1995. évi LXXI. törvény

a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról[1]

1. § A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A magyar energiapolitika végrehajtása érdekében az ipari és kereskedelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter)]

"d) szabályozza a villamos energia külföldről történő behozatalának, valamint kivitelének mértékét, és a szolgáltató által végezhető behozatal, illetve kivitel feltételeit,"

2. § A VET 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem adható engedély jogszabályi feltétel hiánya esetén, valamint annak a gazdálkodó szervezetnek, amely csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, továbbá, amelynek engedélyét 10 éven belül visszavonták."

3. § A VET 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő a működési engedély alapján jogosult 20 MW és azt meghaladó teljesítményű közcélú, vagy 50 MW és azt meghaladó teljesítményű saját használatú villamosműben (erőműben) villamos energiát termelni, felhasználni, közcélra átadni, és a saját használatú villamosműből a Hivatal által engedélyezett körben [21. § (3) bekezdés] fogyasztók részére villamos energiát szolgáltatni. A működési engedélyt a Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

A 20 MW teljesítmény alatti közcélú és az 50 MW teljesítmény alatti saját használatú villamosmű (erőmű) üzemeltetője a Hivatalnak köteles bejelenteni az üzembe helyezés időpontját, és a villamos energia rendszerrel az üzemi szabályzat szerint együttműködni (38. §)."

4. § A VET 21. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A működési engedély

a) a szállítónak a villamos energia szállítására, valamint - a 4. § d) pontjának végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivétellel - importjára és exportjára,

b) a szolgáltatónak meghatározott területen a villamos energia közcélú szolgáltatására

kizárólagos jogot biztosít.

(2) Az engedélyes kizárólagossági jogáról - a Hivatal előzetes jóváhagyásával - más engedélyes javára egészben vagy részben lemondhat, a szolgáltató - díj ellenében -elosztóhálózatát a szállító rendelkezésére bocsáthatja."

5. § A VET 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szállító és a szolgáltató jogosult

a) országos tüzelőanyaghiány esetén,

b) külgazdasági, nemzetgazdasági, környezetvédelmi vagy honvédelmi érdekből

a szállítást, illetve a szolgáltatást korlátozni, vagy szüneteltetni. A korlátozás vagy szüneteltetés feltételeit, az engedélyes ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben határozza meg."

6. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg:

a) a VET 45. §-ának (3) bekezdése,

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 172. §-ának f) és g) pontja, valamint

c) az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény 4. és 14. §-ai

hatályukat vesztik.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg a VET 57. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény)

"a) 5. § (1) bekezdésében, 6-7., 15., 16., 23., 26., 37., 38., 47. és 53. §-aiban foglalt rendelkezések végrehajtásáról a Kormány,

b) a 4. §-ában, 5. §-ának (2) bekezdésében, 8., 29., 44., 55., 56. és 57. §-aiban foglalt rendelkezések végrehajtásáról a miniszter"

(gondoskodik.)

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 30-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére