27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet

a Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Gyula város közigazgatási területén lévő, 01246 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 5,1 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1)[1] A védetté nyilvánítás célja a Fekete-Körös hullámterében elterülő erdőben található, a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete szerint védett bánáti csiga (Chilostoma banatica) élőhelyének biztosítása.

(2) Az ár- és belvízvédelmi funkciók ellátását - a természetvédelemmel összhangban - a Természetvédelmi Területen biztosítani kell.

3. §[2] (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság és a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a Melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez[3]

A Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Biztosítsa a területen élő csigaközösség hosszú távú fennmaradását és gyarapodását, különös tekintettel a védett bánáti csiga (Chilostoma banatica) állományaira.

- Biztosítsa a területen élő védett és veszélyeztetett természeti értékek hosszú távú fennmaradását, a biológiai sokféleség fenntartását.

- Biztosítsa a természetvédelmi és tudományos célú kutatásokhoz szükséges zavartalan természeti feltételeket.

2. Természetvédelmi stratégiák

A terület növénytársulásainak, puhatestű faunájának, valamint ritka vagy veszélyeztetett fajainak hosszú távú megőrzése érdekében szükséges:

- természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások végzése;

- a területen jelentkező emberi eredetű zavaró hatások kiküszöbölése, illetve alacsony szinten tartása;

- az esetlegesen megjelenő invazív és tájidegen fajok állományának visszaszorítása aktív kezeléssel.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat - a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint - a 3. 1. és 3. 2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 3. 1. 1. Élőhelyvédelem

- Az értékes puhatestű fauna fennmaradása érdekében - a szükséges természetvédelmi kezelési tevékenységek, illetve a területen folyó egyéb jogszerű tevékenységek kivételével - élőhelyének mindennemű zavarása, háborgatása tilos.

- Tilos hulladék és egyéb szennyező anyag lerakása.

- A területre az árvizek által éves rendszerességgel lerakott szilárd hulladékot az árvizek levonulását követően az igazgatóságnak a terület vagyonkezelőjével egyeztetett módon el kell távolítania.

3.1.2. Látogatás

- A terület a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható.

- A jogszerű, engedélyezett tevékenységet folytatók számára biztosítani kell a belépést a területre.

3.1.3. Terület- és földhasználat

- A természetvédelmi kezelésen kívül csak olyan egyéb jogszerű tevékenységek engedélyezhetők, amelyek összhangban vannak az 1. pontban szereplő természetvédelmi célkitűzésekkel. Az engedélyezési eljárás során a természetvédelmi (szak) hatóság a szakmai állásfoglalását az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével alakítja ki.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

- A terület oktatási és bemutatási célokra nem használható.

3.1.5. Kutatás

- Csak olyan kutatási tevékenység engedélyezhető az igazgatóság által adott szakvélemény figyelembevételével, amely összhangban van az 1. pontban szereplő természetvédelmi célkitűzésekkel.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 3.2.1. Erdők kezelése

- A területen esetlegesen megjelenő adventív és invazív fás szárú növényfajokat az erdőtervben előírt nevelő vágások során el kell távolítani, figyelemmel arra, hogy a záródás ne csökkenjen 80% alá.

- A természetes folyamatok érvényre jutása érdekében a füzesben minimalizálni kell a botolás mértékét.

- Az esetleges botolás engedélyezési eljárása során a természetvédelmi szakhatóságnak figyelembe kell vennie az igazgatóság szakvéleményét, különös tekintettel a botolás helyére és idejére.

- Az elhalt fákat az erdőben kell hagyni a terület legfőbb természeti értékét jelentő csigaközösség optimális életfeltételeinek biztosítása érdekében.

- Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.04.07.

[2] Megállapította a 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2007.04.07.

[3] Beiktatta a 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.04.07.

Tartalomjegyzék