21/1995. (XII. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 41/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A joggyakorlat ideje alatt a jelölt a munkáltatója által szervezett vagy más jogi szakmai oktatásban vehet részt. A munkáltató, illetve a szakmai kamara a szakmai oktatásban való részvételt kötelezővé teheti."

2. §

Az R. 12. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

[(2) Az elveszett vagy megsemmisült oklevél vagy ideiglenes bizonyítvány pótlására a Szakvizsga Bizottság titkára tanúsítványt állít ki.]

"A tanúsítvány kiállításának díja 2000 Ft."

3. §[1]

4. §[2]

5. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A korábbi jogszabályok alapján tett jogi szakvizsga vagy az állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozat az e rendeletben szabályozott jogi szakvizsgával egyenértékű."

6. §

(1) Ez a rendelet 1996. január 15-én lép hatályba. A 3. §-ban foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a jelölt a jogi szakvizsgára, részvizsgára, megismételt írásbeli vizsgára, pótvizsgára vagy a megismételt részvizsgára e rendelet hatálybalépése után jelentkezett.

(2) Egyidejűleg az R. módosításáról szóló 19/1994. (XII. 15.) IM rendelet 3. §-a és 4. §-a a hatályát veszti.

Dr. Vastagh Pál s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 31/1997. (XII. 29.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 31/1997. (XII. 29.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére