189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 27. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában: vállalkozási övezet - közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt terület.

2. § A vállalkozási övezet létrehozásának célja az ország adott térsége gazdasági fejlődése érdekében a helyi sajátosságokkal összhangban álló, valamint a kormányzat gazdaságpolitikájával összefüggésben vállalkozásbarát környezet kialakítása, ezen belül különösen:

a) a befektetések ösztönzése,

b) a vállalkozások piaci viszonyokkal összhangban álló megerősítése,

c) a foglalkoztatási lehetőségek bővítése,

d) az érték- és jövedelemtermelő képesség fokozása,

e) az előállított termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi szintű versenyképességének erősítése,

f) a meglévő gazdasági infrastruktúra fejlesztése és javítása,

g) a természeti, gazdasági, infrastrukturális és emberi erőforrások hasznosítása, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosításával.

3. § (1) Vállalkozási övezet kijelölését - az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban - kezdeményezheti:

a) a regionális fejlesztési tanács, továbbá

b) a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter).

(2) A vállalkozási övezet kijelölését célzó javaslatot a miniszter - a pénzügyminiszterrel, valamint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel együtt - az Országos Területfejlesztési Tanács véleményének kikérését követően terjeszti a Kormány elé.

(3) A vállalkozási övezet kijelölését célzó javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a terület kijelölésének indokait a törvény 22. §-ában foglaltaknak megfelelően,

b) a vállalkozási övezet javasolt megnevezését és közigazgatási területtel (helyrajzi számmal) jelzett határait,

c) a fejlesztés stratégiai irányelveit,

d) a vállalkozási övezet társadalmi, gazdasági, környezeti és térségi hatásait,

e) a fejlesztés összhangját a hosszú távú országos és a megyei területfejlesztési koncepcióval,

f) a kedvezményezettség időtartamát,

g) az érintett helyi önkormányzatok együttműködését kifejező szándéknyilatkozatokat.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat kialakításához a stratégiai irányelvekben szereplő sajátos ágazati feladatokért felelős miniszter véleményét be kell szerezni.

4. § A Kormány rendeletben jelöli ki a vállalkozási övezetet, meghatározza a vállalkozási övezet lehatárolását és a kedvezményezettség időtartamát, valamint a fejlesztés stratégiai irányelveit.

5. § (1) A vállalkozási övezetté történő kijelölés meghatározott időtartamra, legfeljebb 10 évre történik. A külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és más kedvezmények a meghatározott időtartam alatt vehetők igénybe (a továbbiakban: a kedvezményezettség időtartama).

(2) A 3. és 4. §-okban foglaltak alkalmazásával:

a) a kedvezményezettség időtartama - ha a kijelölés 10 évnél rövidebb időre történt - meghosszabbítható,

b) a vállalkozási övezet területe bővíthető.

6. § (1) A vállalkozási övezetben a területfejlesztési koordinációs feladatokat a megyei területfejlesztési tanács, illetőleg, ha több megyére terjed ki a regionális fejlesztési tanács bevonásával az Országos Területfejlesztési Tanács látja el.

(2) A Kormány a vállalkozási övezetben a befektetések ösztönzése érdekében - külön törvény által ilyen tevékenység végzésére feljogosított szervezetet - kérhet fel.

7. §[1][2] A kedvezmények alanyai lehetnek azok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti adózók és a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, amelyek (akik) a vállalkozási övezetben folytatnak - kedvezményre jogosító - tevékenységet.

8. § Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s.k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a a 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[2] A 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a az 51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg