1997. évi XIX. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról[1]

1. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született."

2. § A Hdt. 8. §-a (3) bekezdése a) pontjának második mondatában a "hadiözvegy" szövegrész helyébe az "özvegy" szövegrész lép.

3. § A Hdt. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az a hadirokkant, hadiözvegy és volt hadiárva, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. A politikai okból történő megszüntetés, szüneteltetés, illetve elutasítás bizonyítása dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata alapján is megállapítható."

4. § A Hdt. 11. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe."

5. § A Hdt. 17. §-ának (2) bekezdésében a "hadigondozott" szövegrész helyébe a "hadirokkant" szövegrész lép.

6. § A Hdt. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hadigondozott haláláig esedékessé vált, fel nem vett és el nem évült járadék, továbbá egyösszegű térítés felvétele tekintetében a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 102. §-ának (2) bekezdésében foglaltak az irányadók."

7. § (1) A Hdt. 26. §-a (2) bekezdésének a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"...és az OOSZI szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a hadieredetű fogyatkozás megnevezéséről;"

(2) A Hdt. 26. §-a (2) bekezdésének c) és a (3) bekezdésének c) pontjában a "hadigondozási" szövegrész helyébe a "hadigondozotti" szövegrész lép.

8. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997 március 25-i ülésnapján fogadta el.