32/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

I.

A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA

1. §[1]

(1)[2] Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához az Szt. 10. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására van szükség, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) megkeresi a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság).

(2)[3] A megkeresés idegen nyelvű fordításáról, valamint a beszerzett igazolás magyar nyelvre történő fordításáról a Regionális Igazgatóság gondoskodik.

(3)[4] A Regionális Igazgatóság eljárásának időtartamára a szociális hatáskört gyakorló szerv az eljárását felfüggeszti.

2. §[5]

Ha a jövedelemszámításnál nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

3. §[6]

(1) Az Szt. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti személy a kérelméhez - az e rendeletben meghatározottakon túl - csatolja

a) a tartózkodási engedély másolatát;

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról;

c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

4. §[7]

Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy életvitelszerűen tartózkodik.

5. §

(1)[8] A jegyző az ápolási díjban részesülőről (a továbbiakban: érintett) a támogatásra való jogosultság megszűnését követően kiállítja a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartó lapot, és 15 napon belül megküldi a területileg illetékes megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak, valamint a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak.

(2)[9]

6. §

Az Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásból az érintett személyére vonatkozó adatokat - az érintett eltérő kérésének hiányában - az ellátásra való jogosultság megszüntetésétől számított 50 év után törölni kell.

7. §[10]

II.

EGYES PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ FELHASZNÁLHATÓ BIZONYÍTÉKOK

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

8. §

(1)[11] A munkanélkülinek a munkanélküliek jövedelempótló támogatása (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás) megállapítása, illetve továbbfolyósítása iránti kérelmében nyilatkozni kell arról, hogy az illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központtal, valamint a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzattal az együttműködést vállalja.

(2)[12] Ha a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban a munkanélküli lakóhelye változott, akkor igazolnia kell, hogy a korábbi lakóhelyén részesült-e jövedelempótló támogatásban. Ebben az esetben a korábbi lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője - hajléktalan munkanélküli esetében a főjegyző - a jövedelempótló támogatás folyósításának időtartamát és megszűnésének okát igazolja.

(3)[13] Ha a jövedelempótló támogatásra jogosult lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a támogatást folyósító önkormányzat kérelemre vagy hivatalból az ügy iratait az új lakóhely szerinti önkormányzat részére megküldi.

(4)[14] A hajléktalan személy jövedelempótló támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a támogatás folyósítását milyen címre kéri. Ha a hajléktalan olyan postacímet nem tud megjelölni, amelyre a támogatás folyósítható, a jegyző gondoskodik arról, hogy a hajléktalan személy a támogatást a Polgármesteri Hivatal pénztárában felvehesse.

(5)[15] A jövedelempótló támogatás megállapításáról szóló határozatban tájékoztatni kell a jogosultat az együttműködés hiányának következményeiről.

(6)[16] A megszerzett munkaviszony igazolásához a munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról szóló 4/1997. (I. 28.) MüM rendelet által rendszeresített igazolólap fogadható el.

8/A. §[17]

(1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell az 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot és az 5. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot, továbbá

a) az Szt. 37/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egészségkárosodott személy esetében

aa) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete I. fokú orvosi bizottságának a munkaképesség legalább 67%-ban való elvesztését megállapító szakvéleményét, vagy

ab) a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságának igazolását arról, hogy az egészségkárosodott személy vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül;

b) az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak minősülő személy (a továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) esetében

ba) a megyei, fővárosi munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolását a munkanélküli járadék folyósítási időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

bb) a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának lejártáról szóló határozatot, ha azt nem a rendszeres szociális segély megállapítására és folyósítására illetékes települési önkormányzat hozta, vagy

bc) a munkaügyi központ igazolását - az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - arról, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint a munkanélküli járadék megállapításánál figyelembe kell venni, valamint

bd) ha az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének c) és d) pontjában előírt együttműködési kötelezettség (a továbbiakban: megelőző együttműködés) áll fenn, a munkaügyi központ vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szerv (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) igazolását annak teljesítéséről,

be) az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozatot, ha azt nem a rendszeres szociális segély megállapítására és folyósítására illetékes települési önkormányzat hozta, továbbá

bf) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2) A hajléktalan személynek a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmében arról is nyilatkoznia kell, hogy az ellátás folyósítását milyen címre kéri.

(3) Ha az önkormányzat - 2006. január 1-jétől a jegyző - vitatja az 5. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat

a) ingatlanokra vonatkozó I. részében az ingatlan becsült forgalmi értékeként közölt értéket, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatal megkeresésével,

b) egyéb vagyontárgyakra vonatkozó II. részében a jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz becsült értékeként közölt értéket, a vám- és pénzügyőrség vagy független szakértő bevonásával

állapítja meg a forgalmi értéket.

(4) Ha az egészségkárosodott személy az (1) bekezdés aa) alpontja szerinti szakvéleményt azért nem tudja csatolni, mert esetében az egészségkárosodást megállapító vizsgálatra még nem került sor, a jegyző - a kérelmező egyetértésével - az illetékes orvosi bizottságnál kezdeményezi a vizsgálat lefolytatását.

(5) A megelőző együttműködésen

a) a munkaügyi központtal történő együttműködés esetében az Flt. szerinti együttműködést,

b) az együttműködésre kijelölt szervvel történő együttműködés esetében az együttműködésre kijelölt szervnél történő nyilvántartásba vételt, valamint a felajánlott - az Szt. 37/H. §-ának (6) bekezdése szerint megfelelő - munkalehetőség elfogadását

kell érteni.

(6) Az (1) bekezdés bd) alpontja szerinti, a megelőző együttműködési kötelezettség teljesítéséről kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttműködés kezdő és befejező időpontját.

(7) A nem foglalkoztatott személynek a rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy az együttműködésre kijelölt szervvel az Szt. 37/D. §-a szerinti együttműködést vállalja.

(8) A nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell

a) az együttműködéssel kapcsolatos kötelezettség tartalmi elemeiről,

b) arról, hogy a nem foglalkoztatott személy a határozatjogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt szervnél megjelenni, valamint

c) az együttműködés hiányának az Szt. 37/B. §-a (1) bekezdésének bb) alpontja szerinti következményeiről.

(9) A (8) bekezdés szerinti határozatot a jegyző megküldi az együttműködésre kijelölt szervnek.

(10) Az együttműködésre kijelölt szerv a megállapított rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatti együttműködés keretében

a) figyelemmel kíséri a (8) bekezdés szerinti határozatban megállapított határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a nem foglalkoztatott személyt a jogerős határozat alapján - a szervnél történő megjelenésekor - nyilvántartásba veszi,

b) tájékoztatja a nem foglalkoztatott személyt az Szt. 37/D. §-ának (3) bekezdése szerinti beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,

c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a nem foglalkoztatott személy bevonásával, valamint az e) pont szerinti esetben a munkaügyi központ közreműködésével kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést elősegítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

d) folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

e) az Szt. 37/D. §-a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal,

f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a nem foglalkoztatott személy bevonásával -módosítja a programot.

(11) Az együttműködésre kijelölt szerv

a) jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint

b) a (10) bekezdés f) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról.

(12) Az együttműködésre kijelölt szerv a nem foglalkoztatott személlyel történő kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 7. számú melléklete szerinti esetnaplót vezet.

(13) A települési önkormányzat által felajánlott, az Szt. 37/H. §-ának (6) bekezdése szerinti megfelelő munkalehetőségről a nem foglalkoztatott személyt a munkakezdés időpontjánál legalább három munkanappal korábban tájékoztatni kell.

Időskorúak járadéka[18]

8/B. §[19]

(1) Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a 4. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot;

b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.).

(2) Az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének l) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetőek különélőnek, ha a bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző.

Lakásfenntartási támogatás

9. §

(1)[20] Az Szt. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításához a lakás nagyságát - amennyiben a szociális hatáskört gyakorló szervnek nincs hivatalos tudomása róla - a kérelmezőnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell. Amennyiben a kérelmezőnek a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat nincs a birtokában, a jegyző az adatok közlése céljából megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalt, Budapesten a Fővárosi Kerületek Földhivatalát.

(2)[21]

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

Ápolási díj[22]

9/A. §[23]

(1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a háziorvos által kiállított, a 7. számú melléklet szerinti igazolást és szakvéleményt, valamint

b) az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetője által kiállított, a 8. számú melléklet szerinti igazolást.

(3) Az ápolást végző személynek segítség nyújtható, illetve az ápolt személy átmenetileg, de egybefüggően legfeljebb egy hónapos időtartamban ellátható a házi segítségnyújtás keretében, ha

a) az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja,

b) az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja ellátni.

(4) Az Szt. 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(5) A megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény (a továbbiakban: módszertani intézmény)

a) az Szt. 43. §-a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott felülvizsgálat során készített szakvéleményét a 9. számú melléklet szerint,

b) az Szt. 43/A. §-ának (3) bekezdése alapján készített szakvéleményét a 10. számú melléklet szerint

adja ki.

(6) A módszertani intézmény az (5) bekezdés szerinti szakvéleményét a saját vagy a házi segítségnyújtó szolgálat vezetője, illetve bentlakásos szociális intézmény az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálatának megállapításaira, továbbá az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos dokumentumra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el.

(7) A módszertani intézmény a helyszíni vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását megelőzően legalább 3 munkanappal korábban értesíti.

(8) Az Szt. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerint benyújtott kérelem esetében az ügyintézési határidő 60 nap.

(9)[24] Az Szt. 43/A. §-a szerinti jogosultsági feltételek felülvizsgálata során a háziorvos által korábban kiadott igazolást és szakvéleményt a módszertani intézmény 10. számú melléklet szerint kiadott szakvéleménye érvényességének időtartama alatt érvényesnek kell tekinteni.

(10)[25] A helyszíni szakértői vizsgálatot végző személynekjáró díjazás vizsgálatonként nem lehet kevesebb, mint az adott időszakra érvényes szakértői díj 50%-a.

(11)[26] A jegyző a szakértői vélemény beérkezését követő 5 munkanapon belül gondoskodik az Szt. 43/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerinti szakértői díjnak a módszertani intézmény számlájára történő átutalásáról.

Temetési segély

10. §

(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve a határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti.

(4) Temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában is - utólagos elszámolási kötelezettség mellett - megállapítható.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság[27]

11. §[28]

(1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az 1. számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot;

b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot;

c) az 5. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.

(2) A szociális rászorultságot megállapító hatósági bizonyítvány 6 hónapnál rövidebb érvényességi időtartamra abban az esetben állítható ki, ha a kiállítás időpontjában ismert tény alapján valószínűsíthető, hogy a kérelmező - Szt. 54. § (1) bekezdésében foglalt - jogosultsági feltételeiben 6 hónapon belül változás áll be.

III.

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSE

Gyermekek napközbeni ellátása

12. §[29]

Étkeztetés és házi segítségnyújtás

13. §[30]

Nappali ellátást nyújtó intézmények

14. §[31]

Ápolást, gondozást nyújtó rehabilitációs és átmeneti intézmények

15. §[32]

16. §[33]

17. §[34]

18. §[35]

19. §[36]

20. §[37]

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

21. §

(1) Ez a rendelet - a 8. § kivételével - 1993. február 26-án lép hatályba.

(2) A 8. § a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a hatálybalépés napján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén a munkanélkülit fel kell szólítani, hogy kérelmét a 8. §-ban meghatározott nyilatkozattal egészítse ki.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

Jövedelemnyilatkozat

A) Személyi adatok

B) Jövedelmi adatok

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:[38]

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek,

c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátási igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

2. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[39]

3. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[40]

4. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[41]

[42]
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
az időskorúak járadékának megállapításához
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve:
................................................................
(Leánykori név is)
2. Anyja neve:
.....................................................................................
3. Születési helye, ideje:
.....................................................................................
4. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
.....................................................................................
.....................................................................................
5. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
.....................................................................................
.....................................................................................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
.....................................................................................
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
.....................................................................................
.....................................................................................
8. Az igénylő egyedülálló* igen nem
9. Az igénylő házastársával él együtt: igen nem
10. Az igénylő élettársával él együtt: igen nem
11. A házas-/élettárs
neve: ............................................................................
szül. ideje: ....................................................................
szül. helye: ...................................................................
anyja neve: ...................................................................
bejelentett lakásának címe: ...........................................
tartózkodási helye: .......................................................
.....................................................................................
12. Az igénylő jövedelmének forrása:
.....................................................................................
13. Az igénylő átlagos havi jövedelmének összege:
............................................................................... Ft
(a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)
Ha a jövedelem egésze vagy egy része nem forintban keletkezik, akkor külön is fel kell tüntetni a külföldi pénznemben szerzett jövedelmet.
14. Az igénylő házas-/élettársa jövedelmének forrása:
.....................................................................................
15. Az igénylő házas-/élettársa átlagos havi jövedelmének összege:
............................................................................... Ft
(a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt szerzett rendszeres jövedelem és a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nem rendszeres jövedelem egy havi átlaga)
Ha a jövedelem egésze vagy egy része nem forintban keletkezik, akkor külön is fel kell tüntetni a külföldi pénznemben szerzett jövedelmet.
16. Egy főre jutó átlagos havi jövedelem összege:
............................................................................ Ft/fő
(a 13. és 15. pontban feltüntetett jövedelem átlaga)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
………………………………..
aláírás
____________
* Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy
házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van."

5. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[43]

[44]
VAGYONNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve:
.....................................................................
(Leánykori név is)
2. Anyja neve:
............................................................................................
3. Születési helye, ideje:
............................................................................................
4. Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:
............................................................................................
5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
............................................................................................
B) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ……………………………………... város/község .................................................... út/utca ...............hsz.
alapterülete: ……….m2, tulajdoni hányad: …………...,
a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* …………………………… Ft
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ……………………………………... város/község
.................................................... út/utca ...............hsz.
alapterülete: ……….m2, tulajdoni hányad: …………...,
a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* …………………………… Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):1
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): …………………………….
címe: ……………………………………... város/község
.................................................... út/utca ...............hsz.
alapterülete: ……….m2, tulajdoni hányad: …………...,
a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* …………………………… Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: ……………………………………………
címe: ……………………………………... város/község
.................................................... út/utca ...............hsz.
alapterülete: ……….m2, tulajdoni hányad: …………...,
a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* …………………………… Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:

a) személygépkocsi:
………………………. típus ………..……. rendszám
a szerzés ideje: ………………………………….……
Becsült forgalmi érték:** ……………………..…. Ft

b) tehergépjármű, autóbusz:
………………………. típus ………..……. rendszám
a szerzés ideje: ………………………………….……
Becsült forgalmi érték:** ……………………..…. Ft
2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:
.............................................................. pénzintézet
......................... betétkönyv száma ............. összeg
.............................................................. pénzintézet
......................... betétkönyv száma ............. összeg
3. Készpénz összege:
............................................................................. Ft
4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
.............................................................. pénzintézet
......................... betétkönyv száma ............. összeg
.............................................................. pénzintézet
......................... betétkönyv száma ............. összeg
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: …… év ………………… hó ……. nap
…………………………..
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
_______________
1 Az I.3. pontban megjelölt ingatlanokat feltüntetni csak akkor szükséges, ha az ingatlan önállóan nyilvántartott, vagy lakóházhoz, üdülőhöz
nem tartozó, közterületen vagy bérelt földterületen létesített építmény.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos
forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni."

6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[45]

Kérelem az ápolási díj megállapítására

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok:
Neve: Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási címe:
TAJ száma:
Az ápolt személlyel való rokonsági kapcsolat:
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
Kijelentem, hogy
- kereső tevékenységet: nem folytatok
napi 4 órában folytatok
otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok
- rendszeres pénzellátásban részesülök □ és annak havi összege ..................................................
nem részesülök □
- az ápolási tevékenységet:
□ a lakcímen/tartózkodási címen
□ az ápolt személy lakcímén/tartózkodási címén
végzem.
Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
súlyosan fogyatékos
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
18 éven aluli tartósan beteg
18. életévét betöltött tartósan beteg
Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét.
II. Az ápolt személyre vonatkozó adatok
1. Személyi adatok:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási címe:
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő lakcíme:
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:
□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.
□ Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és fokozott ápolást igényel.)
Dátum: ...................................................................................
………………………………………
az ápolást végző személy aláírása
………………………………………
az ápolt személy vagy
törvényes képviselője aláírása

Tájékoztató

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha:

- kereső tevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,

- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válás esetén - folyósítanak.

Rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociálisjáradék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Fokozott ápolást igényel az a fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

7. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[46]

Igazolás és szakvélemény*
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Név:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
TAJ-száma:
Súlyosan fogyatékos D
súlyos fogyatékosságának jellege:
látássérült 
értelmi sérült 
Tartósan beteg 
hallássérült 
mozgássérült , vagy
Fenti igazolást nevezett részére
az Országos Orvosszakértői Intézet .......... fokú Orvosi Bizottságának .................... számú szakvéleménye, vagy a ........................................ megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy .................... fekvőbeteg-szakellátástnyújtó intézmény............................................................szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott ....................számú igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság....................számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
 3 hónapnál hosszabb, vagy
 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ............................................................
………………………………………………….
háziorvos aláírása munkahelyének címe
P. H.
* A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni!

Tájékoztató

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra való jogosultság szempontjából:

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

8. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[47]

Igazolás az ápolási díj megállapításához
Igazolom, hogy ................................................................................................................................................................................................ .(név)
anyja neve: ...........................................................................................................................................................................................................
született:..................................................................................................................................................................................................................
lakcíme: ...................................................................................................................................................................................................................
"A" közoktatási intézmény tanulója,
"B" óvodai nevelésben részesül,
"C" nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
"D" felsőoktatási intézmény hallgatója.*
Az intézmény megnevezése: ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Az "A" pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát
meghaladjanem haladja meg.*
A "B"-"C" pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a "D" pont szerinti esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát
meghaladjanem haladja meg.*
Az "A"-"D" pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését
teszi szükségessénem teszi szükségessé.*
Dátum:.....................................
P. H.
………………………………….
intézményvezető
A *-gal jelölt, megfelelő rész aláhúzandó!

9. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[48]

Szakvélemény*
az állandó és tartós gondozásra való rászorultság felülvizsgálatáról
Ápolt személyneve:...............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................................................................
Ápoltszemélyszületésihelye, év, hó, nap: .........................................................................................................................................................
Ápolt személy lakcíme: ........................................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................................................................................
A helyszíni vizsgálat helye: ................................................................................................................................................................................
időpontja: ................................................................................, időtartama:.........................................................................................................
A helyszíni vizsgálatot végző személy neve: ...................................................................................................................................................
munkahelye: ..........................................................................., munkaköre:........................................................................................................
A szakértői vizsgálat rövid leírása, az alkalmazott vizsgálati mód ismertetése (5-8 mondat):....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése:
kelte: .............................., megállapítása: .............................................................................................................................................................
Szakértői vélemény:
A fent nevezett személy esetében az állandó és tartós gondozásra való rászorultság
 fennáll
 nem áll fenn
Dátum: ............................................................
………………………………………………………….
a módszertani intézmény vezetőjének aláírása,
munkahelyének címe
P. H.
* A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni!

10. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez[49]

[50]
Szakvélemény*
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról
I.
Ápolt személyneve: ..........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:
Ápolt személy születési helye, év, hó, nap:
Ápolt személy lakcíme:
Tartózkodási helye:
II.
A helyszíni vizsgálat helye:
időpontja: .................................................................., időtartama:
A helyszíni vizsgálatot végző személy neve:
munkahelye: ............................................................, munkaköre:
A szakértői vizsgálat megállapítása:
Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan
a) étkezni:
 képes, indokolás: .......................................................................................................................................................................................................
 nem képes, indokolás: ...............................................................................................................................................................................................
b) tisztálkodni:
 képes, indokolás: .......................................................................................................................................................................................................
 nem képes, indokolás: ...............................................................................................................................................................................................
c) öltözködni:
 képes, indokolás: .......................................................................................................................................................................................................
 nem képes, indokolás: ...............................................................................................................................................................................................
d) illemhelyet használni:
 képes, indokolás: .......................................................................................................................................................................................................
 nem képes, indokolás: ...............................................................................................................................................................................................
e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével vagy anélkül - közlekedni:
 képes, indokolás: .......................................................................................................................................................................................................
 nem képes, indokolás: ...............................................................................................................................................................................................
* A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni!
A vizsgálatot végző megjegyzése:
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos dokumentum pontos megnevezése:..............................................................................................
kelte: ........................................megállapítása: ..................................................................................................................................................................
III.
Szakértői vélemény:
A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény
 fennáll, indokolás: ......................................................................................................................................................................................................
 nem áll fenn, indokolás: ............................................................................................................................................................................................
A szakértői vélemény érvényességi ideje: 200.... év...........................hó .... nap
Dátum:..................................
……………………………………………………………
a módszertani intézmény vezetőjének aláírása,
munkahelyének címe
P. H.
Megjegyzés: a II. pontban foglaltakat a helyszíni vizsgálatot végző személy tölti ki!

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[2] Módosította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2005.09.01.

[3] Módosította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése ab) pontja. Hatályos 2005.09.01.

[4] Módosította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése ab) pontja. Hatályos 2005.09.01.

[5] Beiktatta a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[6] Beiktatta a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[7] Beiktatta a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.09.01.

[8] Módosította a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 1999.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[11] Megállapította az 50/1996. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.04.18.

[12] Beiktatta a 72/1995. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1995.07.01.

[13] Beiktatta a 226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[14] Számozását módosította a 226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[15] Számozását módosította a 226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[16] Megállapította a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[17] Megállapította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.09.01.

[18] Beiktatta a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[19] Beiktatta a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[20] Megállapította a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[22] Beiktatta a 43/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2002.04.05.

[23] Megállapította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.09.01.

[24] Beiktatta a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[25] Beiktatta a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[26] Beiktatta a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[27] A címet beiktatta a 280/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[28] Beiktatta a 280/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1997.11.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[31] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[32] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[33] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[34] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[35] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[36] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[37] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[38] Megállapította a 228/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 169/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1999.12.02.

[41] Beiktatta a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[42] Módosította a 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.05.01.

[43] Beiktatta a 186/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[44] Módosította a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2006.01.01.

[45] Megállapította a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2006.01.01.

[46] Megállapította a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2005.09.01.

[47] Beiktatta a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2005.09.01.

[48] Beiktatta a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2005.09.01.

[49] Beiktatta a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (ld. 5. melléklet). Hatályos 2005.09.01.

[50] Módosította a 322/2005. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése (ld. 6. melléklet). Hatályos 2006.01.01.

Tartalomjegyzék