1994. évi XC. törvény

az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. § Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendeletnek (Ütvr.) az 1991. évi XXIII. törvény 12. §-ával megállapított 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen az. Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja és a fegyelmi eljárás alá vont ügyvéd halasztó hatályú fellebbezéssel élhet."

2. § Az Ütvr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a fegyelmi bizottság által hozott határozatra a közigazgatási határozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A másodfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont ügyvéd a kézbesítéstől számított harminc napon belül a közigazgatási perekre [1952. évi III. törvény (Pp.) XX. fejezet] irányadó szabályok szerint keresetet terjeszthet elő. Az eljárásra a megyei bíróságnak, illetve a fővárosi bíróságnak van hatásköre. A megyei (fővárosi) bíróság a keresettel megtámadott fegyelmi határozat végrehajtását felfüggesztheti.

(3) A bíróság a fegyelmi bizottság törvénysértő határozatát megsemmisíti vagy megváltoztatja, szükség esetén a fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. december 22-i ülésnapján fogadta el.