51/1998. (III. 27.) Korm. rendelet

a vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet , valamint a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A vállalkozási övezetek létrehozásának és működésének szabályairól szóló 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A kedvezmények alanyai lehetnek azok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti adózók és a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, amelyek (akik) a vállalkozási övezetben folytatnak - kedvezményre jogosító - tevékenységet."

2. § A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet kijelöléséről szóló 195/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kedvezmények alanyai lehetnek azok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti adózók és a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók, amelyek (akik) a vállalkozási övezetben folytatnak - kedvezményre jogosító - tevékenységet."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg a 189/1997. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. §-a hatályát veszti.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök