11/1997. (III. 26.) KTM rendelet

az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a 7/1984. (XII. 28.) OKTH rendelkezéssel létesített, az 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelettel módosított Aggteleki Nemzeti Park területéhez csatolom a Bódvarákó községhatárban lévő 03/11 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a területen található ritka, értékes növénytársulás megőrzése.

3. § A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.