Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

6/1989. (IV. 24.) KöHÉM-IpM együttes rendelet

a KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállítása szabályzatának kihirdetéséről

Az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény végrehajtására kiadott - az 54/1987. (X. 24.) MT rendelettel módosított - 12/1980. (IV. 5.) MT rendelet 25. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és az Országos Atomenergia Bizottság elnökével egyetértésben a következőket rendeljük:

1. § A KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításának szabályzatát és annak mellékletét (a továbbiakban: Szabályzat) e rendelettel kihirdetjük.

2. § A Szabályzatot:

a) a Magyarország területén feladott, illetőleg

b) a más KGST-tagországban feladott és Magyarország területére érkező vagy azon átfuvarozott,

atomerőműből származó, kiégett nukleáris üzemanyag szállítása (fuvarozása) esetén kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 1989. április 1-jén lép hatályba; egyidejűleg a KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat közzétételéről rendelkező 7/1978. (Közl. Ért. 7.) KPM-NIM együttes utasítás hatályát veszti.

Melléklet a 6/1989 (IV. 24.) KöHÉM-IpM rendelethez

A KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának szabályzata

I. RÉSZ: VASÚTI SZÁLLÍTÁS

(A Szabályzatot a KGST Végrehajtó Bizottsága 124. ülésén, 1987. október 14-én hagyta jóvá)

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szabályzat az atomerőművi kiégett üzemanyag vasúti szállítására (beleértve a berakást, kirakást, az útközbeni őrzést, baleseti helyzeteket) vonatkozó azon alapvető rendelkezéseket határozza meg, amelyek a KGST-tagországok között a szállítás előkészítésére, szervezésére és bármely más, a szállítással összefüggő műveletre vonatkoznak.

1.2. A KGST-tagországok atomreaktoraiból származó kiégett nukleáris üzemanyagnak kiégett fűtőelemkötegek (orosz nyelvű rövidítéssel "TVSZ") formájában történő vasúti szállítása a Szabályzatnak, és a KGST-tagországok illetékes hatóságai által egyeztetett, a KGST-tagországok megfelelő típusú atomerőműveinek aktív zónájában kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételeknek (a továbbiakban: "a kiégett fűtőelemkötegek műszaki feltételei"), valamint a Szabályzat részes országai által elfogadott, az e területen hatályban levő nemzetközi dokumentumoknak megfelelően történik.

1.3. A kiégett fűtőelemkötegek szállításának előkészítésekor, szervezésekor és szállításakor a sugár és nukleáris biztonság garantálásának érdekében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség "Radioaktív anyagok biztonságos szállítására vonatkozó szabályzat"-ának 1985. évi kiadását (a továbbiakban: NAÜ Szabályzat) kell alkalmazni.

1.4. A nukleáris anyagnak egyik országból a másik országba történő átadása során az atomerőmű telephely-országa és az újrafeldolgozó üzem telephely-országa biztosítja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló Szerződés követelményeinek és/vagy azon követelményeknek teljesítését, amelyek az országoknak a NAÜ-vel kötött biztosítéki egyezményeiből következnek.

1.5. Ha a Szabályzat másként nem rendelkezik, a kiégett fűtőelemkötegek szállításánál a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ), a személy- és áruszállításra vonatkozó Nemzetközi Vagonhasználati Szabályzat (PPV), valamint a Nukleáris Anyagok Fizikai Védelméről szóló NAÜ Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.6. A kiégett fűtőelemkötegek szállítása során figyelembe kell venni a rakomány olyan veszélyes tulajdonságait, mint a kritikusság fellépésének lehetősége, nagy radioaktivitás, toxikusság, robbanás- és tűzveszély, korrózió előidézésének képessége, s mindezek kapcsán megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésére.

1.7. Ha a kiégett fűtőelemkötegek szállításánál a biztonságnak a Szabályzatban rögzített valamennyi követelménye nem teljesíthető, a szállítást csak a szállításban részt vevő összes ország (amelyeken keresztül vagy amelyek területén a szállítás történik) illetékes hatóságai által egyeztetett speciális feltételek megtartásával szabad végrehajtani.

Az ilyen szállítások esetén a biztonságnak legalább olyan szintjét kell garantálni, mint amilyet a Szabályzat követelményeinek megtartása jelent.

1.8. A Szabályzatban:

1.8.1. Az atomreaktor kiégett fűtőelemkötege az atomreaktorban már elhasználódott fűtőelemköteget jelenti, amelynek az ottani további felhasználása kizárt.

1.8.2. A szállítási csomagolási egység (szállító konténer) a kiégett fűtőelemkötegek elhelyezésére szolgáló csomagolási egységet jelenti, amely a szállítás biztonságát a Szabályzatnak megfelelően biztosítja.

1.8.3. A konténerkocsi olyan speciális vasúti kocsit jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállítási csomagolási egységek befogadására szolgál, és garantálja a szállítás biztonsági követelményeinek teljesítését.

1.8.4. A kísérőkocsi olyan vasúti kocsit jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó konténerkocsik ellenőrzésére és kiszolgálására szolgáló rendszerek, valamint a kísérő- és őrzőszemélyzet elhelyezésére szolgál.

1.8.5. A védőkocsi bármely olyan üres vagy veszélytelen teherrel megrakott kocsit jelent, amelyet a speciális szerelvényhez az annak összeállítására vonatkozó szabályok szerint kiegészítőleg csatolnak a konténerkocsikon és kísérőkocsikon túl.

1.8.6. A vasúti baleset olyan balesetet jelent, amely a vasúti szállítóeszközök vagy a vasúti pálya műszaki hibájával összefüggésben a speciális szerelvény megállítását eredményezheti, de már nem jár a kiégett fűtőelemkötegek szállítókonténereinek károsodásával.

1.8.7. A sugárbaleset olyan balesetet jelent, amely a kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállító konténerekből radioaktív anyagnak a környezetbe történő, a NAÜ Szabályzat szerinti A2Ż10-6/h értéket meghaladó kilépésével jár, illetve meghaladja a Szabályzat 2.13. pontjában feltüntetett sugárzási dózisegyenérték teljesítmény szintjét.

1.8.8. Az illetékes hatóságok a Szabályzat mellékletében felsorolt azon nemzeti szerveket jelentik, amelyeket az illető ország a Szabályzattal összefüggő valamely célból ilyen minőségben felhatalmazott vagy elismert.

1.8.9. A kiégett fűtőelemkötegeket tartalmazó szállítási csomagolási egység (szállító konténer) engedélyezési bizonyítványa az ország (országok) illetékes hatósága által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a csomagolási egység megfelel a NAÜ Szabályzatban foglalt követelményeknek.

2. A szállítással szembeni követelmények a szállítás feltételei

2.1. Az újrafeldolgozó üzembe elindítandó kiégett fűtőelemkötegeknek meg kell felelniük a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételeknek és az azon szállítási csomagolási egységekre érvényes engedélyezési bizonyítványok előírásainak, amelyekben ezeket a kötegeket szállítják.

Az atomerőmű telephely-országának biztosítania kell a kiégett fűtőelemkötegekkel végzendő összes szállítástechnológiai művelet elvégzését és a fűtőelemkötegek műszaki és fizikai állapotának ellenőrzését egészen azoknak az újrafeldolgozó üzem telephely-országába történő elindításáig a kiégett fűtőelemkötegekre érvényes műszaki feltételek követelményeinek megfelelően.

2.2. Az olyan csomagolások és szállítási csomagolási egységek konstrukcióinak, amelyekben a kiégett fűtőelemkötegeket az újrafeldolgozó üzem telephely-országába szállítják, ki kell elégíteniük a NAÜ Szabályzatnak a mechanikai és hőállékonyságra, a hermetikusságra, a sugár- és nukleáris biztonságra vonatkozó követelményeit. Azt, hogy a szállítási csomagolási egység megfelel a fenti követelményeknek, az engedélyezési bizonyítvány tanúsítja.

2.3. A kiégett fűtőelemkötegeket a Szabályzatnak megfelelően konténerkocsikból álló speciális szerelvényekkel szállítják az újrafeldolgozó üzem telephely-országába közvetlen, átrakás nélküli vasúti összeköttetéssel.

A szállítás egyetlen fuvarlevéllel (teljes rakomány) a "kizárólagos felhasználás" feltételei mellett történik olyan módon, ahogyan azt a NAÜ Szabályzat előírja.

2.4. A kiégett fűtőelemkötegek szállítására szolgáló speciális szerelvényt konténerkocsikból, kísérőkocsikból és védőkocsikból állítják össze.

2.5. A speciális szerelvényt alkotó konténerkocsik számát a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételek határozzák meg.

A konténerkocsik és a kísérőkocsik elhelyezése a speciális szerelvényen belül az ilyen kocsikra vonatkozó üzemeltetési szabályzat előírásai szerint történik.

2.6. A védőkocsit a szállításban részt vevő egyes országok vasútjai bocsátják rendelkezésre addig, amíg a speciális szerelvény országuk területén halad.

A védőkocsiknak a speciális szerelvényen belüli elhelyezkedését a kiégett fűtőelemkötegek szállításában részt vevő ország belső vasúti szabályai határozzák meg.

Ha kölcsönös megállapodás alapján a védőkocsik két vagy több ország területén is áthaladnak, akkor ki kell elégíteniük a PPV-ben rögzített műszaki követelményeket.

2.7. A konténerkocsiknak, a kísérőkocsiknak és a védőkocsiknak meg kell felelniük a PPV-ben rögzített műszaki követelményeknek, amelyek mind az 1435 mm, mind pedig az 1520 mm nyomtávú kocsikra érvényesek.

A fentiekben említett kocsiknak a Szabályzatban részes országok közötti forgalma az ország vasútjainak tulajdonát nem képező kocsikra vonatkozó PPV no. 14. 2. p. feltételei alapján történik.

A szállítási csomagolási egységeknek meg kell felelniük a gyártó üzem által megadott műszaki rajzoknak és műszaki feltételeknek, jelölésüknek meg kell egyezniük a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó üzemi feltételek követelményeinek, amelyek közé tartozik a konténer állandó számjele és megjelölése, a sugárveszély jele, a csomagolásnak az illetékes hatóság jóváhagyását igazoló jele, valamint a csomagolási kategóriát feltüntető cserélhető jelzések.

2.8. A konténerkocsik és kísérőkocsik kifogástalan műszaki állapotát, valamint speciális berendezéseik üzemképességét a műszaki üzemeltetési szabályok megtartásával az az ország biztosítja, amelynek tulajdonában azok vannak.

2.9. A kiégett fűtőelemkötegek elszállítását megelőzően ki kell állítani a NAÜ Szabályzatnak megfelelő szállítási engedélyt. A szállítási engedélyt a kiégett fűtőelemkötegek szállítási csomagolási egységére vonatkozó engedélyezési bizonyítvánnyal együtt is ki lehet állítani.

2.10. A kiégett fűtőelemkötegeket szállító speciális szerelvény, valamint az üres szállítókonténerekkel rakott szerelvény elindítását is előzetesen egyeztetni kell azon országok illetékes hatóságai között, amelyek részt vesznek a kiégett fűtőelemkötegek szállításában; ennek rendjét az SZMGSZ 5. cikkének rendelkezései határozzák meg.

2.11. A kiégett fűtőelemkötegeknek szállítókonténerekbe, majd ezeknek konténerkocsikba történő berakása, a kiégett fűtőelemkötegek feladójának erőforrásaival és eszközeivel történik olyan technológia szerint, amelyet az atomerőmű szállítási-technológiai terve és a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételek követelményei határoznak meg, a konténerkocsik üzemeltetési előírásaival összhangban.

Ha az atomerőmű területén nincs iparvágány, az atomerőmű tulajdonos-országa biztosítja a szállítókonténereknek a vasútról más szállítóeszközökre (gépkocsira, vízijárműre) való átrakását, a szállítókonténereknek az atomerőmű rakodóterébe történő szállítását, majd a berakott konténereknek az átrakóhelyre való eljuttatását és azoknak a konténerkocsikba való berakodását a kiégett fűtőelemkötegek más szállítóeszközökkel történő szállítására vonatkozó szabályzatoknak és/vagy a kiégett fűtőelemkötegeknek vízi úton vagy gépkocsival történő szállítására előírt olyan speciális műszaki feltételeknek megfelelően, amelyeket a szállításban részt vevő országok érdekelt szervezetei egyeztettek.

A szállítókonténereknek a vasúti szállítóeszközökről való átrakására szolgáló berendezést és az átrakás technológiáját egyeztetni kell a szállítási csomagolási egységek tulajdonos-országának illetékes hatóságaival.

2.12. Az atomerőművi kiégett fűtőelemkötegeket szállító speciális kocsikból álló szerelvénynek az atomerőműből, illetve a kiürített kocsikból álló szerelvénynek az újrafeldolgozó üzemből történő elindítása előtt ezeket a szerelvényeket sugárvédelmi ellenőrzésnek kell alávetni mind a sugárszint, mind a felületi radioaktív szennyezettség megállapítása céljából.

2.13. A sugárzás dózisegyenérték teljesítménye a konténerkocsi külső felületének bármely pontján, és a kiégett fűtőelemeket tartalmazó szállítási csomagolási egység külső felületén mérve nem lehet több 2 mSv/h (200 mrem/h) értéknél, valamint a konténerkocsi oldalsó és homlokzati felületeinek legkiemelkedőbb pontjain átmenő függőleges síktól számított 2 m távolságban, bármely ponton mérve, 0,1 mSv/h (10 mrem/h) értéknél.

2.14. Indításkor a konténerkocsi belső felületén, a szállítókonténer külső felületén, a konténerkocsi belső berendezéseinek felületén mind megrakott, mind kiürített állapotban a nem tapadó radioaktív szennyezettség nem haladhatja meg a következő értéket:

béta- és gamma-sugárzókra - 4,0 Bq/cm2(10-4mCi/cm2)

alfa-sugárzókra - 0,4 Bq/cm2(10-5mCi/cm2)

A megrakott vagy kiürített konténerkocsik külső felülete nem tapadó radioaktív szennyezettségének olyan alacsony mértékűnek kell lennie, amilyen gyakorlatilg elérhető, de nem haladhatja meg a következő értékeket:

béta- és gamma-sugárzókra - 0,4 Bq/cm2(10-5mCi/cm2)

alfa-sugárzókra - 0,04 Bq/cm2(10-6mCi/cm2)

A fenti értékek a felület bármely 300 cm2-es részéről származó minta átlagolt értékeként engedhetők meg.

2.15. A speciális szerelvényhez tartozó kísérőkocsi és védőkocsi nem lehet radioaktívan szennyezett.

2.16. A kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott szállítókonténereket az atomerőmű képviselőjének, az Újrafeldolgozó üzem telephely-országa képviselőjének és szükség esetén a NAÜ képviselőjének ólomzárral kell ellátnia.

2.17. Az atomerőműből a kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott speciális szerelvény indítása előtt és az újrafeldolgozó üzemből az üres szerelvény indítása előtt az SZMGSZ-nek megfelelő fuvarozási okmányokat kell kiállítani.

2.18. A kiégett fűtőelemkötegekkel megrakott speciális szerelvényeknek az atomerőmű tulajdonos-országtól az újrafeldolgozó üzem tulajdonos-országa részére történő átadása, csakúgy, mint az üres szerelvény átadása, az újrafeldolgozó üzem országának területén található átadási ponton történik.

2.19. Az üres, valamint a berakott szerelvény átadási pontján az újrafeldolgozó üzem országának és az atomerőmű országának képviselői jegyzőkönyvet vesznek föl a szállítási eszközök átadásáról, amelyekhez mellékelni kell azokat az iratokat (bizonylatokat, jegyzőkönyveket, okmányokat), amelyeket a kiégett fűtőelemkötegekre vonatkozó műszaki feltételekkel összhangban állítottak ki.

Az üres vagy a megrakott szerelvénynek a szállításban részt vevő egyik ország vasútja által a másik ország vasútjának történő átadásakor az SZMGSZ szerinti átadási szállítási dokumentumok szerinti műveleteket kell elvégezni.

2.20. A kiégett fűtőelemkötegek szállítása azon országok illetékes hatóságainak állandó ellenőrzésével történik, amelyeknek területén a szállítást végzik.

3. A szállításokról történő értesítés rendje

3.1. A speciális üres vagy megrakott szerelvényt indító ország illetékes hatóságai a szerelvénynek az útvonalába eső első határállomáson történő átadását legalább 15 nappal megelőzően táviratilag értesítik a speciális szerelvény célországának, valamint a tranzitországnak az illetékes hatóságait a szerelvény indításáról, és megnevezik útvonalának a határokra eső állomásait, valamint közlik a szerelvény hataárállomásra érkezésének időpontját.

3.2. A speciális szerelvény menetrendjétől való eltérés esetén azon ország illetékes hatóságának képviselője, amelynek területén a menetrend megváltozása történt, azonnal értesíti a szállításban részt vevő országok illetékes hatóságait a szerelvény határállomásra érkezésének időpontjában bekövetkezett változásról.

3.3. A feladó ország illetékes hatóságai csak azután indítják el a berakott speciális szerelvényt, amikor a tranzitország és a fogadó ország illetékes hatóságai ezzel egyetértettek.

4. Kíséret és őrzés

4.1. A speciális szerelvény kíséretét az annak különleges berendezéseit kiszolgáló műszaki személyzet, a vasút műszaki személyzete (vonatbrigád), valamint azon országok más szakemberei látják el, amelyek területén a szerelvény áthalad, összhangban ezen országok belső jogszabályaival.

4.2. A különleges berendezéseket kiszolgáló műszaki személyzetet az alábbiak biztosítják:

4.2.1. Az újrafeldolgozó üzem telephely-országa, ha a konténerkocsik és a kísérőkocsik ezen ország tulajdonában vannak. A műszaki személyzet a speciális szerelvényt egész útvonalán kíséri.

4.2.2. Az atomerőmű telephely-országa, ha a koténerkocsik és a kísérőkocsik ezen ország tulajdonában vannak.

A műszaki személyzet a speciális szerelvényt az újrafeldolgozó üzem telephely-országának területéig kíséri. A speciális szerelvénynek az újrafeldolgozó üzem telephely-országa területén történő haladásakor a műszaki személyzetet ez az ország biztosítja.

4.3. A speciális szerelvénynek az újrafeldolgozó üzem telephely-országán kívül történő haladásakor a műszaki személyzet irányítását az atomerőmű telephely-országának képviselője látja el, aki felelős a speciális szerelvény kíséretéért és a szállítás biztonságos feltételeinek szavatolásáért.

4.4. A speciális szerelvény különleges berendezéseinek kiszolgálását biztosító műszaki személyzetre annak az országnak a vasúti szabályzatai vonatkoznak, amelynek területén a szerelvény halad.

A speciális szerelvény különleges berendezéseinek kiszolgálását biztosító műszaki személyzet köteles ismerni és megtartni a tűzvédelmi szabályokat és a tűzoltási módszereket, a balesetek következményeinek felszámolásához szükséges intézkedéseket, valamint az elsősegélynyújtás módszereit.

4.5. A speciális szerelvény kíséretéért felelős személyt különleges oktatásban kell részesíteni, képesnek kell lennie a sugárvédelmi és a radiometriai műszerek használatára és a szükséges mérések azokkal történő elvégzésére, valamint a szállítás során esetleg kialakuló sugárzási helyzet helyes értékelésére.

4.6. A speciális szerelvény kíséretére rendelt vasúti műszaki személyzetet (vonatbrigádot) az az ország bocsátja rendelkezésre, amelynek területén a szerelvény halad. A vonatbrigád létszámát és feladatait, valamint egyéni védőeszközökkel történő ellátását az adott ország vasútjának belső szabályai határozzák meg.

4.7. A speciális szerelvény őrzését az az ország biztosítja - összhangban a belső szabályokkal -, amelynek területén az halad. A kiégett fűtőelemkötegek szállítása során a fizikai védelemnek legalább olyan szintjét kell biztosítani, mint amilyet a Nukleáris Anyagok Fizikai Védelméről szóló NAÜ Egyezmény előír.

5. Vámkezelés

5.1. Az ólomzárral lezárt szállítókonténerek mentesülnek a vámvizsgálat alól.

5.2. A szállítókonténerek tartalmának meglétét az ólomzárak sértetlenségének ellenőrzésével állapítják meg, amelyeknek meg kell felelniük a kísérő dokumentumokban (a szállítókonténerek ólomzárral való lezárásáról szóló jegyzőkönyvben) feltüntetett mintáknak.

6. Az esetleges balesetek megelőzésére és következményeinek felszámolására irányuló szervezési-műszaki intézkedések

6.1. A kiégett fűtőelemkötegek szállítását megelőzően a szállításban részt vevő országok illetékes szervei tervet dolgoznak ki és hagynak jóvá az esetleges sugárbalesetek megelőzésére és következményeinek felszámolására országuk területén.

6.2. Sugárbaleset esetén a speciális szerelvény műszaki kiszolgáló személyzetének vezetője azonnal értesíti a vonatbrigád vezetőjét (vagy a szerelvény mozdonyvezetőjét) abból a célból, hogy ezt az értesítést azonnal továbbítsák az egyes országokban meghatározott rend szerint azon ország illetékes hatóságának, amelynek területén a baleset történt.

6.3. A speciális szerelvénynek saját műszaki hibája vagy a vasúti pálya meghibásodása miatt történő vasúti balesete esetén a vonatbrigád vezetője (vagy a szerelvény mozdonyvezetője) azonnal értesítést küld azon ország vasútja vezetőjének, amelynek területén a baleset történt.

6.4. A sugárbaleset következményeinek felszámolására az atomerőmű telephely-országa, az újrafeldolgozó üzem telephely-országa és a tranzitország baleseti brigádokat hoz létre, amelyek fel vannak szerelve a szükséges eszközökkel és műszerekkel.

6.5. A (sugár- és vasúti) baleset következményeinek felszámolása azon ország erőforrásaival és eszközeivel történik, amelynek területén a baleset történt. Szükség esetén ezen ország illetékes hatósága kapcsolatba lép a rendeltetési ország és/vagy a feladó ország illetékes hatóságaival, és ezen országokból igényli a szükséges erőforrásokat és eszközöket.

6.6. A speciális szerelvény kísérő személyzetét ki kell képezni és utasításokkal ellátni az esetleges balesetekre, és a kiégett fűtőelemkötegek minden szállítását megelőzően megfelelő előkészítésben és ismételt eligazításban kell részesíteni. A speciális szerelvényt kísérő személyzet részére személyi védőfelszerelést, sugárvédelmi ellenőrző műszereket, orvosi mentőfelszerelést, a legszükségesebb tűzoltó felszerelést kell biztosítani, valamint baleseti tartalékként egyéni védőfelszerelést a szállítóeszközöknek a kísérő személyzet által megkezdendő dekontaminálásához (sugármentesítéséhez), továbbá az esetleges baleseti helyszín elkerítésére szolgáló és figyelmeztető (veszélyjelző) eszközöket.

6.7. A speciális szerelvénynek a sugárbalesetet követő továbbhaladásáról annak az országnak az illetékes szerve dönt, amelynek területén a baleset történt.

6.8. Az olyan kérdések eldöntésére, amelyek a sugárbalesettel kapcsolatban merültek fel, a szállításban részt vevő országok a Szabályzattal összhangban megegyezés szerint két- vagy többoldalú, esetleg kormányközi bizottságokat hoznak létre. Ezen bizottságok rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, amelyek a sugárbaleset következményeinek felszámolására irányuló, ténylegesen elvégzett munkákat rögzítik, ezen belül a sugárzási helyzetről készült kartogrammokat, a helyszín, a szállítási eszközök és emberek sugárellenőrzéséről felvett adatlapokat, a meteorológiai viszonyok adatait.

Ennek során a sugárbaleset esetén keletkezett kár megtérítésével összefüggő kérdéseket a "KGST-tagországok atomerőműveiből származó kiégett nukleáris üzemanyagok nemzetközi szállítása során sugárbalesettel okozott kárért viselt felelősségről szóló "Egyezmény" szerint kell megoldani.

Abban az esetben, ha a sugárbaleset a kiégett fűtőelemkötegek olyan, a Szabályzatban részes országok közötti szállításakor történt, amelyek közül legalább egy nem részes országa a fenti Egyezménynek, a sugárbalesettel összefüggő kár megtérítésével kapcsolatos kérdéseket az ilyen szállításban részt vevő országok két- vagy többoldalú egyezmények alapján oldják meg.

MELLÉKLET a KGST-tagországok atomerőműveiből származó, kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának szabályzatához.

(I. RÉSZ: VASÚTI SZÁLLÍTÁS)

A kiégett nukleáris üzemanyag szállításával kapcsolatos kérdésekben az egyes országokban illetékes szervek címlistája

BULGÁRIA

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának kérdéseiben: Az Atomenergia békés felhasználásával foglalkozó Bizottság - Szófia, Csapajev u. 55., telefon: 720217;

telex: 22348

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése: Közlekedési Minisztérium, Szófia.

MAGYARORSZÁG

1. A kiégett üzemanyag szállításának nukleáris biztonságával kapcsolatos kérdésekben: Országos Atomenergia Bizottság 1374 Budapest, Pf. 565., telex: 22 4907 oab h.

2. A szállítás kérdéseinek egyeztetésével kapcsolatban: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, 1400 Budapest, Pf. 87., 1077 Budapest, Dob u. 75/81. telex: 22 5729 kpm h.

NDK

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának kérdéseiben: Az Atom- és Sugárbiztonsági Állami Felügyelet, 1157 Berlin, Karlshorst, Waldowallee, 117., telefon: 5020, telex: 112632.

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése: NDK Közlekedési Minisztériuma, 1080 Berlin, Vosstrasse 33.

LENGYELORSZÁG

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának kérdéseiben: Állami Atomenergia Ügynökség 00-921. Warsava, ul. Krusa 36. telefon: 289439, telex: 816915.

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése: LNK Közlekedési Minisztériuma, 00-613. Warsava, ul. Halubinskogo 4/6; telefon: 244591; Telex: 8138.

ROMÁNIA

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának kérdéseiben: Állami Atomenergiai Bizottság, Bukarest-Magurele., Pf. MG-6, telefon: 807040, telex: 11397 FIOMR.

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetése: Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium, bul. Dinicu-Golescu 38., 7713 Bukarest, telex: 10245.

SZOVJETUNIÓ

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának nukleáris biztonsági kérdéseiben: az Atomenergia felhasználásával foglalkozó állami bizottság, SZU, 109180, Moszkva, Zs-180, Sztaromonyetnij per. 26.

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetésében: Közlekedésügyi Minisztérium, Moszkva, ul. Novobaszmannaja 2.

CSEH-SZLOVÁKIA

1. A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos szállításának nukleáris biztonsági kérdéseiben: Csehszlovák Atomenergia Bizottság, 12029 Prága 2., Szlezska, 9., telex: 123365.

2. A szállítással kapcsolatos kérdések egyeztetésében: Szövetségi Közlekedésügyi Minisztérium, 11005, Prága 1., na Przsikope 33., telex: 121096.

Megjegyzés: az illetékes szervek nevében és címében történt változásokról az érintett országok a KGST Titkárságon keresztül értesítik egymást.

Tartalomjegyzék