1995. évi LXXXIX. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bizottság elnöke a Kormány által megbízott személy, társelnöke az egyház képviselőinek vezetője, tagjai a művelődési és közoktatási miniszter, a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter, a népjóléti miniszter és a pénzügyminiszter egy-egy megbízottja, valamint az egyház képviselői a Kormányt képviselő tagokkal azonos számban."

(2) Az Etv. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott személy, a társelnököt az általa kijelölt személy helyettesíti. Az egyház a bizottságba küldött képviselőjét több képviselőjének - a szavazásra is kiterjedő - helyettesítésével is megbízhatja."

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihírdetés napja: 1995. november 3.