16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. § A települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás szervezett ellátása a hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában hulladékártalmatlanító hely: a települési szilárd és folyékony hulladéknak a környezet elemeitől való elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával történő elhelyezésére, rendezett lerakására, elégetésére vagy leeresztésére szolgáló telephely, létesítmény, illetve műtárgy.

Általános szakmai követelmények

3. § A gyűjtést és a szállítást úgy kell végezni, hogy az szennyezést ne idézzen elő. Szennyezés esetén az azt okozó köteles a szennyezett területet megtisztítani, illetőleg fertőtleníteni.

4. § (1) A közszolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.

(2) Az eszközök rendszeres tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést, előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy csatornába kerül.

(3) A gépi eszközök tárolóterületének féreg- és rovarmentesítését szükség szerint el kell végezni.

5. § A települési szilárd és folyékony hulladékot kizárólag a külön jogszabály feltételei szerint engedélyezett hulladékártalmatlanító helyen szabad elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani.

6. § (1) A hulladékártalmatlanító hely üzemeltetésének szabályairól külön jogszabályok rendelkeznek.

(2) A szolgáltató a hulladékártalmatlanító hely tulajdonosának (üzemeltetőjének) köteles a szállított hulladék eredetét igazolni.

7. § A hulladékártalmatlanító hely tulajdonosa (üzemeltetője) nyilvántartást köteles vezetni a beszállított hulladék adatairól. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék

a) mennyiségét,

b) minőségét (konyhai hulladék, csomagolóeszköz, zöldhulladék, lom),

c) eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).

A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatás szakmai követelményei

8. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtése csak zártan, a keletkező hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve más edényzetben, zsákban (a továbbiakban: gyűjtőedény) történhet.

(2) Ha a helyi önkormányzat rendelete ettől eltérően nem rendelkezik, a gyűjtőedények beszerzéséről, javításáról, pótlásáról, az ingatlan tulajdonosa részére történő átadásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni, közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján szabad.

(4) A szolgáltató a hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át.

9. § (1) Ha a települési szilárd hulladék bomló szerves anyagokat tartalmaz, elszállítását legalább heti egy alkalommal el kell végezni.

(2) A nagyobb méretű berendezési tárgy (lom), továbbá a naponta keletkező hulladék szokásos mennyiségét meghaladó falomb és a kerti hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal kell gondoskodni.

10. § (1) A települési szilárd hulladék szállítása az erre a célra készült zárt rendszerű célgéppel végezhető. Az önkormányzat rendeletében az általa meghatározott területen ettől eltérően is rendelkezhet.

(2) A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék a szállítójárműbe való ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést ne idézzen elő.

11. § (1) A helyi önkormányzat a rendeletében meghatározott anyagi minőségű és tulajdonságú, elkülönítetten gyűjtött szilárd hulladék begyűjtésére és tárolásának vagy kezelésének mechanikai előkészítésére hulladékgyűjtő udvart létesíthet.

(2) A hulladékgyűjtő udvar önálló telephely vagy telephelyen belüli gyűjtőhely.

(3) A hulladékgyűjtő udvaron történik a hulladék válogatása, aprítása, tömörítése, csomagolása és átrakása.

12. § (1) A települési folyékony hulladékot kizárólag a külön jogszabály feltételei, illetőleg az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint szabad gyűjteni.

(2) A települési folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

A helyi közszolgáltatás ellátására való jogosultság feltételei

13. § (1) A helyi közszolgáltatás ellátását az a szolgáltató végezheti, aki érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(2) A szolgáltatónak telephellyel, a helyi körülményeknek megfelelő, a települési önkormányzat által meghatározott mértékű és színvonalú, a feladat szakszerű ellátásához, valamint a tevékenység gyakorlásából a környezetre gyakorolt és azonnali beavatkozást igénylő káros hatás elhárításához szükséges felszereléssel és eszközökkel kell rendelkeznie.

(3) A szolgáltatónak a külön jogszabályban meghatározottak szerint környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

(4) A szolgáltatónak vagy alkalmazottjának a (3) bekezdésben nem szabályozott körben alapfokú iskolai végzettség esetén legalább települési hulladékgyűjtő és -szállító szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(5) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatást végző gépjármű vezetőjének külön jogszabály előírásai szerint az undort keltő anyagok szállítására előírt szabályokból vizsgát kell tennie.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló, többször módosított 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 9. §-ának (1)-(3), (6) és (7) bekezdése, valamint a 11. §-ának (2) bekezdése.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére