13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a belügyminiszterrel, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel, a népjóléti miniszterrel, továbbá az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításának szabályzatát és annak mellékletét (a továbbiakban: Szabályzat) kiadom.

2. §[1] A Szabályzat rendelkezéseit az atomerőműből származó, Magyarország területén feladott, vagy más országban feladott és Magyarország területén áthaladó kiégett nukleáris üzemanyag vasúti szállítására (ideértve a fuvarozást is) kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba; egyidejűleg a KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállítása szabályzatának kihirdetéséről rendelkező 6/1989. (IV. 24.) KöHÉM-IpM együttes rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelethez

A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításának szabályzata

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szabályzat az atomerőművi kiégett üzemanyag vasúti szállítására (beleértve a berakást, kirakást, az út közbeni őrzést, sugár- vagy vasúti baleseti helyzeteket) vonatkozó azon alapvető rendelkezéseket határozza meg, amelyek a szállítás előkészítésére, szervezésére, lebonyolítására és bármely más, a szállítással összefüggő műveletre vonatkoznak.

1.2. A kiégett nukleáris üzemanyagnak kiégett fűtőelemkötegek formájában történő vasúti szállításánál e Szabályzatnak, a "Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatnak" (RID-nek) és a "VVER 440-es reaktorok aktív zónájában kiégett fűtőelemek, I. rész: szállítás vasúton, Műszaki Feltételek" című dokumentum (a továbbiakban: Műszaki Feltételek) előírásait kell alkalmazni.

1.3. A kiégett fűtőelemkötegek szállításának előkészítésekor, szervezésekor és szállításakor a sugár- és nukleáris biztonság garantálásának érdekében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség "Radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó szabályzat"-ának 1990. évi kiadását (a továbbiakban: NAÜ Szabályzat) kell alkalmazni.

1.4. Ha a Szabályzat másként nem rendelkezik, a kiégett fűtőelemkötegek szállításánál, a személyszállításra és az árufuvarozásra vonatkozó "Nemzetközi Vagonhasználati Szabályzat" (a továbbiakban: PPV), Magyarország és Ukrajna közti forgalomban az "Ukrajna és a Magyar Köztársaság közötti személyforgalomra vonatkozó előírások" (a továbbiakban: IPV), a "Nukleáris Anyagok Fizikai Védelméről szóló NAÜ Egyezmény", valamint a Magyarországról Oroszországba irányuló szállításoknál a "Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás" (a továbbiakban: SZMGSZ) rendelkezéseit kell alkalmazni.[2]

1.5. A kiégett fűtőelemkötegek szállítása során figyelembe kell venni a rakomány olyan veszélyes tulajdonságait, mint a kritikusság fellépésének lehetősége, a nagy radioaktivitás, a toxikusság, a robbanás- és tűzveszély, a korrózió előidézésének képessége, s mindezek kapcsán megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésére.

1.6. Ha a kiégett fűtőelemkötegek szállításánál a biztonságnak a Szabályzatban rögzített valamennyi követelménye nem teljesíthető, a szállítást csak a szállításban részt vevő összes ország (amelyeken keresztül, vagy amelyek területén a szállítás történik) illetékes hatóságai által egyeztetett speciális feltételek megtartásával szabad végrehajtani.

Az ilyen szállítások esetén a biztonságnak legalább olyan szintjét kell garantálni, mint amilyet a Szabályzat követelményeinek megtartása jelent.

1.7. A Szabályzatban:

1.7.1. az atomreaktor kiégett fűtőelemkötege az atomreaktorban már elhasználódott fűtőelemköteget jelenti, amelynek az ottani további felhasználása nem gazdaságos;

1.7.2. a szállítási csomagolási egység (szállítókonténer) a kiégett fűtőelemkötegek elhelyezésére szolgáló csomagolási egységet jelenti, amely a szállítás biztonságát a Szabályzatnak megfelelően biztosítja;

1.7.3. a konténerkocsi olyan speciális vasúti kocsit jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállítási csomagolási egységek befogadására szolgál, és garantálja a szállítás biztonsági követelményeinek teljesítését;

1.7.4. a kísérőkocsi olyan vasúti kocsit jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó konténerkocsik ellenőrzésére és kiszolgálására szolgáló rendszerek, valamint a kísérő- és őrzőszemélyzet elhelyezésére szolgál;

1.7.5. a védőkocsi bármely olyan üres vagy veszélytelen teherrel megrakott kocsit jelent, amelyet a speciális szerelvényhez az annak összeállítására vonatkozó szabályok szerint kiegészítőleg csatolnak a konténerkocsikon és kísérőkocsikon túl;

1.7.6. a vasúti baleset olyan balesetet jelent, amely a vasúti szállítóeszközök vagy a vasúti pálya műszaki hibájával összefüggésben a speciális szerelvény megállítását eredményezheti, de nem jár a kiégett fűtőelemkötegek szállítókonténereinek károsodásával;

1.7.7. a sugárbaleset olyan balesetet jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállítókonténerekből a NAÜ Szabályzat szerinti (A2×10-6)/h értéket meghaladó radioaktív anyag környezetbe történő kilépésével jár, illetve meghaladja a Szabályzat 2.13. pontjában feltüntetett sugárzási egyenérték dózis teljesítmény szintjét;

1.7.8. az illetékes hatóságok a Szabályzat függelékében felsorolt nemzeti szerveket jelentik;

1.7.9. a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállítási csomagolási egység (szállítókonténer) engedélyezési bizonyítványa az ország (országok) illetékes hatósága által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a csomagolási egység megfelel a NAÜ Szabályzatban foglalt követelményeknek.

2. A szállítással szembeni követelmények, a szállítás feltételei

2.1. Az újrafeldolgozó üzembe elindítandó kiégett fűtőelemkötegeknek meg kell felelniük a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételeknek és azon csomagolásokra érvényes engedélyezési bizonyítványok előírásainak, amelyekben ezeket a kötegeket szállítják.

Az atomerőmű telephely-országának biztosítania kell a kiégett fűtőelemkötegekkel végzendő összes szállítástechnológiai művelet elvégzését és a fűtőelemkötegek műszaki és fizikai állapotának ellenőrzését egészen azoknak az újrafeldolgozó üzem telephely-országába történő elindításáig a kiégett fűtőelemkötegekre érvényes műszaki feltételek követelményeinek megfelelően.

2.2. Az olyan csomagolásnak, amelyben a kiégett fűtőelemkötegeket az újrafeldolgozó üzem telephely-országába szállítják, ki kell elégíteniük a NAÜ Szabályzatnak a mechanikai és hőállékonyságra, a hermetikusságra, a sugár- és nukleáris biztonságra vonatkozó követelményeit. Az engedélyezési bizonyítvány tanúsítja, hogy a szállítási csomagolási egység megfelel a fenti követelményeknek.

2.3. A kiégett fűtőelemkötegeket a Szabályzatnak megfelelően konténerkocsikból álló speciális szerelvényekkel szállítják az újrafeldolgozó üzem telephely-országába közvetlen, átrakás nélküli vasúti összeköttetéssel.

A szállítás egyetlen fuvarlevéllel (teljes rakomány) a "kizárólagos felhasználás" feltételei mellett történik olyan módon, ahogyan azt a NAÜ Szabályzat előírja.

2.4. A kiégett fűtőelemkötegek szállítására szolgáló szerelvényt konténerkocsikból, kísérőkocsikból és védőkocsikból állítják össze.

2.5. A szerelvényt alkotó konténerkocsik számát, valamint a konténer- és kísérőkocsik szerelvényen belüli elhelyezését a Műszaki Feltételek határozzák meg.

2.6. A védőkocsit a szállításban részt vevő egyes országok vasútjai bocsátják rendelkezésre addig, amíg a szerelvény országuk területén halad.

A védőkocsiknak a szerelvényen belüli elhelyezkedését a kiégett fűtőelemkötegek szállításában részt vevő ország belső vasúti szabályai határozzák meg.

Ha kölcsönös megállapodás alapján a védőkocsik két vagy több ország területén is áthaladnak, akkor ki kell elégíteniük a PPV-ben rögzített műszaki követelményeket.

2.7. A konténerkocsiknak, a kísérőkocsiknak és a védőkocsiknak meg kell felelniük a PPV-ben rögzített műszaki követelményeknek, amelyek mind az 1435 mm, mind pedig az 1520 mm nyomtávú kocsikra érvényesek. Ezen túlmenően Magyarország és Ukrajna közötti forgalomban a személykocsiknak az IPV előírásainak is meg kell felelniük.[3]

A csomagolásoknak meg kell felelniük a gyártó üzem által megadott műszaki rajzoknak és műszaki feltételeknek, jelölésüknek meg kell egyezniük a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételek követelményeinek, amelyek közé tartozik a konténer állandó számjele és megjelölése, a sugárveszély jele, a csomagolásnak az illetékes hatóság jóváhagyását igazoló jele, valamint a csomagolási kategóriát feltüntető cserélhető jelzések.

2.8. A konténerkocsik és kísérőkocsik kifogástalan műszaki állapotát, valamint speciális berendezéseik üzemképességét a műszaki üzemeltetési szabályok megtartásával az az ország biztosítja, amelynek tulajdonában azok vannak.

2.9. A kiégett fűtőelemkötegek elszállítását megelőzően ki kell állítani a NAÜ Szabályzatnak megfelelő szállítási engedélyt. A szállítási engedélyt a kiégett fűtőelemkötegek szállítási csomagolási egységére vonatkozó engedélyezési bizonyítvánnyal együtt is ki lehet állítani.

2.10. A kiégett fűtőelemkötegeket szállító speciális szerelvény, valamint az üres szállítókonténerekkel rakott szerelvény elindítását is előzetesen egyeztetni kell azon országok illetékes hatóságai között, amelyek részt vesznek a kiégett fűtőelemkötegek szállításában.

2.11. A kiégett fűtőelemkötegeknek szállítókonténerekbe, majd ezeknek konténerkocsikba történő berakása, a kiégett fűtőelemkötegek feladójának erőforrásaival és eszközeivel történik olyan technológia szerint, amelyet az atomerőmű szállítási-technológiai terve és a Műszaki Feltételek követelményei határoznak meg, a konténerkocsik üzemeltetési előírásaival összhangban.

Ha az atomerőmű területén nincs iparvágány, a feladó biztosítja a szállítókonténereknek a vasútról más szállítóeszközökre (gépkocsira, vízi járműre) való átrakását, a szállítókonténereknek az atomerőmű rakodóterébe történő szállítását, majd a berakott konténereknek az átrakóhelyre való eljuttatását és azoknak a konténerkocsikba való berakodását a kiégett fűtőelemkötegek más szállítóeszközökkel történő szállítására vonatkozó szabályzatoknak és/vagy a kiégett fűtőelemkötegeknek vízi úton vagy gépkocsival történő szállítására előírt olyan speciális műszaki feltételeknek megfelelően, amelyeket a szállításban részt vevő országok érdekelt szervezetei és hatóságai egyeztettek.

A szállítókonténereknek a vasúti szállítóeszközökről való átrakására szolgáló berendezést és az átrakás technológiáját egyeztetni kell a szállítási csomagolási egységek tulajdonos-országának illetékes hatóságaival.

2.12. Az atomerőművi kiégett fűtőelemkötegeket szállító speciális kocsikból álló szerelvénynek az atomerőműből, illetve a kiürített kocsikból álló szerelvénynek az újrafeldolgozó üzemből történő elindítása előtt ezeket a szerelvényeket sugárvédelmi ellenőrzésnek kell alávetni mind a sugárszint, mind a felületi radioaktív szennyezettség megállapítása céljából.

2.13. A sugárzás egyenérték dózis teljesítménye a konténerkocsi külső felületének bármely pontján, és a kiégett fűtőelemeket tartalmazó szállítási csomagolási egység külső felületén mérve nem lehet több 2 mSv/h (200 mrem/h) értéknél, valamint a konténerkocsi oldalsó és homlokzati felületeinek legkiemelkedőbb pontjain átmenő függőleges síktól számított 2 m távolságban, bármely ponton mérve, 0,1 mSv/h (10 mrem/h) értéknél.

2.14. Indításkor a konténerkocsi belső felületén, a szállítókonténer külső felületén, a konténerkocsi belső berendezéseinek felületén mind megrakott, mind kiürített állapotban a nem tapadó radioaktív szennyezettség nem haladhatja meg a következő értéket:

béta- és gamma-sugárzókra: 4,0 Bq/cm2, (10-4mCi/cm2),

alfa-sugárzókra: 0,4 Bq/cm2 (10-5mCi/cm2).

A megrakott vagy kiürített konténerkocsik külső felülete nem tapadó radioaktív szennyezettségének olyan alacsony mértékűnek kell lennie, amilyen gyakorlatilag elérhető, de nem haladhatja meg a következő értéket:

béta- és gamma-sugárzókra: 0,4 Bq/cm2 (10-5mCi/cm2),

alfa-sugárzókra: 0,04 Bq/cm2 (10-6mCi/cm2).

A fenti értékek a felület bármely 300 cm2-es részéről származó minta átlagolt értékeként engedhetők meg.

2.15. A szerelvényhez tartozó kísérőkocsi és védőkocsi nem lehet radioaktívan szennyezett.

2.16. A kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott szállítókonténereket az atomerőmű képviselőjének, az újrafeldolgozó üzem telephely-országa képviselőjének és adott esetben a NAÜ képviselőjének ólomzárral kell ellátnia.

2.17. Az atomerőműből a kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott speciális szerelvény indítása előtt és az újrafeldolgozó üzemből az üres szerelvény indítása előtt a CIM-nek, illetve az Oroszországba induló szállításoknál az SZMGSZ-nek megfelelő fuvarozási okmányokat kell kiállítani.

2.18. Ha két- vagy többoldalú egyezmény másként nem rendelkezik a kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott szerelvényeknek az újrafeldolgozó üzem telephely-országa részére történő átadása, valamint az üres szerelvény átadása, az újrafeldolgozó üzem telephely-országának területén található átadási ponton történik.

2.19. Az üres, valamint a berakott szerelvény átadási pontján az újrafeldolgozó üzem telephely-országának és Magyarország képviselői jegyzőkönyvet vesznek föl a szállítási eszközök átadásáról, amelyekhez mellékelni kell azokat az iratokat (bizonylatokat, jegyzőkönyveket, okmányokat), amelyeket a Műszaki Feltételek alapján állítottak ki.[4]

Az üres vagy a megrakott szerelvénynek a szállításban részt vevő egyik ország vasútja által a másik ország vasútjának történő átadásakor a megfelelő vasúti szabályzat - Oroszország viszonylatában az SZMGSZ - szerinti átadási szállítási dokumentumok szerinti műveleteket kell elvégezni.

2.20. A kiégett fűtőelemkötegek szállításának ellenőrzése azon országok illetékes hatóságainak a feladata, amelyeknek területén a szállítás történik.

3. A szállításokról történő értesítés rendje

3.1. A szerelvényt indító ország illetékes hatóságai a szerelvénynek az útvonalába eső első határállomáson történő átadását legalább 15 nappal megelőzően táviratilag értesítik a speciális szerelvény célországának, valamint a tranzitországnak az illetékes hatóságait a szerelvény indításáról, és megnevezik útvonalának a határokra eső állomásait, valamint közlik a szerelvény határállomásra érkezésének időpontját.

3.2. A szerelvény menetrendjétől való eltérés esetén az illetékes hatóságok képviselője azonnal értesíti a szállításban részt vevő országok illetékes hatóságait a szerelvény határállomásra érkezésének időpontjában bekövetkezett változásról.

3.3. A megrakott szerelvény csak azután indulhat, ha a tranzitország és a fogadó ország illetékes hatóságai ezzel egyetértettek.

4. Kíséret és őrzés

4.1. A speciális szerelvény kíséretét az annak különleges berendezéseit kiszolgáló műszaki személyzet, a vasút műszaki személyzete (vonatbrigád), valamint azon országok más szakemberei látják el, amelyek területén a szerelvény áthalad, összhangban ezen országok belső jogszabályaival.

4.2. A különleges berendezéseket kiszolgáló műszaki személyzetet az alábbiak biztosítják:

4.2.1. Az újrafeldolgozó üzem telephely-országa, ha a konténerkocsik és a kísérőkocsik ezen ország tulajdonában vannak. A műszaki személyzet a szerelvényt egész útvonalán kíséri.

4.2.2. Az atomerőmű telephely-országa, ha a konténerkocsik és a kísérőkocsik ezen ország tulajdonában vannak.

A műszaki személyzet a szerelvényt az újrafeldolgozó üzem telephely-országának területéig kíséri. A szerelvényeknek az újrafeldolgozó üzem telephely-országa területén történő haladásakor a műszaki személyzetet ez az ország biztosítja.

4.3. Ha két- vagy többoldalú egyezmény másképp nem rendelkezik, a szerelvénynek az újrafeldolgozó üzem telephely-országán kívül történő haladásakor a műszaki személyzet irányítását az atomerőmű telephely-országának képviselője látja el, aki felelős a szerelvény kíséretéért és a szállítás biztonságos feltételeinek szavatolásáért.

4.4. A szerelvény különleges berendezéseinek kiszolgálását biztosító műszaki személyzetre annak az országnak a vasúti szabályzatai vonatkoznak, amelynek területén a szerelvény halad.

A szerelvény különleges berendezéseinek kiszolgálását biztosító műszaki személyzet köteles ismerni és megtartani a tűzvédelmi szabályokat és a tűzoltási módszereket, a balesetek következményeinek felszámolásához szükséges intézkedéseket, valamint az elsősegélynyújtás módszereit.

4.5. A szerelvény kíséretéért felelős személyt különleges oktatásban kell részesíteni, képesnek kell lennie a sugárvédelmi és a radiometriai műszerek használatára és a szükséges mérések azokkal történő elvégzésére, valamint a szállítás során esetleg kialakuló sugárzási helyzet helyes értékelésére.

4.6. A szerelvény kíséretére rendelt vasúti műszaki személyzetet (vonatbrigádot) az az ország bocsátja rendelkezésre, amelynek területén a szerelvény halad. A vonatbrigád létszámát és feladatait, valamint egyéni védőeszközökkel történő ellátását az adott ország vasútjának belső szabályai határozzák meg.

4.7. A szerelvény őrzését az az ország biztosítja - összhangban a belső szabályokkal -, amelynek területén az halad. A kiégett fűtőelemkötegek szállítása során a fizikai védelemnek legalább olyan szintjét kell biztosítani, mint amilyet a Nukleáris Anyagok Fizikai Védelméről szóló NAÜ Egyezmény előír.

5. Vámkezelés

5.1. Az ólomzárral lezárt szállítókonténerek mentesülnek a vámvizsgálat alól.

5.2. A szállítókonténerek tartalmának meglétét az ólomzárak sértetlenségének ellenőrzésével állapítják meg, amelyeknek meg kell felelniük a kísérő dokumentumokban (a szállítókonténerek ólomzárral való lezárásáról szóló jegyzőkönyvben) feltüntetett mintáknak.

6. Az esetleges balesetek megelőzésére és következményeinek felszámolására irányuló szervezési-műszaki intézkedések

6.1. A kiégett fűtőelemkötegek szállítását megelőzően a feladónak és a Magyar Államvasutak Rt.-nek Balesetelhárítási Intézkedési Tervet kell készíteni, és jóváhagyatni az ország területén esetleg bekövetkező sugárbalesetek megelőzése és következményeinek felszámolása céljából.

6.2. Sugárbaleset esetén a szerelvény különleges berendezéseit kiszolgáló műszaki személyzet vezetője azonnal értesíti a vonatbrigád vezetőjét (vagy a szerelvény mozdonyvezetőjét) abból a célból, hogy ezt az értesítést azonnal továbbítsák az egyes országokban meghatározott rend szerint azon ország illetékes hatóságának, amelynek területén a baleset történt.

6.3. A szerelvénynek saját műszaki hibája vagy a vasúti pálya meghibásodása miatt történő vasúti balesete esetén a vonatbrigád vezetője (vagy a szerelvény mozdonyvezetője) azonnal értesítést küld azon ország vasútja vezetőjének, amelynek területén a baleset történt.

6.4. Az ország területén előadódható sugárbaleset következményeinek felszámolására baleseti brigádokat kell létrehozni, amelyek fel vannak szerelve a szükséges eszközökkel és műszerekkel.

6.5. A (sugár- és vasúti) baleset következményeinek felszámolása azon ország erőforrásaival és eszközeivel történik, amelynek területén a baleset történt. Szükség esetén ezen ország illetékes hatósága kapcsolatba lép a rendeltetési ország és/vagy a feladó ország illetékes hatóságaival, és ezen országokból igényli a szükséges erőforrásokat és eszközöket.

6.6. A speciális szerelvény kísérő személyzetét ki kell képezni és utasításokkal ellátni az esetleges balesetekre, és a kiégett fűtőelemkötegek minden szállítását megelőzően megfelelő felkészítésben és eligazításban kell részesíteni.

A szerelvényt kísérő személyzet részére személyi védőfelszerelést, sugárvédelmi ellenőrző műszereket, orvosi mentőfelszerelést, a legszükségesebb tűzoltó felszerelést, valamint baleseti tartalékként - a szállító eszközöknek a kísérő személyzet által megkezdendő dekontaminálásához (sugármentesítéséhez) szükséges - egyéni védőfelszerelést, továbbá a baleseti helyszín elkerítésére szolgáló és figyelmeztető (veszélyjelző) eszközöket kell biztosítani.

6.7. Az olyan kérdések eldöntésére, amelyek a sugárbalesettel kapcsolatban merültek fel, a szállításban részt vevő országok a Szabályzattal összhangban, megegyezés szerint két- vagy többoldalú, esetleg kormányközi bizottságokat hoznak létre. Ezen bizottságok rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, amelyek a sugárbaleset következményeinek felszámolására irányuló, ténylegesen elvégzett munkákat rögzítik, ezen belül a sugárzási helyzetről készült dózistérképeket, a helyszín, a szállítási eszközök és a balesetben érintett személyek sugárellenőrzéséről felvett adatlapokat, a meteorológiai viszonyok adatait.

A sugárbaleset következtében keletkezett károk megtérítésével kapcsolatban a hatályos hazai jogszabályok és a megfelelő nemzetközi egyezmények - "Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény", "Az atomenergia területén való polgári jogi felelősségről szóló Párizsi Egyezmény", valamint e két egyezmény alkalmazása terén való együttműködésről szóló Megállapodás, a kiégett fűtőelemek Magyarországról Oroszországba történő szállítása esetén az Orosz-Ukrán-Magyar Egyezmény - szerint kell eljárni.

Ha a sugárbaleset Magyarország és olyan ország közötti szállításkor történik, amely ország nem részese az említett nemzetközi egyezményeknek, a sugárbalesettel összefüggő kár megtérítésével kapcsolatos kérdéseket az ilyen szállításban részt vevő ország(ok) két- (vagy több)oldalú egyezmények alapján oldják meg.

Függelék

a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításának szabályzatához

A kiégett nukleáris üzemanyag szállításával kapcsolatos kérdésekben a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai:

1. A kiégett üzemanyag szállításának nukleáris biztonságával kapcsolatos kérdésekben: Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH), 1024 Budapest, Margit krt. 85.; 1539 Budapest, 114. Pf. 676.

2. A szállítás kérdéseinek egyeztetésével kapcsolatban: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, 1400 Budapest, Pf. 87. 1077 Budapest, Dob u. 75/81.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter tájékoztatója a 13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelettel kihirdetett, a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló Szabályzat alkalmazásához

Magyarországon a nukleáris anyagok szállításában (ideértve a fuvarozást is) érintett hatóságokat, illetőleg feltételeket és előírásokat korábbi jogszabályok kijelölték. Ezek a Szabályzat alkalmazása tekintetében:

1. A Szabályzat 1.7.9., 2.1. és 2.2. pontjaiban említett szállítási csomagolási egységek (szállítókonténerek) engedélyezési bizonyítványát, és a 2.9. fejezetben szereplő szállítási engedélyt a radioaktív anyagok szállításáról és szállítási csomagolásáról szóló KHVM rendeletnek (a továbbiakban: KHVM rendelet) megfelelően az OAH adja ki az MTA Izotópkutató Intézetének szakvéleménye alapján.

Az engedélyezési bizonyítványon kívül rendészeti engedély és útvonalkijelölés is szükséges. A szállítás megkezdése előtt a Paksi Atomerőmű Rt. az Országos Rendőr-főkapitányságtól (a továbbiakban: ORFK) rendészeti engedélyt kér. Az ORFK a rendészeti engedélyben a vonatkozó BM rendelet alapján az útvonalat is meghatározza.

2. A Szabályzat 2.1., 2.5. és 2.7. pontjaiban előírt "Műszaki Feltételek" a "VVER 440-es reaktorok aktív zónájában kiégett fűtőelemek, I. rész: szállítás vasúton, Műszaki feltételek" című dokumentum előírásait jelentik.

3. Az újrafeldolgozó üzem telephely-országába való elindításáig a kiégett fűtőelemkötegekkel kapcsolatos - a Szabályzat 2.11. és 2.12. pontjában leírt - szállítástechnológiai műveleteket (beleértve a fűtőelemkötegek műszaki és fizikai állapotának ellenőrzését is) a Paksi Atomerőmű Rt. végzi.

A kiégett fűtőelemkötegekkel a nukleáris létesítményben végzendő, szállítástechnológiai műveletet az OAH hagyja jóvá.

4. A Szabályzat 3.1. pontja által előírt értesítésnél az illetékes magyar hatóság a KHVM rendeletnek megfelelően az OAH.

5. A speciális szerelvény útvonalának magyarországi szakaszán a műszaki személyzet irányítását a Szabályzat 4.3. pontjának előírásai szerint a Paksi Atomerőmű Rt. képviselője látja el.

6. A kiégett fűtőelemkötegek szállítását megelőzően a szállításban érintettek a Szabályzat 6. fejezetének megfelelően, baleset-elhárítási intézkedési tervet készítenek, melyet a Nukleáris Baleset-elhárítási Kormánybizottság Titkárságához kell benyújtani.

7. A kiégett fűtőelem vasúti szállítására a Magyar Államvasutak Rt. által, a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Paksi Atomerőmű Rt. közreműködésével kidolgozott utasítás vonatkozik.

8. A nukleáris balesetek esetén adandó gyors értesítésről és segítségnyújtásról szóló egyezmények végrehajtásáról az OAH főigazgatója gondoskodik.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék