1995. évi XXVII. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény, továbbá a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról[1]

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló, módosított 1993. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Jszt.), továbbá a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, módosított 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: FAT) a következők szerint módosul:

1. § A Jszt. 67. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[67. § Jövedéki ellenőrzés alól elvont jövedéki terméknek (a továbbiakban: elvont termék) minősül:]

"f) az a háztartási tüzelőolaj, amelynek a 46. § (1) bekezdésében meghatározott jelzését megváltoztatták;"

2. § A FAT 1. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

3. § (1) Ez a törvény 1995. május 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Jszt. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 46. §-ának (2)-(14) bekezdése, 60. §-a, 79. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja,

b) a FAT 11/A. §-a hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1995. évi XXVII. törvényhez

A FAT 1. számú melléklete 4., 4/a), 4/b) és 4/c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni)

Sor-
szám
A termék megnevezése és ITJ számaFogyasztá-
si adó
mértéke
"4.Személygépkocsi - a katalizátorral felsze-
relt, az elektromos üzemű személygépko-
csi kivételével - 1600 cm3-ig
(ITJ: 41-32-ből)
22%
4/a)Személygépkocsi - a katalizátorral felsze-
relt, az elektromos üzemű személygépko-
csi kivételével - 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből)
32%
4/b)Katalizátorral felszerelt személygépkocsi
1600 cm3-ig, elektromos üzemű személy-
gépkocsi
(ITJ: 41-32-ből)
10%
4/c)Katalizátorral felszerelt személygépkocsi
1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből)
20%"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. április 11-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék