1994. évi LXXIX. törvény

a külföldiek magyarországi befektetéseiről szőlő 1988. évi XXIV. törvény módosításáról[1]

1. § A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"12. § (1) Külföldi magyarországi befektetéseinek pénzbeli részét konvertibilis devizában (valutában) és/vagy - az e törvény IV. fejezetében meghatározott társaságok alapítói vagyonához teljesített pénzbeli hozzájárulás kivételével - a devizajogszabályok rendelkezései szerint konvertibilis devizára átváltható forinttal, felhatalmazott belföldi pénzintézet útján is teljesítheti.[2]

(2) Nem pénzbeli hozzájárulásként csak olyan végrehajtható dolgot, továbbá olyan szellemi alkotást vagy jogot lehet figyelembe venni, amelyet utóbb a gazdasági társaság harmadik személy hozzájárulása (engedélye) nélkül ruházhat át. Külföldi nem pénzbeli hozzájárulásként csak olyan kárpótlási jegyet szolgáltathat, amely őt külön törvény alapján kárpótlásra jogosultként illeti meg.[3]

(3) A nem pénzbeli hozzájárulás, továbbá a mellékszolgáltatás behozatalára a külkereskedelmi áruforgalomra irányadó szabályokat is alkalmazni kell."

2. § (1)[4] Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően a cégbíróságnál benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. november 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[4] Módosította az 1995. évi XCV. törvény 89. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 1996.01.01