72/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet

a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

A Gyr. 8. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

"(2) Ha a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban a munkanélküli lakóhelye változott, akkor igazolnia kell, hogy a korábbi lakóhelyén részesült-e jövedelempótló támogatásban. Ebben az esetben a korábbi lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője - hajléktalan munkanélküli esetében a főjegyző - a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartamát és megszűnésének okát igazolja."

5. §

A Gyr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Ha az elhelyezést a fogyatékosok rehabilitációs intézményébe kérik, az Szt. 112. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti szakvéleményt a szociális intézmények mellett működő pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatot végző csoport adja ki.

(2) A másodfokú eljárás során az (1) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatát

a) a mozgássérültek rehabilitációs intézményébe, valamint mozgássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történő elhelyezéshez a Mozgássérültek Állami Intézetétől,

b) a látássérültek rehabilitációs intézményébe, valamint a látássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történő elhelyezéshez a Vakok Állami Intézetétől,

c) az értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe, valamint a hallássérültek és értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézményébe történő elhelyezéshez az Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézetétől kell kérni."

6. §

A Gyr. 18. §-ának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kérelemhez csatolni kell a 17. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott szerv szakvéleményét."

7. §

(1) Ez a rendelet 1995. július 1-jén lép hatályba.

(2)[4]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8. § (3) bekezdéséből a "valamint a közösségi munkavégzéssel kapcsolatos szabályokról" szövegrész hatályát veszti.

(4)[5]

(5) A jegyző 1995. évben december 31-ig felülvizsgálja az 1995. június 30-án gyermeknevelési támogatásban részesülők támogatásra való jogosultságának feltételeit. Ha a felülvizsgálat során a jegyző megállapítja, hogy a gyermeknevelési támogatás folyósítását az Szt. 27. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján kell megszüntetni, akkor a támogatás folyósításának megszüntetéséről 1995. december 31. napjával intézkedik.

(6) 1996. szeptember 30-át követően egyéb feltételek fennállása esetén az Szt. 33. §-ának (2) bekezdése szerinti időtartamra állapítható meg ismét a jövedelempótló támogatásra való jogosultsága annak a munkanélkülinek, aki 1996. szeptember 30-án jövedelempótló támogatásban részesül, és

a) 1995. július 1-jét megelőzően már jövedelempótló támogatásban részesült,

b) jövedelempótló támogatásra való jogosultságát 1995. június 30-a után állapították meg az Szt. 33. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott tevékenység, illetve a 34/A. §-a vagy a 36/A.-36/D. §-aiban szabályozottak miatt.

(7) A (6) bekezdésben szabályozott esetben a jövedelempótló támogatás továbbfolyósításához a munkanélkülinek igazolást kell csatolnia arról, hogy 1995. július 1. és 1996. szeptember 30-a között legalább 90 nap - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott - munkaviszonnyal rendelkezik.

Horn Gyula s. k,

miniszterelnök

Melléklet a 72/1995. (VI. 17.) Korm. rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Nem lép hatályba a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat alapján.

[2] Nem lép hatályba a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat alapján.

[3] Nem lép hatályba a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat alapján.

[4] Megsemmisítette a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat.

[5] Megsemmisítette a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat.

[6] Nem lép hatályba a 43/1995. (VI. 30.) AB határozat alapján.

Tartalomjegyzék