1995. évi LXXXVIII. törvény

a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről[1]

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló, többször módosított 1993. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Jszt.) a következők szerint módosul:

1. § A Jszt. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A termelési tevékenység végzéséhez a kérelmezőtől legfeljebb 200 millió forint, de]

"a) a bérfőzési és fűszerpaprika-őrlemény termelési tevékenység, valamint a sör sörfőzdében történő előállítása esetén legalább 1 millió forint,"

(jövedéki biztosíték igazolása kérhető.)

2. § A Jszt. 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdésben foglaltak teljesítésével egy tekintet alá esik, ha a nagykereskedő - külön kiskereskedelmi elárusítóhely és elkülönített kiskereskedelmi készlet biztosítása nélkül - telephelyén úgy folytat egyidejűleg nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet, hogy

a) a nagy- és kiskereskedelmi készletéről, annak változásáról (beszerzés, értékesítés) cikkelemenkénti mennyiségben és értékben olyan számítógépes jövedéki nyilvántartást vezet, amelyből az adatok a jövedéki ellenőrzéshez nagy- és kiskereskedelmi tevékenységenként külön-külön és összesítve bármikor rendelkezésre állnak;

b) a kiskereskedelmi tevékenysége keretében a jövedéki terméket a 17. § (7) bekezdésében meghatározott számla kibocsátásával értékesíti, tekintet nélkül az ott megjelölt mennyiségi egységekre;

c) az a) pont szerint kialakított jövedéki nyilvántartás-vezetésével előzetesen az országos parancsnokság egyetértett, és azt jóváhagyta.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak és a kiskereskedelmi tevékenység folytatásához az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén a nagykereskedő telephelye (raktárhelyisége) megfelel a 9. § (12) bekezdésében meghatározott feltételnek is."

3. § (1) A Jszt. 19. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A zárjegyet a Magyar Állam állíttatja elő.

(4) A dohánygyár a zárjegyhez - elszámolási kötelezettség mellett - a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében juthat hozzá."

(2) A Jszt. 51. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) Az importált kávé, fűszerpaprika-őrlemény, palackozott szesz és szeszes ital zárjegyét a Magyar Állam állítja elő.

(2) Az importáló a zárjegyhez - elszámolási kötelezettség mellett - a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében juthat hozzá."

4. § A Jszt. módosításáról szóló 1995. évi LXVIII. törvény 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott jövedéki alany a Jszt. 10. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti igazolást legkésőbb 1995. szeptember 30-ig - a sör sörfőzdében történő előállítása esetén 1995. november 30-ig - köteles az engedélyező hatósághoz benyújtani, a területi parancsnokság pedig az igazolások alapján a feltételek teljesítésével a jövedéki engedélyt 1995. december 31-ig záradékolni."

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 3. §-a 1996. január 1-jén lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihírdetés napja: 1995. november 3.