72/1994. (V. 10.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló - többször módosított - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az (1) bekezdésben említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő jelzőtábla (63/a ábra) az útpadkán történő megállási (várakozási) tilalomra is utal."

2. §

Az R. 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett jelzőtáblák alatt elhelyezett kiegészítő tábla (63/b ábra) azt jelzi, hogy az itt szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják."

3. §

Az R. 18. §-ának (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

"p) veszélyes hely előjelzésére szolgáló vonalak: keresztirányú egymást követő folytonos vonalak (158/f ábra), amelyek az jelzik, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani".

4. §

Az R. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés l)-n) és p) pontjában említett útburkolati jel sárga, a többi útburkolati jel fehér."

5. §

Az R. 36. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Lakott területen lévő, párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jelekkel vannak megjelölve, a belső forgalmi sávban (sávokban) személygépkocsival és motorkerékpárral folyamatosan is szabad haladni, feltéve, hogy ezzel a jármű a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza. Az ilyen módon haladó jármű mellett - a (6) bekezdés c) pontjában foglallak megtartásával - fokozott figyelemmel jobbról el szabad haladni, a forgalmi sávokat azonban - a gyorsabb előrehaladás érdekében - kis távolságon belül ismételten változtatni, és ezzel a közlekedés résztvevőit zavarni tilos."

6. §

Az R. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Autópálya és autóút úttestjén - a forgalmi okból szükséges megállást kivéve - megállni tilos. Műszaki okból megállni csak a leállósávon, illetőleg az útpadkán szabad, a járművet azonban onnan is mielőbb el kell távolítani. Egyéb okból megállni a leállósávban és az útpadkán is - kivéve a forgalomellenőrzés céljából történő megállást - tilos. A forgalomellenőrzés során használt járművet úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen."

7. §

Az R. 40. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,

b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és

d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg."

8. §

Az R. 44. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Lakolt területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit, mezőgazdasági vontatót, illetőleg tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet és segédmotoros kerékpárt - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani."

9. §

Az R. 46. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Személygépkocsi első ülésén 150 cm-nél alacsonyabb - kivéve az üléshez beszerelt biztonsági gyermekülésben elhelyezett - gyermeket szállítani tilos. Motorkerékpár pótülésén csak a saját biztonságára ügyelni képes olyan személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartókat eléri."

10. §

Az R. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Olyan gépkocsival, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan gépkocsival, amelynek hátsó üléseit biztonsági övvel szerelték fel, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a biztonsági övvel felszerelt ülésen utazó személy biztonsági öve be van csatolva. Becsatolt biztonsági övvel közlekedőnek minősül a biztonsági gyermekülésben rögzített személy is.

Nem kell becsatolni a biztonsági övet:

a) ha a biztonsági öv használata a jármű vezetője vagy utasa számára egészségi okból hátrányos, és erről orvosi igazolással rendelkezik,

b) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének,

c) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít,

d) a 150 cm-nél alacsonyabb személynek, kivéve, ha az ülőhelyhez két ponton rögzített biztonsági öv van felszerelve,

e) a rendőrség és a tűzoltóság járműveiben meghatározott szolgálati feladat ellátása során, továbbá a mentőgépkocsik betegellátó terében utazóknak,

f) a járművezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során az oktatónak,

g) a lakott területen közlekedő gépkocsi hátsó ülésén utazó személynek."

11. §

Az R. 50. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:

a) az út vagy közmű építésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járművön, továbbá a kommunális szemét szállítására szolgáló járművön, ha az munkát végez,

b) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet lényegesen meghaladó járművön, menet közben,

c) a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járművet rendszeresen kísérő járművön menet közben,

el) elromlott jármű vontatását rendszeresen végző járművön, ha az járművet ténylegesen vontat,

e) a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző járművön hibaelhárítás közben."

12. §

Az R. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőrhatóság - az üzemben tartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthatja az a járművet, amely

a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táblával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla hatálya alá eső területen várakozik,

b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(3) és (5), valamint a (8) bekezdésének b), illetőleg c) pontjában meghatározott megállási tilalom megszegésével, illetőleg a rendelkezésekben meghatározott megállási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul várakozik,

c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,

d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntartott - kiegészítő táblával megjelölt - várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik,

e) kerékpárúton várakozik.

A jármű elszállítására - a rendőrhatóság értesítése mellett - a közlekedési hatóság, illetőleg az út kezelője is jogosult."

13. §

Az R. 59. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a baleset folytán megsérüli és elhagyott járművek eltávolítására is."

14. §

Az R. 59. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező az a járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig - közterület-használati engedély nélkül - legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrhatóság vagy a közút kezelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja."

15. §

Ez a rendelet 1994. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére