelvényeket - a Vjt. 6. § (7) és (9) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - 1994. május 8-án megsemmisítik. [Vjt. 6. § (6) bek.]

A választási kampány

6. §

(1) A választási kampány 1994. május 6-án, 24,00 óráig tart. [Vjt. 12. § (2) bek.]

(2) A Magyar Távirati Iroda, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió 1994. április 11-e és május 6-a közötti időszakban a választáson jelöltet állító pártok választási felhívását legalább egyszer, ingyenesen közli. [Vjt. 11. § (1) bek.]

(3) A Magyar Rádió és a Magyar Televízió 1994. április 11-e és május 6-a közötti időszakban a választási eseményekről szóló hírekben azonos feltételekkel, a választási tudósításokban a jelölések arányában szerepelteti az országos listát állító pártokat. [Vjt. 11. § (2) bek.]

(4) 1994. május 6-án a Magyar Rádió és a Magyar Televízió pártonként azonos műsorfeltételékkel, azonos időtartamban, kommentár nélkül közreadja az országos listát állító pártok által készített választási összefoglalókat. [Vjt. 11. § (3) bek.]

(5) A kampánytilalom 1994. május 7-én, 00,00 órától a szavazás befejezéséig, május 8-án, 19,00 óráig, továbbá a második fordulót megelőző nap 00,00 órájától a szavazás befejezéséig tart. [Vjt. 12. § (2) bek.]

(6) A szavazással kapcsolatos közvéleménykutatási eredményt 1994. április 30-től május 8-án, 19,00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni. [Vjt. 12. § (1) bek.]

Szavazókörök kialakítása, választók nyilvántartása

7. §

(1) A községi, városi, fővárosi, kerületi jegyző (a továbbiakban: jegyző) 1994. február 14-ig véglegesíti a szavazókörök kialakítását, illetőleg a szavazóköri beosztás módosítását és erről, valamint a 14/1993. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokról és a nyilvántartás elkészítésének módjáról tájékoztatja a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatot (a továbbiakban: TÁKISZ), illetőleg a fővárosi kerületi jegyző az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatalt (a továbbiakban: OSZH). [Vjt. 36. § (1) és (2) bek.]

(2) A jegyző legkésőbb február 12-ig továbbítja a névjegyzék készítése előtti utolsó karbantartó ciklushoz az adatváltozásokat a TÁKISZ-nak, illetőleg az OSZH-nak. A TÁKISZ, a főváros esetében az OSZH a jegyző részére 1994. március 1-jéig megküldi a nála megrendelt választói nyilvántartást.

(3) A jegyző a (2) bekezdés szerint megküldött adatállomány, valamint a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartása alapján 1994. március 3-ig hitelesíti a választók nyilvántartását. [Vjt. 37. § (1) bek.]

8. §

(1) A választók nyilvántartását 1994. március 7-e és március 16-a között közszemlére kell lenni a helyi polgármesteri hivatalban és ennek időpontját március 7-ig közzé kell tenni. [Vjt. 37. § (5) bek.)

(2) A jegyző a nyilvántartásba történt felvételről szóló értesítési a jelöltajánló szelvénnyel együtt a választópolgárok részére 1994. március 7-ig küldi meg. [Vjt. 37. § (6) bek.]

(3) A nyilvántartásból való kihagyás vagy a nyilvántartásba való felvétel miatt 1994. március 16-án, 16,00 óráig lehet kifogást előterjeszteni a jegyzőnél. [Vjt. 38. § (1) bek.]

9. §

Az 1994. március 28-án, 16,00 óráig bejelentett kérelem alapján pártok részére az OSZH, egyéni jelölteknek a jegyző átadja a Vjt. 37. § (10) bekezdésében megjelölt -1994. március 1-jei állapotnak megfelelő - adatokat.

10. §

(1) Az ajánlott levélben előterjesztett kérelem alapján az igazolást akkor lehet kiadni, ha a kérelem legkésőbb 1994. május 3-ig megérkezett a jegyzőhöz. [Vjt. 40. § (5) bek.]

(2) Igazolást - a választás első és második fordulójára is - 1994. május 7-én, 16,00 óráig lehet kiadni. [Vjt. 40. § (5) bek.]

Egyéb határidők

11. §

Az Országos Választási Bizottság a szavazás előzetes eredményét 1994. május 9-én, 19,00 óráig közzéteszi. [Vjt. 48. § (1) bek.]

12. §

(1) A szavazásra vonatkozó iratokat 1994. május 11-én, 16,00 óráig, a választás második fordulóját követő harmadik munkanap 16,00 órájáig tekinthetik meg a jelöltek, illetőleg megbízottaik a polgármesteri hivatalok hivatali helyiségeiben. [Vjt. 25. § (6) bek.]

(2) A választási jegyzőkönyveket az illetékes választási bizottságok 1994. június 29-ét követően adják át a levéltáraknak. [Vjt. 25. § (3), (4) és (5) bek.]

(3) A szavazólapokat 1994. augusztus 29-ig, illetőleg a választás eredményével kapcsolatban benyújtott kifogás jogerős lezárása után meg kell semmisíteni. [Vjt. 25. § (7) bek.]

(4) Az Országos Választási Bizottság 1994. augusztus 29-ig gondoskodik a választás számítástechnikai adatainak megőrzéséről. [Vjt. 25. § (8) bek.]

13. §

A pártoknak és a független jelölteknek 1994. június 7-ig kell elszámolni a költségvetési támogatás felhasználásáról; lehetőleg ezzel egyidejűleg a sajtóban nyilvánosságra hozzák a választásokra fordított pénzeszközök, anyagi támogatások mértékét és a felhasználás módját. [Vjt. 41. § (6) bek., 51. § (5) bek.]

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Kónya Imre s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék