29/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

a villamos energia behozatalának és kivitelének szabályozásáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának d) pontja végrehajtása érdekében, a VET 57. §-a (6) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya külföldi villamos teljesítmény behozatali célú lekötésére, külföldi villamos energia behozatalára, belföldi villamos teljesítmény kiviteli célú lekötésére és belföldi villamos energia kivitelére terjed ki.

2. §

(1) A behozatal céljára lekötött villamos teljesítmény nem haladhatja meg a magyar villamosenergia-rendszer összes beépített teljesítményének húsz százalékát.

(2) A behozatal céljára három évet meghaladó időre lekötött villamos teljesítmény nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott mérték felét.

(3) A naptári évenként behozott villamos energia mennyisége nem haladhatja meg az előző évi országos villamosenergia-fogyasztás tizenöt százalékát.

(4) A behozatal céljára lekötött külföldi villamos teljesítménynek és a villamosenergia-behozatalnak az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott legnagyobb mértéke nem foglalja magában, illetőleg nem korlátozza

a) a termelő teljesítmény nem tervezett kimaradása, vagy a hosszabb időtartamú - így különösen a villamos energia szolgáltatásának szüneteltetésére vagy korlátozására okot adó - hiányhelyzet miatt szükséges behozatalt;

b) a szolgáltatók által az 5. § (1) bekezdése alapján végzett behozatalt;

c) a kizárólag újrakivitel (reexport) érdekében végzett behozatalt;

d) a kizárólag a Magyar Köztársaság területén átszállítás (tranzit) céljával végzett behozatalt.

(5) A villamosenergia-behozatal biztonsága érdekében a beszerzési forrásokat és útvonalakat a szállító úgy köteles megválasztani, hogy azok kiesése esetén azonos teljesítményre, mennyiségre helyettesítő beszerzési források, illetőleg útvonalak álljanak rendelkezésre.

3. §

(1) A kivitel céljára három évet meghaladó időre lekötött villamos teljesítmény nem haladhatja meg a magyar villamosenergia-rendszer összes beépített teljesítményének öt százalékát.

(2) A naptári évenként kivitt villamos energia mennyisége nem haladhatja meg az előző évi országos villamosenergia-fogyasztás öt százalékát.

(3) A kivitel céljára lekötött villamos teljesítménynek és a villamosenergia-kivitelnek az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott legnagyobb mértéke nem foglalja magában, illetőleg nem korlátozza a tranzit és a reexport keretében teljesített, valamint a szolgáltatók által az 5. § (3) bekezdése alapján végzett kivitelt.

4. §

Villamos energia tranzitálást és reexportot a szállító a szolgáltatók részére lekötött teljesítményen felül rendelkezésére álló alaphálózati szabad kapacitásán folytathat.

5. §

(1) A szolgáltató naptári évenként - a szállító lemondása alapján - az általa az előző évben értékesített mennyiség öt százalékáig terjedő, harmincöt kilovoltot meg nem haladó feszültségű villamos energia behozatalára jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérték nem foglalja magában, illetőleg nem korlátozza a szállító által a VET 21. § (2) bekezdése alapján átengedett behozatal mennyiségét.

(3) A szolgáltató harmincöt kilovoltot meg nem haladó feszültségű villamos energia kivitelére jogosult, kizárólag a külföldi elosztóhálózatba be nem kötött fogyasztó részére.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött szerződéskötésekre kell alkalmazni.

Dunai Imre s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére