11/1997. (III. 26.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének k) és l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó fegyelmi és egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: országos parancsnokság), a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: bv. gazdálkodó szerv) és az e szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos állományú személyekkel kapcsolatos egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására.

2. § A Hszt. 2. számú melléklete szerint a miniszter és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: országos parancsnok) munkáltatói jogkörében nem szereplő fegyelmi és egyes munkáltatói hatásköröket, továbbá az ezek gyakorlására feljogosított vezetői beosztásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az országos parancsnokság hivatásos állománya tekintetében az országos parancsnok gyakorolja az állományilletékes parancsnok munkáltatói jogkörét.

(2) A bv. gazdálkodó szervhez vezényelt hivatásos állományú taggal szemben - a bv. gazdálkodó szerv vezetője kivételével - a fegyelmi jogkört az állományilletékes parancsnok gyakorolja a bv. gazdálkodó szerv vezetőjének kezdeményezésére, illetve egyetértésével.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) a büntetés-végrehajtási testület egészségügyi munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak fegyelmi felelősségéről szóló 1/1989. (I. 1.) IM rendelet ,

b) a büntetés-végrehajtási testület Fegyelmi Szabályzatáról szóló 108/1982. IM utasítás.

Melléklet a 11/1997. (III. 26.) IM rendelethez

Táblázat az egyes munkáltatói jogkörökre

[1]
Táblázat az egyes munkáltatói jogkörökre
A hatáskör területeA munkáltatói jogkör megnevezéseA jogkör gyakorlója
OPPk.Bv. gsz. vez.Szolg.
elöljáró
1. A szolgálati viszony létesítése, állomány­ba vétel1.1. Hivatásos állományba vétel
— zászlóst, tiszthelyettest
*
1.2. Hivatásos állományba visszavétel
— zászlóst, tiszthelyettest
*
1.3. Szolgálati viszony megszüntetése
— zászlós, tiszthelyettes
*
1.4. Hivatásos állományból törlés*
2. Rendfokozatra vo­natkozó döntések2.1. Soron előléptet
— főtisztet, tisztet
*
— zászlóst, tiszthelyettest*
2.2. Soron kívül előléptet
— zászlóst, tiszthelyettest
*
2.3. Soron kívüli előléptetés feltételek hiányában
— tiszthelyettest
*
3. Rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintő fegyelmi dön­tések3.1. Rendfokozatban történő visszavetés
— zászlóst, tiszthelyettest
*
3.2. Lefokozás
— zászlóst, tiszthelyettest
*
3.3. Szolgálati viszony megszüntetése
— zászlós, tiszthelyettes esetében
*
3.4. Rendfokozati várakozási idő meghosszabbítása
— főtiszt, tiszt esetében
*
— zászlós, tiszthelyettes esetében*
3.5. Alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés
— állományilletékes parancsnok rendszeresí­tett helyettesét*
— főtisztet, tisztet*
— zászlóst, tiszthelyettest*
Rendfokozatot és szol­gálati viszonyt nem érintő egyéb fegyelmi fenyítések3.6. Feddés, megrovás, pénzbírság, fizetési fokozat­ban visszavetés
— állományilletékes parancsnok rendszeresí­tett helyettesét*
— főtisztek, tisztek esetében*
— zászlós, tiszthelyettes esetében*
4. Szolgálati beosztásra vonatkozó döntések4.1. Beosztásba kinevezés, vezénylés, áthelyezés, beosztás ellátásával megbízás
— állományilletékes parancsnok rendszeresí­tett helyettesét*
— főtisztet, tisztet, zászlósokat, tiszthelyette­seket*
— bv. gazdálkodó szervhez vezényelt hivatá­sos állományúakat**
4.2. Szolgálati beosztásból felfüggesztés
— a Hszt. 2. sz. mellékletének 4. pontjában a beosztásba kinevezésre jogosult vezető, illetve
— főtiszt, tiszt esetében*
— zászlós, tiszthelyettes esetében*
5. Vezénylés5.1. Más szervhez vezénylés
— zászlóst, tiszthelyettest*
5.2. Bv. gazdálkodó szervhez
— zászlóst, tiszthelyettest*
6. Beiskolázásra vonat­kozó döntések6.1. Külföldi tanintézet alaptagozatára, tanfolya­maira
— zászlóst, tiszthelyettest*
6.2. Rendvédelmi, katonai felsőoktatási intéz­ménybe*
6.3. Hazai tanintézet alap- és középfokú tagozatá­ra, tanfolyamaira
— zászlóst, tiszthelyettest*
7: Rendelkezési állo­mányba helyezés7.1. A Hszt. 44. §-a (1) bekezdésének b)—f) és h) pontja alapján
— főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest*
7.2. A Hszt. 44. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján
— főtisztet, tisztet, zászlóst, tiszthelyettest*
8. Egyéb döntések8.1. Más fegyveres szervhez áthelyezés
— zászlóst, tiszthelyettest*
8.2. Illetmény nélküli szabadság engedélyezése
— bv. gazdálkodó szervhez vezényelt zászlós, tiszthelyettes részére*
— zászlós, tiszthelyettes részére*
8.3. Orvosi Felülvizsgáló Bizottság elé állítás
— állományilletékes parancsnok és helyette­se, bv. gazdálkodó szervezet vezetője ese­tén*
— főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes*
8.4. Egyenruha viselési jog engedélyezése és meg­vonása
— zászlósnak, tiszthelyettesnek*
8.5. Túlszolgálat elrendelése
— főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére*
— bv. gazdálkodó szervhez vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére*
8.6. Pótlékok engedélyezése
— főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére*
8.7. Szabadság engedélyezése
— állományilletékes parancsnok, bv. gazdál­kodó szerv vezetője és helyettese részére*
— főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére**
— bv. gazdálkodó szervhez vezényelt főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére**
8.8. Minősítés, szolgálati jellemzés
— minősítés**
— szolgálati jellemzés*
— teljesítményértékelés****
9. Jutalmazás9.1. Pénzjutalom, tárgyjutalomban részesítés
— állományilletékes parancsnokot és helyet­tesét, bv. gazdálkodó szerv vezetőjét és helyettesét*
— főtisztet, tisztet, zászlóst és tiszthelyettest***
— bv. gazdálkodó szervhez vezényelt főtisz­tet, tisztet, zászlóst és tiszthelyettest**
Megjegyzés
OP = országos parancsnok
Pk. = állományilletékes parancsnok
Bv. gsz. vez. = bv. gazdálkodó szerv vezetője
Szolg. elöljáró = szolgálati elöljáró

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2002. (XII. 20.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.01.01.

Tartalomjegyzék