1994. évi LXXV. törvény

az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről

1. § (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: OB. tv.) 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési biztos és a külön biztos feladatával kapcsolatos ügyvitel és előkészítés teendőit az Országgyűlési Biztos Hivatala látja el."

(2) Az OB. tv. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hivatal vezetőjét - a külön biztosok egyetértésével - és saját munkatársait az országgyűlési biztos nevezi ki, és menti fel. A külön biztos munkatársait a külön biztos nevezi ki, és menti fel."

2. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: NEK. tv.) 20. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A köztársasági elnök a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának személyére vonatkozó javaslatának megtétele előtt kikéri az országos kisebbségi önkormányzatok - ha valamely kisebbség ilyen önkormányzattal nem rendelkezik, az adott kisebbség nyilvántartásba vett országos érdekképviseleti szervének - véleményét."

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti az OB. tv. 29. §-ának (3) bekezdése, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 31. §-a, a 36. §-ának (1) bekezdése, valamint a NEK. tv. 64. §-ának (3)-(4) bekezdése.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályba lép a NEK. tv. 20. §-ának (2) és (3) bekezdése.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke